Szkolne
Szkolne
XX Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym PDF Drukuj Email

W niedzielę 25 lutego 2018 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Raciborowicach odbyły się jubileuszowe, bo 20 Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym. Turniej rozgrywano w dwóch kategoriach: JUNIOR (zawodnicy do lat 16) oraz OPEN (zawodnicy od 16 lat).

W kategorii JUNIOR naszą szkołę reprezentował Michał Marszałek ucz. kl.VI, który zajął III. miejsce. Gratulujemy! Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii otrzymali dyplom i statuetkę od Gminnego Centrum Kultury – organizatora zawodów.

 

 
Konkurs czytelniczy "Szewczyk Dratewka" PDF Drukuj Email


W dniu 5.02.2018r. w Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Raciborowicach Dolnych odbył się konkurs czytelniczy  „Szewczyk Dratewka". W konkursie wzięło udział 11-tu uczniów klasy II. Każdy z osobna rozwiązywał rebusy, odpowiadał na pytania, porządkował zdania wg przebiegu zdarzeń, a także każdy z uczniów namalował rysunek związany z lekturą. Laureatami zostali: Kołodziej Alan, Kilarski Sebastian i Gabriela Kubuś. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które sprawiły im wiele radości.

Stella Skiba, Bożena Marszałek

 
Zajęcia techniczne. Technika PDF Drukuj Email

Przedmiotowy system oceniania na zajęciach technicznych i techniki

Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach, kryteriach oceniania. Do sprawdzenia stopnia opanowania posiadanych wiadomości, umiejętności oraz nabytych  postaw  najlepiej  służą  różnego  typu  zadania  techniczne,  wykonywane  przez uczniów. Zwracamy szczególną uwagę na zaangażowanie uczniów, aktywność w zdobywaniu wiedzy,  wyobraźnię,  pomysłowość.  Osiągnięcia  uczniów  (kontrola  ustna,  pisemna) sprawdzamy podczas zajęć, a nie podczas tzw. odpytywania uczniów na początku lekcji.
Metody sprawdzania osiągnięć uczniów:
•  test dydaktyczny (np. jednokrotnego wyboru)
•  pomiar wielkości (np. za pomocą suwmiarki, miernika uniwersalnego)
•  odpowiedź pisemna (np. tabela, krzyżówka, uzupełnianie luk w tekście)
•  eksperyment – doświadczenie (np. rola rezystora w obwodzie elektrycznym)
•  odpowiedź ustna (np. odczytywanie znaków drogowych)
•  zadanie rysunkowe (np. rysunek techniczny)
•  zadanie wytwórcze (np. wykonanie robota)
•  obserwacja  pracy  uczniów  (np.  aktywność,  zainteresowanie,  pomoc  koleżeńska, samokontrola)
W  trakcie  rozwiązywania  różnego  typu  problemów,  zadań  technicznych  należy zwrócić uwagę na:
•  przestrzeganie przepisów BHP
•  odpowiednie  zorganizowanie  stanowiska  pracy,  przestrzeganie  zasad  organizacji pracy
•  posługiwanie  się  urządzeniami  technicznymi,  narzędziami,  przyrządami pomiarowymi
•  umiejętność  dostrzegania  problemów,  przewidywania  hipotez,  wyciągania wniosków
•  umiejętność pracy z instrukcją obsługi urządzeń technicznych
•  aktywność, pomysłowość podczas wykonywania zadań
•  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
•  korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

 
Sprawozdanie z wdrażanych innowacji w I półroczu PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z wdrażanych innowacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych w pierwszym półroczu 2017/2018.

im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych w pierwszym półroczu 2017/2018.
Szachowy Zawrót Głowy-Zajęcia Szachowe w dwóch grupach wiekowych: edukacja wczesnoszkolna – 13 uczniów, klasy IV-VII – 20 uczniów. Grupa turniejowa (uczniowie przygotowywani do turniejów – grupa zaawansowana – 12 uczniów). Zajęcia Koła Szachowego prowadzone są w naszej szkole od lutego 2017 roku przez Bożenę Marszałek (współpraca Barbara Gancarek). Początkowo uczestniczyło w nim 14 uczniów. Od bieżącego roku szkolnego nawiązaliśmy współpracę z instruktorami i sędziami szachowym Zbigniewem Kaźmierskim oraz Tomaszem Spendowskim. Współpraca z instytucjami: Polski Związek Szachowy, Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka, Gminne Centrum Kultury i Sportu Nowogrodziec, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie,Koło Gospodyń Wiejskich w Raciborowicach, Sołectwo Raciborowic Górnych i Dolnych,  władze Gminy Warta Bolesławiecka, współpraca ze szkołami z terenu naszej gminy w Warcie Bolesławieckiej, Iwinach, środowiskiem lokalnym– dorośli (z terenu gminy) uczestnicy turnieju otwartego 16.12.2017, rodzice. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 13 turniejach, w tym trzy zorganizowane przez naszą placówkę. Indywidualne Szkolne Mistrzostwa Polski w Szachach do lat 7,9,11,13,15,17 odbyły się w dniach 8-14 stycznia 2018r. w Szklarskiej Porębie. Zawodnicy w poszczególnych grupach walczyli o tytuły Szkolnych Mistrzów Polski oraz awans do Szkolnych Mistrzostw Europy oraz Świata. W kategorii chłopców do lat 15, uczniowie naszej szkoły zajęli:IV miejsce Wiktor Głodek (uczeń kl.VII), V miejsce Mateusz Kaleta (uczeń kl.VII), VI miejsce Hubert Bondrów (ucz. kl.VII).Trójka naszych uczniów zdobyła w w/w Mistrzostwach IV kategorię szachową: Michał Marszałek (ucz. kl. VI), Dominik Kaleta (ucz. kl. VI), Wiktor Głodek (ucz. kl.VII).

