Szkolne
Plastyka PDF Drukuj Email

PLASTYKA- PSO:

WSTĘP
Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez  wybrany program.
1.    Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oceniania z plastyki
2.    Nauczyciel, zgodnie ze specyfiką zajęć, stosuje odpowiednie kryteria, wybierając z wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uzna za adekwatne do sytuacji.
3.    Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.
4.    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.
5.    Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntowej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania tych umiejętności w praktyce.
6.    Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
9. Ocena roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia,     wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Wystawiając ocenę z plastyki trzeba pamiętać, że podstawowym założeniem przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań plastycznych oraz wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności wiedzę z tego zakresu.
Ocena musi być jawna, zrozumiała i motywująca. Wyrażana jest w skali od 1 do 6. Uczeń ma prawo poprawienia oceny z plastyki, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
Przy wystawianiu oceny końcowej należy uwzględnić pewne specyficzne uwarunkowania przedmiotu artystycznego.

II. FORMY OCENIANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA I NAUCZANIA:
1.    Działalność plastyczna ucznia- 5-8 razy w ciągu półrocza.
2.    Analiza dzieł plastycznych- w miarę potrzeb.
3.    Aktywność na zajęciach- w miarę potrzeb.
4.    Artystyczna działalność pozalekcyjna- w miarę potrzeb.

III. KRYTERIA OCENIANIA

1. Działalność plastyczna ucznia:

Oceniając działalność plastyczną zwraca się uwagę na:
- jakość przygotowanych prac plastycznych,
- aktywny udział w zajęciach,
- pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
- oryginalność rozwiązań i artyzm prac,
- prace powinny być oddane w ciągu tygodnia, wykonane odpowiednią techniką i na odpowiednim formacie (prace przynoszone po terminie lub nie dostosowane do zaleceń – inna technika lub format, będą oceniane o jedną ocenę niżej), brak pracy jest równoznaczny ocenie niedostatecznej,
-poprawa oceny niedostatecznej powinna nastąpić w ciągu dwóch tygodni, po upływie tego terminu uczeń traci możliwość poprawy oceny.

2.    Analiza utworów  dzieł plastycznych:

Dokonując analizy dzieła plastycznego zwraca się uwagę na:
- zaangażowanie i skupienie w czasie oglądania dzieła sztuki,
- interpretację i omówienie dzieła sztuki.

3 . Aktywność na zajęciach:

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może:
- otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą,
-otrzymać ocenę celującą za: umiejętności i wiadomości wykraczające poza poziom nauczania; przygotowanie pomocy dydaktycznych, udział w konkursach,
- dopuszcza się usprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu semestru), nie zwalnia to jednak z wykonania pracy praktycznej i pracy podczas zajęć.

4. Artystyczna działalność pozalekcyjna:

Uczniowie mogą brać udział we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę:
-     udział lub zajęcie czołowego miejsca w konkursach plastycznych - powoduje podwyższenie oceny o 1 stopień,
-    podwyższenie oceny o 1 stopień może spowodować inna, udokumentowana działalność plastyczna na terenie szkoły i poza nią.

IV.KRYTERIA WYMAGAŃ DLA SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI OCEN

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i co najmniej jedno z wymienionych zadań:
-    w sposób zauważalny jest zainteresowany  plastyką – aktywnie współtworzy życie kulturalne szkoły ( pomoc w apelach, przygotowywanie dekoracji, uczestniczy w różnorodnych konkursach dla dzieci i młodzieży),
-    uzyskuje nagrody lub wyróżnienia w konkursach,
-    swoje umiejętności uzupełnia informacjami z innych źródeł,
-    wykazuje żywe zainteresowanie twórczością swobodną, a wykonane przez niego prace wyróżniają się oryginalnością pod względem środków wyrazu plastycznego,
-    referuje na lekcji zjawiska zaobserwowane na sztuce,
-    prezentuje swoje prace na wystawach szkolnych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń który:
-    w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania danej klasy,
-    aktywnie i z zaangażowaniem pracuje na zajęciach,
-    zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski,
-    potrafi porządkować własną wiedzę- kojarzy fakty, dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,
-    efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z założeniami i tematem,
-    wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń który:
-    zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wymagane materiały (podręcznik, materiały plastyczne),
-    posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy,
-    bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,
-    efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z założeniami i tematem.

