Gminny Turniej Interdyscyplinarny „RAMBIT 2011” Drukuj

Jednym z elementów pracy dydaktycznej są konkursy. Duża ilość organizowanych konkursów oraz ich różnorodność, daje szansę rozwoju oraz sprawdzenia umiejętności i wiadomości uczniów. Jednocześnie konkursowa forma pracy wpływa na podwyższanie jakości pracy szkoły oraz przyczynia się do promocji placówki w środowisku.  W roku 2011 przez naszą szkołę został zorganizowany Gminny Turniej Ponadprzedmiotowy  dla uczniów klas VI ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Warta Bolesławiecka – „RAMBIT 2011”.

 

 

Turniej rozgrywany był w trzech częściach:

•    Konkurs plastyczny
•    Konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej
•    Konkurencje sportowe
Taki konkurs międzyszkolny daje nauczycielom możliwość współpracy, wymiany doświadczeń, porównania swojej pracy. Dla uczniów jest to możliwość spotkania się z rówieśnikami z innych szkół, integracji, współzawodnictwa w większym zakresie oraz poznania własnych możliwości. Turniej ten  daje  możliwość reaktywowania konkursów „ponadszkolnych”, a uczniom  szansę zaistnienia poza szkołą. Udział w Turnieju jest szczególnym sprawdzianem dla szóstoklasistów -  uczestników zajęć prowadzonych w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Zajęcie  I miejsca przez uczniów naszej szkoły świadczy o  efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, zmniejszeniu  dysproporcji w poziomie i zakresie działalności dydaktyczno
-wychowawczej szkoły,  a udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z matematyki oraz w kole matematyczno – przyrodniczym  wyraźnie podniósł aspiracje edukacyjne naszych szóstoklasistów. Nastąpił też wyraźny wzrost liczby chętnych uczniów do udziału w tym międzyprzedmiotowym konkursie, w którym  dodatkowo trzeba się było wykazać zdrową rywalizacją sportową.

 


Wielopłaszczyznowy charakter TURNIEJU:


1. diagnostyczny – wyniki (zajęcie I miejsca) jest swego rodzaju diagnozą stanu wiadomości i umiejętności uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
2. dydaktyczny – w wyniku uczestnictwa w konkursach uczeń: przygotowuje się do konkursu (poszerza swoje wiadomości), mobilizuje się do pracy, podwyższa poziom swoich umiejętności
3. wychowawczy – uczeń uczy się przezwyciężania sytuacji stresowych, uczy się „zdrowej” rywalizacji, współzawodnictwa
4. opiekuńczy- w wyniku przeprowadzonego Turnieju nauczyciel ma możliwość wyłonienia uczniów przejawiających uzdolnienia, których należy otoczyć szczególną opieką dydaktyczną (zadania o podwyższonym stopniu trudności, zajęcia indywidualne z uczniem, mobilizowanie do dalszej pracy; wyszukiwanie ciekawych zadań i problemów).