Fizyka Drukuj

Wymaganie edukacyjne na poszczególne oceny:

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,
• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,
• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,
• interpretuje wykresy,
• uogólnia i wyciąga wnioski,
• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,
• rozwiązuje nietypowe zadania,
• operuje kilkoma wzorami,
• interpretuje wyniki np. na wykresie,
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,
• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),
• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,
• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,
• sporządza wykresy,
• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,
• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,
• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,
• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
• potrafi sporządzić wykres,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),
• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
• zna prawa i wielkości fizyczne,
• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,
• opisuje proste zjawiska fizyczne,
• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,
• podaje podstawowe wzory,
• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,
• stosuje prawidłowe jednostki,
• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,
• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,
• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,
• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,
• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.