Szkolne
Biologia i geografia PDF Drukuj Email

Przedmiotem oceniania są:
-    wiadomości,
-    umiejętności,
-    postawa ucznia i jego aktywność.

Cele ogólne oceniania:
-    rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
-    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i geografii oraz postępach w tym zakresie,
-    pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym i geograficznym.
-    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
-    przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
-    dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

Formy aktywności podlegające ocenie:
a)    dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie procesów biologicznych i geograficznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

b)    wypowiedzi pisemne:
1.    kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji ,
2.    sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej),
3.    sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne),
c)    wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń).          
W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą.
d)    umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).
Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny-dopuszczający. Brak pracy domowej oceniane będzie ocena niedostateczną.
e)    zeszyt przedmiotowy obowiązkowy.
f)    brak zeszytu przedmiotowego, w przypadku zadania  pracy domowej, skutkuje oceną niedostateczną.
g)    prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący-bardzo dobry-dobry- dostateczny –dopuszczający.

Sposób oceniania:
1.    Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru  uczeń powinien uzyskać przynajmniej cztery oceny cząstkowe (w tym co najmniej dwie z pracy pisemnej).
2.    Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
3.    W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
100% - 91% - ocena bardzo dobra
90% - 75% - ocena dobra
74% - 51% - ocena dostateczna
50% - 31% - ocena dopuszczająca
30 % -  0% - ocena niedostateczna
4. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100% punktów a jego wiedza odbiega poziomem od pozostałych uczniów.
5. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
6. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający.

Zasady poprawiania ocen:

1.    Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona wyższa od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WSO.
2.    Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną,  wpisaną obok oceny pierwotnej;
3.    Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem.
4.    Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.
5.    W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy. 
6.    Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem.

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1.    Uczniowie posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań  edukacyjnych  - otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 %   punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki .
2.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 
3.    Uczniowie posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.
4.    Uczniowie mają orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie.
5.    Uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim obniża się wymagania programowe a prace pisemne zalicza się na poziomie 50 % uzyskanych punktów, stosując przeliczanie na oceny wg przyjętej skali.

Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1.    Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.
2.    Oceny cząstkowe są jawne , oparte o opracowane kryteria.
3.    Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki  otrzymują do wglądu uczniowie oraz rodzice.
4.    W ocenianiu bieżącym nauczyciel przekazuje uczniom ustnie lub pisemnie informację o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.
5.    Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
6.    Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. ocenach  cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

Ewaluacja PSO.
Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami  dokona analizy funkcjonowania przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach biologii i geografii.
Ewentualne zmiany w PSO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego.

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,
-    prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, geograficzną,
-    potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
-    formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
-    dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,
-    wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
-    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
-    bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,
-    wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
-    w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i  odpowiada na dodatkowe pytania,
-    bierze udział w konkursach biologicznych lub geograficznych na terenie szkoły i poza nią.
-    wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
-    wykazuje szczególne zainteresowania biologią, geografią,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
-    bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
-    potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
-    sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
-    potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
-    wykonuje prace i zadania dodatkowe
-    prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, geograficzną,
-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów możliwych do zdobycia.
-    zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
-    zna sprzęt laboratoryjny i potrafi się nim posługiwać,
-    udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
-    jest aktywny na lekcji,
-    w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów.
-    prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu , oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
-    z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
-    z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
-    wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów,
-    posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-    ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
-    wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
-    z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia ,
-    wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, geograficznej,
-    jest mało aktywny na lekcji,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.
-    prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,
-   wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac    ……domowych,
-    nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
-    wykazuje się bierną postawą na lekcji,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.
-      nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym

 
Fizyka PDF Drukuj Email

Wymaganie edukacyjne na poszczególne oceny:

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,
• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,
• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,
• interpretuje wykresy,
• uogólnia i wyciąga wnioski,
• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,
• rozwiązuje nietypowe zadania,
• operuje kilkoma wzorami,
• interpretuje wyniki np. na wykresie,
• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,
• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),
• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,
• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,
• sporządza wykresy,
• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,
• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,
• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,
• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
• potrafi sporządzić wykres,
• sprostał wymaganiom na niższe oceny.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),
• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
• zna prawa i wielkości fizyczne,
• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,
• opisuje proste zjawiska fizyczne,
• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,
• podaje podstawowe wzory,
• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,
• stosuje prawidłowe jednostki,
• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,
• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,
• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,
• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,
• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 
Język niemiecki PDF Drukuj Email