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń który:
-    najczęściej jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały, podręcznik,
-    wykazuje się średnim opanowaniem wiadomości objętych programem,
-    posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym,
-    poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, nie zawsze dba o ich estetykę,
-    nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem,
-    rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
-    często nie posiada wymaganych materiałów( podręcznik, materiały plastyczne ),
-    posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
-    prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie z tematem,
-    wykazuje minimalne zaangażowanie przedmiotem.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
-    jest często nieobecny na lekcjach,
-    najczęściej nie posiada wymaganych materiałów ( podręcznik, materiały plastyczne ),
-    notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
-    wykazuje brak zainteresowania się przedmiotem,
-    nie wykonuje obligatoryjnych ćwiczeń,
-    nie posiada wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne z pisemnych form sprawdzania wiedzy,
-    nie wykazuje woli poprawy.

V.    ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ROCZNEJ:
Przy wystawianiu oceny semestralnej brane są pod uwagę wszystkie formy pracy ujęte w wymaganiach programowych przedmiotu
-    działalność plastyczna,
-    analiza dzieł sztuki,
-    aktywność na lekcjach
-    artystyczną działalność pozalekcyjną.
Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.


 
Sukces Dominika Połomskiego PDF Drukuj Email

„Zdolny Ślązaczek” 2017/2018 FINAŁ
Uczeń naszej szkoły , Dominik Połomski z klasy VI, został laureatem konkursu „Zdolny Ślązaczek” z języka  niemieckiego.
Gala laureatów odbędzie się we Wrocławiu w dniu 5.04.2018 w Centrum Dydaktyczno- Naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczym.
Gratulujemy!!!!

