Szkolne
Klasowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej PDF Drukuj Email

I. Ocenianie bieżące:
W ocenie bieżącej w klasach I-III stosuje się umowne określenia- znaki cyfrowe określające poziom opanowania wiadomości i umiejętności. W czasie zajęć stosuję również ocenę bieżącą w formie pochwały, poprzez gest, mimikę, zwroty (np. bardzo ładnie, jestem z ciebie dumna, super, wspaniale, gratulację, robisz postępy, pracuj uważniej,  itp.).
Przyjęto następująca skalę oceniania:
poziom bardzo wysoki- 6
poziom wysoki- 5
poziom średni – 4
poziom niski- 3
poziom bardzo niski- 2
poziom niezadawalający-1
6 otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności z podstawy programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych  danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe.
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych
5 otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem edukacji wczesnoszkolnej w danej klasie,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej,
- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
- bierze udział w konkursach przedmiotowych.
4 otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości określone podstawą programową  danej klasy,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, potrafi  korzystać z poznanych w czasie lekcji  źródeł informacji,
- pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela.
3 otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawie programowej  danej klasy,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności,
- potrafi samodzielnie wykonać proste zadania, złożone wykonuje wyłącznie z pomocą  nauczyciela
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych  źródeł informacji,
- opanował wiadomości programu, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień w stopniu zadawalającym.
2 otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje  (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
- to „sygnał” zwracający uwagę, że trzeba uzupełnić braki.
1 otrzymuje uczeń, który:
- nie  opanował  wiedzy i umiejętności, określonych w podstawie programowej  danej klasy, a braki w wiadomościach  uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy ,
- nie jest w stanie rozwiązać  (wykonać) zadań o niewielkim  stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

Przyjęte określenia - symbole liczbowe są wpisywane do dziennika zajęć, na sprawdzianach lub jako podsumowanie wykonywanej pracy w zeszytach, kartach pracy.
Uczniowie którzy biorą udział w konkursach są nagradzani ocenami. Za udział uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą , zdobywcy I,II,III miejsca otrzymują ocenę celującą z poszczególnej edukacji.

II. Zasady przeprowadzania sprawdzianów:
W ciągu roku przewiduje się przeprowadzenie co najmniej dwóch kontrolnych sprawdzianów kompetencji. Ilość zdobytych punktów przeliczana jest według skali:
100% - 6
99%-90% - 5
89%-75% - 4
74%-50% - 3
49%- 32% - 2
31%-0% - 1
Sprawdzanie bieżącego materiału odbywa się raz w miesiącu za pomocą kart badania umiejętności.
Ilość zdobytych punktów przeliczana jest według skali:
100%- 93% - 5
92%-80% - 4
79%-50% - 3
49%- 31% - 2
30%-0% - 1

Pisanie z pamięci i ze słuchu (dyktando) , poprawność ortograficzna oceniana jest wg następujących zasad:
0 błędów----------- 6
1 błąd     ------------5
2- 3 błędy---------- 4
4-5 błędów---------3
6-7 błędów-------- 2
8 i więcej błędów-1

Uczeń posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych otrzymuje ocenę wg punktacji indywidualnej, ustalonej przez nauczyciela.
W przypadku gdy uczeń nie jest usatysfakcjonowany otrzymaną oceną może ja poprawić. Dotyczy to sprawdzianów miesięcznych i dyktand.


III. Wymagania wobec uczniów:
•    Uczeń zobowiązany jest na bieżąco prowadzić zeszyty i karty pracy. W przypadku nieobecności ma obowiązek jak najszybciej uzupełnić notatki (w ciągu 1 dnia w razie krótkiej nieobecności, do 7 dni w razie dłuższej nieobecności).
•    Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyty i karty pracy estetycznie.
•    Częsty brak prac domowych, nieprzygotowań do zajęć ( więcej niż 1 raz w ciągu tygodnia) odnotowywany jest w dzienniku  lekcyjnym.