Rambit - Gminny  Interdyscyplinarny Turniej Wiedzy i Sportu dla klas VI
z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - podnoszenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych i polonistycznych w ramach zajęć rozwijających z języka polskiego, matematyki, przyrody, zajęć sportowych, artystycznych  oraz wskazywanie nierozerwalnej korelacji między różnymi przedmiotami (zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
15. 09.2017r. wszyscy uczniowie szkoły brali udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. Poprzez zajęcia uczniowie mają możliwość rozwijania, kształtowania umiejętności i zainteresowań, lepszego poznania siebie i własnych zdolności interpersonalnych, wzmocnienia i poczucia własnej wartości.
Innowacja pedagogiczna „Wiem, potrafię rozumiem” – warsztaty interdyscyplinarne z udziałem rodziców – klasy I –VII.
Zajęcia innowacyjne  doskonalą umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z języka polskiego, niemieckiego, przyrody i matematyki w praktyce.  Pozwalają na przebywanie
i działanie w świecie przyrody. Rozszerzają wiedzę ekologiczną. Rozwijają aktywność twórczą, kreatywność i indywidualne zainteresowania. Systematyzują wiadomości
o charakterze interdyscyplinarnym. W ramach innowacji odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas IV: 4. 01.18 (klasa IVb), 5.01.18 (kl. IVa). W zajęciach z dziećmi wzięło udział 16 rodziców i opiekunów.


Innowacja pedagogiczna „Na TROPIE PRZYRODY”  klasa IVa,b
Głównym celem innowacji jest wdrażanie do samokształcenia, umiejętności samodzielnej odpowiedzi na pytanie metodą doświadczeń, badań i obserwacji świata przyrody. W ramach innowacji od września 2017 prowadzone są zajęcia koła przyrodniczego dla uczniów klas IVa,b (1h/tydz.). 15.09.2017r. we współpracy z nadleśnictwem Świeradów i Nadleśnictwem Bolesławiec odbył się konkurs „Wiedzy o lesie” skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły z klas III – VII.  Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 19 września 2017r. podczas imprezy edukacyjnej w dniu lasu pod hasłem „Zielony Rower”. Do szkoły na rowerach przyjechali edukatorzy leśni, którzy przeprowadzili zajęcia warsztatowe w klasach czwartych. Akcja pozwoliła dzieciom na poznanie ciekawych informacji o lesie i jego mieszkańcach aktywnymi metodami. Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Świeradów zaowocowało również powiększeniem księgozbioru szkoły z tematyki przyrodniczej. Szkoła otrzymała także zestawy gier o tematyce leśnej, które są wykorzystywane do urozmaicenia zajęć koła przyrodniczego i lekcji przyrody.
Innowacja pedagogiczna „Wędrówki śladami historii”:
W innowacji biorą udział uczniowie klas V i VI , nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki i rodzice. Czas trwania innowacji” listopad 2017r.- czerwiec 2018r.
Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem „małej Ojczyzny” oraz rozbudzenie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.
Założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań przez uczniów klas V i VI w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Efektem pracy uczniów będzie prezentacja w formie plastycznej, artystycznej, medialnej i multimedialnej faktów związanych z historią regionu.