ZASADY OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania ma na celu:
a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
b) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej
pracy,
c)dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach , trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
1. Słownictwo
a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
b) odpowiedni dobór słownictwa,
c) odpowiedni zasób słownictwa.
2.Gramatyka
a)poprawność,
b) podstawowe struktury,
c) formy pytające i przeczenia,
d) czasy,
e) szyk wyrazów.
3. Rozumienie ze słuchu
a) zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów,
b) wydobywanie informacji,
c) rozpoznawanie kontekstu,
d) rozpoznawanie najważniejszych myśli,
e) rozpoznawanie uczuć mówiącego.
4. Mówienie
a) umiejętność współpracy,
b) wymienianie informacji o sobie,
c) poprawność,
d) płynność,
e) komunikacja interaktywna,
f) wymowę- dźwięki , akcenty, rytm, intonację,
g) zasób struktur i słownictwa,
h) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych.

5. Czytanie
a) rozpoznawanie najważniejszych informacji,
b) rozumienie przesłania, znaczenia napisanego tekstu.
6. Pisanie
a) zdolność przekazywania informacji,
b)zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń,
c) poprawność,
d) pisownię.
7. Inne umiejętności
a) korzystanie ze słowników dwujęzycznych,
b) tworzenie projektów (prac plastyczno - językowych).

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Formy aktywności:
-odpowiedzi ustne,
-samodzielna praca na lekcji,
-czytanie,
-prace domowe,
-zeszyt przedmiotowy,
-udział w konkursach,
-przygotowanie do lekcji,
-aktywność na lekcji.

SPOSOBY OCENIANIA

Uczniowie oceniani są:
- stopniem,
- pochwałą,
- oceną opisową,
- obrazkiem wesołego misia.

UCZNIOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZASAD
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności.
3.Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach,
zapisach lekcyjnych i pracach domowych, w ćwiczeniach lub wypracowaniach.
4.Aktywność na lekcji oceniana jest znaczkami z wesołym misiem zamienianymi na oceny: pięć misiów to ocena 5.
5.Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO
oraz rozporządzeniami MEN.


Zgodnie z WSO w klasach I-III występuje ocena opisowa.

 
Matematyka PDF Drukuj Email

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA
Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 843) w sprawie warunków szczegółowych i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
2. Statut Szkoły.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej.                                                              
Nauczanie matematyki w naszej szkole podstawowej w klasach IV-VII odbywa się według programu wydawnictwa GWO "Matematyka z plusem"oraz WSiP  "Matematyka 2001"
I. Kontrakt między nauczycielem matematyki i uczniem (omówiony i podpisany na pierwszych zajęciach)
1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
3.Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności.
4.Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.
5.Uczeń nieobecny na pracy klasowej (lub sprawdzianie) musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
6.Każdą pracę klasową, sprawdzian uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz.
7.Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień (nie dotyczy prac klasowych).
8.Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
9.Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
10.Brak poprawności ortograficznej w pracach domowych będzie wpływać na obniżenie oceny.
11.Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
12.Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
13Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą:
-prac klasowych
-sprawdzianów (kartkówek)
-odpowiedzi ustnych
-prac domowych
-zeszytów ćwiczeń
-prac długoterminowych
-innych form aktywności np. udział w konkursach matematycznych, rozwiązywanie zadań dodatkowych.