 
Język niemiecki klasy IV - VII PDF Drukuj Email

II etap edukacyjny (klasy IV-VII)
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:   Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
Programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV – VII szkoły podstawowej, II etap edukacyjny – kurs podstawowy autorstwa Bożeny Niebrzydowskiej, podręcznika i książki ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klas IV – VII szkoły podstawowej.
Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.
2. Ocenianie ma na celu:  informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,  pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  zapobiegać niepowodzeniom,  motywować uczniów do dalszej pracy,  informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.
4. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
5. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań z rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich uczniom ani rodzicom do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole.
6. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
7. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
8. W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę.
9. Przyjęto następującą skalę ocen: Niedostateczny,  dopuszczający, dostateczny, dobry , bardzo dobry,  celujący.    
10. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
11. W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania.
12. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13. Terminy prac klasowych (testów) oraz niezapowiedzianych kartkówek nie będą ulegały zmianie.  
14. Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje  w dzienniku jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Trwają one 10-15 minut. Uczeń  może poprawiać oceny z kartkówki, na zasadach wyznaczonych przez nauczyciela.
15. Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu 2 tygodni od momentu ich napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych prac klasowych, dopóki nie zostanie oddana uczniom wcześniej napisana praca.
16. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku. 
17. Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż w zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń). 
18. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę. 
19. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole
(1 tydzień i dłużej). 
20. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany. 
21. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 10 dni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
22. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty, systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie przedmiotowym  lub książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.  
23. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze. Są  one odnotowane w dzienniku.
Dodatkowo za każdy „brak” uczeń otrzymuje „minus”( brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćw.)
24. Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6 wystawianą raz w semestrze . Oceniana jest również „praca na lekcji”. Są to zadania samodzielne na miarę możliwości ucznia.
Suma 3 plusów to ocena bardzo dobra, suma 3 minusów ocena niedostateczna.
25. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. Nauczyciel, ustalając ocenę semestralną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są ocenami decydującymi.
27. Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.
FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU                  NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA
1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie rozmówki, dialogi, opisy obrazków, słownictwo i pojęcia gramatyczne. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi.   
2. Praca klasowa (test sprawdzający) - po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej lub  w formie powtórzenia ustnego. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez nauczyciela terminie i formie. W ciągu semestru przewidziane są co najmniej 2 testy sprawdzające. 
3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał z trzech ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 10-15 minut  
4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są w skali od
1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany.
5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – uczeń jest zobowiązany do ich wykonywania. 
6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to zazwyczaj teksty obecne w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe realizowane przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.   
7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe: 
Strona graficzna – maks. 3 punkty 
3 punkty – praca wykonana bardzo starannie 2 punkty – praca wykonana starannie,  1 punkt – praca niestaranna 0 punktów – niewykonanie pracy 
Prezentacja – maks. 3 punkty
3 punkty – efektowna technika prezentacji, 2 punkt – prezentacja  poprawna 1 punk – prezentacja  zadawalająca 0 punktów – prezentacja niezadawalająca
Proponowana skala oceny projektów: 6 punktów – celujący  5 punktów – bardzo dobry 4 punkty – dobry  3 punkty – dostateczny 2 punkty – dopuszczający
PROCENTOWA SKALA OCEN        
100% i więcej- cel     99% - 90% - bdb             89 % - 75% - db                   74% - 50% - dst    
49% - 30% - dop     29% - 0 % - ndst   
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA            POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Stopień celujący  
Uczeń:  operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,  wykracza wiadomościami poza program,  rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),  jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,  w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry  
Uczeń:   opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,  bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,  czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,  potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy. 
Stopień dobry 
Uczeń:   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań,  dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,  dobrze rozumie treść czytanego tekstu,  samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy. 
Stopień dostateczny 
Uczeń:   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),  rozumie proste polecenia nauczyciela,  rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),  w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,  czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,  w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  
Stopień dopuszczający 
Uczeń:   ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,  odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,  w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,  w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,  czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,  odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 
Stopień niedostateczny
Uczeń:   nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,  nie potrafi przekazywać informacji,  nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,  nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,  nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,   nie umie poprawnie budować prostych zdań,  operuje bardzo ubogim słownictwem, nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy zdobytych z przedmiotu ocen. 
Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i   rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego 
Stopień celujący 
Uczeń:   operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,  wykracza wiadomościami poza program,  rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta z niemieckojęzycznych  źródeł internetowych),  w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. 
Stopień bardzo dobry  
Uczeń:   bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,  czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,  potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy ortograficzne.  
Stopień dobry 
Uczeń:  dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,  dobrze rozumie treść czytanego tekstu,  samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne. 
Stopień dostateczny
Uczeń:   rozumie proste polecenia nauczyciela,  rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),  w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,  czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,  w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  
Stopień dopuszczający 
Uczeń:   odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,  w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,  w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,  czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,  odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji,  wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym i czytanym.

Stopień niedostateczny
Uczeń:  nie potrafi przekazywać informacji,  nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,  nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,  nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,  nie umie poprawnie budować prostych zdań,  operuje bardzo ubogim słownictwem,  pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację. 


 
Gazetka z grudnia 2017 PDF Drukuj Email

 
Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych PDF Drukuj Email


Dnia 16 lutego 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Raciborowicach przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla klas 6 - 7 o tematyce „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.
Warsztaty przeprowadziło Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.
Celem warsztatów było pokazanie uczniom dobrych stron Internetu i mediów społecznościowych, uświadomienie im zagrożeń związanych z byciem online, a także kształtowanie świadomego i mądrego korzystania z sieci. 
Korzyści jakie przyniosły uczniom warsztaty:
- uwrażliwienie na kwestie ochrony prywatności online i odpowiedzialnego publikowania materiałów o sobie na portalach społecznościowych;
- zrozumienie, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy, niebezpieczna gra „Niebieski Wieloryb”;
- uświadomienie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy;
- wypracowanie prawdziwej reakcji na wypadek doświadczenia przemocy w sieci;
-zwrócenie uwagi na zachowania zmniejszające ryzyko doświadczenia cyberprzemocy;
- profilaktyka pod kątem zakupu środków uzależniających przez Internet;

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 27