W listopadzie określone zostały zasady działania, 4 grudnia uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii w Galerii Stowarzyszenia Miłośników Wsi Raciborowice, w grudniu przeprowadzone zostały wywiady z seniorami rodzin na temat tradycji i zwyczajów obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w domach rodzinnych, a także uczniowie przygotowali przedstawienie teatralno- muzyczne pt. „Bajkowe Jasełka” dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

 
Klasowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej PDF Drukuj Email

I. Ocenianie bieżące:
W ocenie bieżącej w klasach I-III stosuje się umowne określenia- znaki cyfrowe określające poziom opanowania wiadomości i umiejętności. W czasie zajęć stosuję również ocenę bieżącą w formie pochwały, poprzez gest, mimikę, zwroty (np. bardzo ładnie, jestem z ciebie dumna, super, wspaniale, gratulację, robisz postępy, pracuj uważniej,  itp.).
Przyjęto następująca skalę oceniania:
poziom bardzo wysoki- 6
poziom wysoki- 5
poziom średni – 4
poziom niski- 3
poziom bardzo niski- 2
poziom niezadawalający-1
6 otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności z podstawy programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych  danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe.
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych
5 otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem edukacji wczesnoszkolnej w danej klasie,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej,
- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
- bierze udział w konkursach przedmiotowych.
4 otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości określone podstawą programową  danej klasy,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, potrafi  korzystać z poznanych w czasie lekcji  źródeł informacji,
- pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela.
3 otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawie programowej  danej klasy,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności,
- potrafi samodzielnie wykonać proste zadania, złożone wykonuje wyłącznie z pomocą  nauczyciela
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych  źródeł informacji,
- opanował wiadomości programu, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień w stopniu zadawalającym.
2 otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje  (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
- to „sygnał” zwracający uwagę, że trzeba uzupełnić braki.
1 otrzymuje uczeń, który:
- nie  opanował  wiedzy i umiejętności, określonych w podstawie programowej  danej klasy, a braki w wiadomościach  uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy ,
- nie jest w stanie rozwiązać  (wykonać) zadań o niewielkim  stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

Przyjęte określenia - symbole liczbowe są wpisywane do dziennika zajęć, na sprawdzianach lub jako podsumowanie wykonywanej pracy w zeszytach, kartach pracy.
Uczniowie którzy biorą udział w konkursach są nagradzani ocenami. Za udział uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą , zdobywcy I,II,III miejsca otrzymują ocenę celującą z poszczególnej edukacji.

II. Zasady przeprowadzania sprawdzianów:
W ciągu roku przewiduje się przeprowadzenie co najmniej dwóch kontrolnych sprawdzianów kompetencji. Ilość zdobytych punktów przeliczana jest według skali:
100% - 6
99%-90% - 5
89%-75% - 4
74%-50% - 3
49%- 32% - 2
31%-0% - 1
Sprawdzanie bieżącego materiału odbywa się raz w miesiącu za pomocą kart badania umiejętności.
Ilość zdobytych punktów przeliczana jest według skali:
100%- 93% - 5
92%-80% - 4
79%-50% - 3
49%- 31% - 2
30%-0% - 1

Pisanie z pamięci i ze słuchu (dyktando) , poprawność ortograficzna oceniana jest wg następujących zasad:
0 błędów----------- 6
1 błąd     ------------5
2- 3 błędy---------- 4
4-5 błędów---------3
6-7 błędów-------- 2
8 i więcej błędów-1

Uczeń posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych otrzymuje ocenę wg punktacji indywidualnej, ustalonej przez nauczyciela.
W przypadku gdy uczeń nie jest usatysfakcjonowany otrzymaną oceną może ja poprawić. Dotyczy to sprawdzianów miesięcznych i dyktand.


III. Wymagania wobec uczniów:
•    Uczeń zobowiązany jest na bieżąco prowadzić zeszyty i karty pracy. W przypadku nieobecności ma obowiązek jak najszybciej uzupełnić notatki (w ciągu 1 dnia w razie krótkiej nieobecności, do 7 dni w razie dłuższej nieobecności).
•    Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyty i karty pracy estetycznie.
•    Częsty brak prac domowych, nieprzygotowań do zajęć ( więcej niż 1 raz w ciągu tygodnia) odnotowywany jest w dzienniku  lekcyjnym.

(Nieprzygotowanie do zajęć to: brak zeszytów, ćwiczeń, podręczników; brak przyborów; brak materiałów do pracy; brak stroju na w-f)

IV. Ocena śródroczna i końcoworoczna:
Na podstawie bieżącej obserwacji uczeń otrzymuje ocenę opisową na koniec półrocza i koniec roku szkolnego.
Przy wyróżnieniach uczniów brane są pod uwagę:
•    wyniki sprawdzianów ( średni wynik wszystkich sprawdzianów mieści się w skali od 90%-100%)
•    aktywna praca na zajęciach,
•    systematyczność w odrabianiu zadań domowych,
•    przygotowanie do zajęć,
•    estetyka zeszytów i kart pracy,
•    udział w konkursach,
•    przestrzeganie ustalonych zasad zachowania.
Nauczyciel ma możliwość podwyższenia oceny uczniowi (wyróżnienia), który w ciągu całego roku szkolnego wykazał się szczególną pracą i zaangażowaniem lub obniżyć ocenę uczniowi, jeśli uważa, że miał on lekceważący stosunek do obowiązków.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 26