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.
Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.
Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników.
Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
III. Formy aktywności
Prace klasowe
Sprawdziany
Prace domowe
Aktywność na lekcji, praca w grupach
IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności .
a)  Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (prace klasowe, sprawdziany) ocenę:
dopuszczającą  32% - 49 % punktów,
dostateczną     50% - 74% punktów,
dobrą              75% - 89% punktów,
bardzo dobrą  90% - 99% punktów
celującą         100% punktów
b)  Ocena pracy domowej. Każda ocena z pracy domowej może być podwyższona w zależności od:
- sposobu rozwiązania
- poprawności ortograficznej
c)   Ocenianie innych form aktywności:
Praca w grupie : stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas jej wykonania.
Aktywność na lekcjach: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi.
Aktywność matematyczna ( poza lekcjami matematyki- konkursy matematyczne, turnieje szachowe):
Na ocenę za aktywność na lekcji składają się: odpowiedzi ustne, rozwiązywanie zadań  samodzielnie przy tablicy, rozwiązywanie zadań domowych samodzielnie przy tablicy lub odpowiedzi ustnie.
Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych konsekwencji.
V. Formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce i uczniom zdolny
a) praca indywidualna z uczniem na lekcji,dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, stosowanie wskazań PPP
b) uczeń zdolny otrzymuje na lekcji dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności.
VI. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej
Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności.
Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze również pod uwagę :
Rozwój ucznia ( jakie czyni postępy w danym czasie);
Wkład pracy w stosunku do zdolności;
Samoocenę ucznia;
Ocenę celującą otrzymuje również uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i zajął znaczace  miejsce w konkursie matematycznym, turnieju szachowym.
VII. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
a)nauczyciel - uczeń
Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;
Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;
b) nauczyciel - rodzic
Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka;
Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów,informacja wpisana w zeszycie przedmiotowym, wgląd do prac na zebraniach z rodzicami, konsultacjach oraz indywidualnych rozmowach z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

Bożena Marszałek, Barbara Gancarek, Piotr Gancarek, Teresa Lechowska

 
Wychowanie fizyczne PDF Drukuj Email

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Cele edukacyjne
1.    Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
2.    Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej , uzdolnień i zainteresowań.
3.    Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Zadania szkoły
1.    Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, sportach zespołowych i indywidualnych.
2.    Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
3.    Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.
4.    Doskonalenie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego.
Treści
1.    Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego.
2.    Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.
3.    Ćwiczenia zwinnościowe oraz skoki.
4.    Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych,  pływania.
5.    Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
6.    Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniając troskę o zdrowie.
7.    Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.
8.    Zasady sportowego współzawodnictwa.
9.    Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych.
Osiągnięcia
1.    Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad ( np. zasada „ czystej gry” w sporcie i poszanowanie przeciwnika).
2.    Hartowanie organizmu i dbałość o higienę.
3.    Dbałość o prawidłową postawę ciała.
II. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1.    Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
2.    Jest aktywny na lekcji.
3.    Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).
4.    Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
5.    Ma godna naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).
6.    Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą i celującą.
7.    Reprezentuje szkołę w zawodach na szczeblu gminy i powiatu.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1.    Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
2.    Jest aktywny na lekcji.
3.    Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).
4.    Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
5.    Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).
6.    Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.
7.    Uczeń robi systematyczne postępy.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1.    Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
2.    Jest aktywny na lekcji.
3.    Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego oraz przed i po ich zakończeniu ( dotyczy pobytu w szatni ).
4.    Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).
5.    Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.
6.    Uczeń robi systematyczne postępy na miarę swoich możliwości.
7.    Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1.    Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada wymaganego stroju sportowego ).
2.    Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną.
3.    Poprawnie wykonuje elementy nauczane na ocenę dobrą i dostateczną.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1.    Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ).
2.    Jest mało aktywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz lekceważący stosunek do zajęć.
3.    Słabo wykonuje nauczane elementy ( na ocenę dopuszczającą i dostateczną ).
4.    Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1.    Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęci z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji.
2.    Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.
3.    Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.
III. CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA.
1.    Minimalna ilość ocen w semestrze ( zgodnie z WSO ).
2.    Aktywność na każdej lekcji ( udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec semestru lub roku ).
3.    Frekwencja sprawdzana na każdej lekcji ( ocena na koniec semestru lub roku ).
4.    Postęp sprawności fizycznej (2 razy w roku ).
5.    Umiejętności, nie mniej niż jeden raz w miesiącu.
6.    Wiadomości, na bieżąco.
IV. KRYTERIA OCENIANIA

POSTAWA – uczeń jest oceniany za :
•    Przygotowanie do lekcji – systematyczne noszenie stroju ( uczeń po drugim braku stroju i za każdy następny otrzymuje ocenę niedostateczną )
•    Uczestnictwo w lekcji – ocena wybranego ucznia za zaangażowanie i aktywność na lekcji; uczniowie otrzymują ocenę za przejawy zaangażowania, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współzawodnictwo w ich realizacji; uczniowie otrzymują „ minusy” za niechętny lub negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach, brak dyscypliny, w przypadku ewidentnego lekceważenia swoich obowiązków uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną;  trzy „ minusy” ocena ndst.
•    Frekwencję – celujący – uczestnictwo we wszystkich zajęciach
o    bardzo dobry – wszystkie nieobecności usprawiedliwione
o    dobry – jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
o    dostateczny – dwie nieobecności nieusprawiedliwione
o    dopuszczający – trzy nieobecności nieusprawiedliwione
o    niedostateczny – więcej niż trzy nieobecności nieusprawiedliwione
SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA – poziom zdolności motorycznych oceniany za pomocą prób sprawnościowych.

