Szkolne
Podziękowania od szachistów PDF Drukuj Email


Dnia 16 marca 2018 roku nasi szachiści w obecności Pani Dyrektor oficjalnie podziękowali Panu Mirosławowi Haniszewskiemu, wójtowi  naszej gminy za umożliwienie im udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szachowych, w Szklarskiej Porębie. Chłopcy w kategorii do lat 15 zdobyli: IV,V i VI miejsce, a trzej uczniowie otrzymali IV kategorię szachową. Uczniowie wręczyli statuetkę, sprawozdanie z mistrzostw  oraz podziękowanie o treści: „Żeby być dobrym szachistą trzeba: po pierwsze rozgrywać jak najwięcej partii, po drugie grać z lepszymi od siebie. Gra z bardzo dobrymi zawodnikami stawia nam  coraz większe wymagania. Staramy się wtedy podnosić swoje umiejętności, żeby móc z innymi rywalizować, a co za tym idzie- grać coraz lepiej. Ważne, aby znaleźli się Ci, którzy nam to umożliwią. Dziękujemy!”
Szachiści z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych

 
Sukces Zuzi Kowalskiej PDF Drukuj Email

W dniu 16 marca 2018 r. były organizowane w świetlicy wiejskiej w Iwinach Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali testy, które nie ograniczały się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały inne dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym kraju.


Nasza uczennica Zuzanna Kowalska wykazała się dużą wiedzą i zajęła I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych z całej gminy.

 
Biologia i geografia PDF Drukuj Email

Przedmiotem oceniania są:
-    wiadomości,
-    umiejętności,
-    postawa ucznia i jego aktywność.

Cele ogólne oceniania:
-    rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
-    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i geografii oraz postępach w tym zakresie,
-    pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym i geograficznym.
-    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
-    przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
-    dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

Formy aktywności podlegające ocenie:
a)    dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie procesów biologicznych i geograficznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

b)    wypowiedzi pisemne:
1.    kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji ,
2.    sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej),
3.    sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne),
c)    wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń).          
W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą.
d)    umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).
Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny-dopuszczający. Brak pracy domowej oceniane będzie ocena niedostateczną.
e)    zeszyt przedmiotowy obowiązkowy.
f)    brak zeszytu przedmiotowego, w przypadku zadania  pracy domowej, skutkuje oceną niedostateczną.
g)    prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący-bardzo dobry-dobry- dostateczny –dopuszczający.

Sposób oceniania:
1.    Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru  uczeń powinien uzyskać przynajmniej cztery oceny cząstkowe (w tym co najmniej dwie z pracy pisemnej).
2.    Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
3.    W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
100% - 91% - ocena bardzo dobra
90% - 75% - ocena dobra
74% - 51% - ocena dostateczna
50% - 31% - ocena dopuszczająca
30 % -  0% - ocena niedostateczna
4. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100% punktów a jego wiedza odbiega poziomem od pozostałych uczniów.
5. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
6. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający.

Zasady poprawiania ocen:

1.    Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona wyższa od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WSO.
2.    Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną,  wpisaną obok oceny pierwotnej;
3.    Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem.
4.    Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.
5.    W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy. 
6.    Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem.

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1.    Uczniowie posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań  edukacyjnych  - otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 %   punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki .
2.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 
3.    Uczniowie posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.
4.    Uczniowie mają orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie.
5.    Uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim obniża się wymagania programowe a prace pisemne zalicza się na poziomie 50 % uzyskanych punktów, stosując przeliczanie na oceny wg przyjętej skali.

Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1.    Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.
2.    Oceny cząstkowe są jawne , oparte o opracowane kryteria.
3.    Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki  otrzymują do wglądu uczniowie oraz rodzice.
4.    W ocenianiu bieżącym nauczyciel przekazuje uczniom ustnie lub pisemnie informację o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.
5.    Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
6.    Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. ocenach  cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

Ewaluacja PSO.
Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami  dokona analizy funkcjonowania przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach biologii i geografii.
Ewentualne zmiany w PSO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego.