(Nieprzygotowanie do zajęć to: brak zeszytów, ćwiczeń, podręczników; brak przyborów; brak materiałów do pracy; brak stroju na w-f)

IV. Ocena śródroczna i końcoworoczna:
Na podstawie bieżącej obserwacji uczeń otrzymuje ocenę opisową na koniec półrocza i koniec roku szkolnego.
Przy wyróżnieniach uczniów brane są pod uwagę:
•    wyniki sprawdzianów ( średni wynik wszystkich sprawdzianów mieści się w skali od 90%-100%)
•    aktywna praca na zajęciach,
•    systematyczność w odrabianiu zadań domowych,
•    przygotowanie do zajęć,
•    estetyka zeszytów i kart pracy,
•    udział w konkursach,
•    przestrzeganie ustalonych zasad zachowania.
Nauczyciel ma możliwość podwyższenia oceny uczniowi (wyróżnienia), który w ciągu całego roku szkolnego wykazał się szczególną pracą i zaangażowaniem lub obniżyć ocenę uczniowi, jeśli uważa, że miał on lekceważący stosunek do obowiązków.

 
Przedmiotowy system oceniania z przyrody PDF Drukuj Email

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewiczaw Raciborowicach Dolnych

Podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z  przedmiotu PRZYRODA sązgodne
z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO).
1. Ogólne zasady oceniania uczniów
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel  analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową).
1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
2.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu  rodzicom (opiekunom prawnym).
3.    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
1.    Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
•    Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
•    Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem .
•    Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
•    Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
•    Reguły poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z WSO.
•    Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych
•    Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
2.    Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech)
•    Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. Czas pisania kartkówki nie powinien przekraczać 20 minut.
•    Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.

3.    Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
•    właściwe posługiwanie się pojęciami,
•    zawartość merytoryczną wypowiedzi,
•    sposób formułowania wypowiedzi.
4.    Praca domowa jest pisemną lub ustną formąćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
•    Pracę domową uczeń wykonuje formie zleconej przez nauczyciela.
•    Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
•    Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
5.    Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane .
6.    Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczycielbierze pod uwagę m.in.:
•    wartość merytoryczną pracy,
•    stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
•    estetykę wykonania,
•    wkład pracy ucznia,
•    sposób prezentacji,
•    oryginalność i pomysłowość pracy.
7.    Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

3.Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1.    Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
2.    Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1.    Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
2.    Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
3.    Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
4.    Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
5.    Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
6.    Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach wynikające np. z nieobecności.
7.    W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
8.    Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
9.    Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 
Przedmiotowy System Oceniania z informatyki PDF Drukuj Email

Przedmiotowy system oceniania z informatyki  w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych

Podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z  przedmiotu informatyka, zgodny z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO).
1. Ogólne zasady oceniania uczniów
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel  analizuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową).
1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
2.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu  rodzicom (opiekunom prawnym).
3.    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności
Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
1.    Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
2.    Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech)
•    Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki. Czas pisania kartkówki nie powinien przekraczać 20 minut.
•    Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
3.    Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:
•    wartość merytoryczną,
•    stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
•    dokładność wykonania polecenia,
•    staranność i estetykę.
4.    Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
•    właściwe posługiwanie się pojęciami,
•    zawartość merytoryczną wypowiedzi,
•    sposób formułowania wypowiedzi.
5.    Praca domowa jest pisemną lub ustną formąćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
•    Pracę domową uczeń wykonuje formie zleconej przez nauczyciela.
•    Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
•    Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę
samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
6.    Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane .
7.    Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczycielbierze pod uwagę m.in.:
•    wartość merytoryczną pracy,
•    stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
•    estetykę wykonania,
•    wkład pracy ucznia,
•    sposób prezentacji,
•    oryginalność i pomysłowość pracy.
8.    Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

3.Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1.    Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
2.    Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1.    Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
2.    Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
3.    Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
4.    Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
5.    Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
6.    Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach wynikające np. z nieobecności.
7.    W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
8.    Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.


5. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4 szkoły podstawowej

1.    W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
•    analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,
•    wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,
•    formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.
2.    W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
•    tworzy ilustracje w edytorze grafiki – używa różnych narzędzi, stosujeprzekształcenia obrazu, uzupełnia grafikę tekstem,
•    wybiera odpowiednie narzędzia edytora gra ki potrzebne do wykonania rysunku,
•    pracuje w kilku oknach edytora grafiki,
•    dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania,
•    tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,
•    buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,
•    wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,
•    programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,
•    sprawdza, czy z budowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,
•    objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów,
•    tworzy dokumenty tekstowe,
•    wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,
•    wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,
•    wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu,
•    wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,
•    tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane,
•    tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe,
•    zapisuje efekty w pracy w wyznaczonym miejscu,
•    porządkuje zasoby w komputerze lub innych urządzeniach.
3.    W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
•    właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,
•    wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
•    właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
•    tworzy strukturę folderów, w których będzie przechowywać swoje pliki,
•    porządkuje pliki i foldery,
•    rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plików,
•    omawia przeznaczenie elementów, z których zbudowany jest komputer,
•    wymienia i klasyfikuje przeznaczenie urządzeń wejścia i wyjścia,
•    posługuje się różnymi nośnikami danych,
•    wyszukuje informacje w internecie, korzystając z różnych stron internetowych,
•    selekcjonuje materiały znalezione w sieci.
4.    W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
•    uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
•    dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
•    przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,
•    wymienia zawody oraz sytuacje z życia codziennego, w których są wykorzystywane umiejętności informatyczne.
5.    W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
•    wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,
•    przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
•    chroni komputer przed zagrożeniami płynącymi z internetu,
•    stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
•    wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia,
•    przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.

 
Szachy - nasza pasja PDF Drukuj Email

„Nauczcie dzieci grać w szachy,
a o ich przyszłość możecie być spokojni.”
Paul Morphy

PRZEKZUJEMY SZACHOWĄ PASJĘ I UWRAŻLIWIAMY NA PIĘKNO TEJ GRY.
Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy zawierają  wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Zajęcia Koła Szachowego prowadzone są w naszej szkole od lutego 2017 roku przez Bożenę Marszałek (współpraca Barbara Gancarek). Początkowo uczestniczyło w nim 14 uczniów  kl.V-VI, obecnie zajęcia skupiają 32 uczniów klas I-VII  (w tym 12 uczniów kl.I-III). Od bieżącego roku szkolnego nawiązaliśmy współpracę z sędzią szachowym Panem Zbigniewem Kaźmierskim  PZ Szach. Do najbardziej zaangażowanych rodziców należą Państwo Monika i Marek Trochimowiczowie, których dwójka dzieci uczestniczy w zajęciach szachowych, a najstarsza córka Natalia uczennica II klasy Gimnazjum w Iwinach wystawia swoje prace plastyczne o tematyce szachowej na licznych turniejach, w których bierzemy udział. Od stycznia zajęcia z szachistami rozpoczął instruktor i sędzia szachowy Pan  Tomasz Spendowski PZ Szach.

Bożena Marszałek

 
VII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi PDF Drukuj Email


W dniu 17 lutego 2018 odbył się w Chojnowie VII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Polskiej Miedzi.
Hala Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie gościła 113 uczestników. Turniej rozgrywany był pod patronatem Starosty Legnickiego . Zmagania wpisane zostały w szereg imprez uświetniających 100 lat niepodległej Polski. W turnieju brali udział zawodnicy z  Ukrainy i Rumunii. Chojnowski turniej szachowy ma rangę turnieju międzynarodowego. Rozgrywany był w systemie szwajcarskim.

Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Trochimowicz (ucz.kl.VI), Marcelina Szylar  (ucz.kl.VI), Piotr Heryć  (ucz.kl.VI), Michał Marszałek  (ucz.kl.VI), Dominik Kaleta  (ucz.kl.VI), Kornel Dziekan  (ucz.kl.VI), Hubert Bondrow  (ucz.kl.VII), Mateusz Kaleta  (ucz.kl.VII), Wiktor Głodek  (ucz.kl.VII)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 27