Oceniając sprawność motoryczną oceniamy postęp, jaki wykazuje uczeń w trakcie swojej edukacji

UMIEJĘTNOŚCI – poziom umiejętności ucznia z zakresu realizowanych form aktywności ruchowej z uwzględnieniem postępu; w semestrze obowiązują ucznia:
•    cztery sprawdziany z umiejętności, które dotyczą aktualnie realizowanego materiału
•    opracowanie i przeprowadzenie w klasie ćwiczeń kształtujących poszczególne partie mięśni ( ramion, nóg, tułowia, brzucha, grzbietu )
WIADOMOŚCI – uczniowie powinni wykazać się wiadomościami z zakresu kultury fizycznej, olimpiad, przepisów dyscyplin sportowych, aktualności sportowych, tematyki dotyczącej zdrowego stylu życia.

V. KONTRAKT Z UCZNIEM.
1.    Uczeń ma obowiązek poznać zasady bhp na lekcji wychowania fizycznego i przestrzegać je.
2.    Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji wychowania fizycznego strój sportowy, obuwie sportowe ( dostosowane tylko do ćwiczeń na sali gimnastycznej ).
3.    Wstęp na salę gimnastyczną tylko w obuwiu sportowym.
4.    W czasie lekcji w sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe.
5.    Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak stroju. Każdy następny brak stroju, to ocena niedostateczna.
6.    Zwolnienie z całego roku szkolnego powinno być przedstawione do końca września, a z II semestru do końca lutego
7.    Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na tej lekcji.
8.    Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi i dyrekcji oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za niego odpowiedzialność.
9.    Zwolnienia krótkotrwałe muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą.
10.    Konsekwencją podrobienia lub przedstawienia niezgodnego z faktycznym stanem fizycznym zwolnienia lekarskiego jest powiadomienie wychowawcy i rodziców.
11.    Konsekwencją podrobienia zwolnienia od rodziców jest powiadomienie wychowawcy.
12.    Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły oraz prowadzący zajęci a nie odpowiadają.
13.    Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego: odtwarzaczy, teczek, telefonów komórkowych oraz artykułów spożywczych i ich spożywania ( może korzystać z napojów po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela).
14.    Uczeń ma obowiązek zaliczania poszczególnych elementów obejmujących program nauczania. Na uzupełnienie lub poprawę danego elementu uczeń ma dwa tygodnie. Jeżeli uczeń przebywał na zwolnieniu lekarskim, czas ten liczony jest od momentu pojawienia się ucznia w szkole po zwolnieniu lekarskim. Po upływie tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń może dostać ocenę niedostateczną.
15.    Uczeń ma prawo odwołać się od każdej oceny i możliwość jej poprawy.
16.    Uczeń, którego frekwencja na lekcji wychowania fizycznego jest mniejsza niż 50 % ( mowa o aktywnym uczestnictwie w lekcji w danym semestrze ) jest niesklasyfikowany.
17.    Uczniowie, niećwiczący mają obowiązek pomagać w organizacji lekcji nauczycielowi.
18.    Uczniowie nie mają prawa przebywać na sali gimnastycznej w czasie przerwy bez opieki nauczyciela.
19.    Dziewczęta mogą raz w miesiącu zgłosić niedyspozycję. Odstępstwa od tej reguły, jedynie na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty.
20.    Spóźnienie na lekcję wychowania fizycznego ucznia powyżej 15 min. bez usprawiedliwienia traktowane jest jako nieobecność.
21.    Wychodzenie ucznia z lekcji możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela.
22.    Uczniowie mają obowiązek dbać o sprzęt sportowy, jak i o ład i porządek w szatniach.
23.    Zabrania się palenia papierosów w szatniach.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 27