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,
-    prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, geograficzną,
-    potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
-    formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
-    dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,
-    wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
-    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
-    bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,
-    wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
-    w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i  odpowiada na dodatkowe pytania,
-    bierze udział w konkursach biologicznych lub geograficznych na terenie szkoły i poza nią.
-    wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
-    wykazuje szczególne zainteresowania biologią, geografią,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
-    bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
-    potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
-    sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
-    potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
-    wykonuje prace i zadania dodatkowe
-    prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, geograficzną,
-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów możliwych do zdobycia.
-    zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
-    zna sprzęt laboratoryjny i potrafi się nim posługiwać,
-    udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
-    jest aktywny na lekcji,
-    w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów.
-    prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu , oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
-    z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
-    z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
-    wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów,
-    posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-    ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
-    wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
-    z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia ,
-    wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, geograficznej,
-    jest mało aktywny na lekcji,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.
-    prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,
-   wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac    ……domowych,
-    nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
-    wykazuje się bierną postawą na lekcji,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.
-      nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym

 
Fizyka PDF Drukuj Email

Wymaganie edukacyjne na poszczególne oceny:

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,
• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,
• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,
• interpretuje wykresy,
• uogólnia i wyciąga wnioski,
• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,
• rozwiązuje nietypowe zadania,
• operuje kilkoma wzorami,
• interpretuje wyniki np. na wykresie,
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,
• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),
• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,
• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,
• sporządza wykresy,
• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,
• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,
• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,
• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
• potrafi sporządzić wykres,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),
• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
• zna prawa i wielkości fizyczne,
• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,
• opisuje proste zjawiska fizyczne,
• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,
• podaje podstawowe wzory,
• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,
• stosuje prawidłowe jednostki,
• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,
• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,
• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,
• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,
• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 
Język niemiecki PDF Drukuj Email

ZASADY OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania ma na celu:
a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
b) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej
pracy,
c)dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach , trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
1. Słownictwo
a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
b) odpowiedni dobór słownictwa,
c) odpowiedni zasób słownictwa.
2.Gramatyka
a)poprawność,
b) podstawowe struktury,
c) formy pytające i przeczenia,
d) czasy,
e) szyk wyrazów.
3. Rozumienie ze słuchu
a) zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów,
b) wydobywanie informacji,
c) rozpoznawanie kontekstu,
d) rozpoznawanie najważniejszych myśli,
e) rozpoznawanie uczuć mówiącego.
4. Mówienie
a) umiejętność współpracy,
b) wymienianie informacji o sobie,
c) poprawność,
d) płynność,
e) komunikacja interaktywna,
f) wymowę- dźwięki , akcenty, rytm, intonację,
g) zasób struktur i słownictwa,
h) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych.

5. Czytanie
a) rozpoznawanie najważniejszych informacji,
b) rozumienie przesłania, znaczenia napisanego tekstu.
6. Pisanie
a) zdolność przekazywania informacji,
b)zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń,
c) poprawność,
d) pisownię.
7. Inne umiejętności
a) korzystanie ze słowników dwujęzycznych,
b) tworzenie projektów (prac plastyczno - językowych).

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Formy aktywności:
-odpowiedzi ustne,
-samodzielna praca na lekcji,
-czytanie,
-prace domowe,
-zeszyt przedmiotowy,
-udział w konkursach,
-przygotowanie do lekcji,
-aktywność na lekcji.

SPOSOBY OCENIANIA

Uczniowie oceniani są:
- stopniem,
- pochwałą,
- oceną opisową,
- obrazkiem wesołego misia.

UCZNIOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZASAD
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności.
3.Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach,
zapisach lekcyjnych i pracach domowych, w ćwiczeniach lub wypracowaniach.
4.Aktywność na lekcji oceniana jest znaczkami z wesołym misiem zamienianymi na oceny: pięć misiów to ocena 5.
5.Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO
oraz rozporządzeniami MEN.


Zgodnie z WSO w klasach I-III występuje ocena opisowa.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 28