Szkolne
Szkolne
Chemia PDF Drukuj Email

Przedmiotowy System Oceniania CHEMII w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych

Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu:
1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2)    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

I.    Kontrakt z uczniami

1.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.    Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3.    Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi są obowiązkowe.
4.    Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
5.    Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawić poza swoimi lekcjami.
6.    Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena zostaje wpisana do dziennika.
7.    Uczeń który nie poprawił oceny, traci prawo do następnych poprawek.
8.    Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji.
9.    Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
10.    Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
11.    Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
w szkole.
12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń,  brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
13. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie „minus”. Za 3 zgromadzone „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
14.    Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

II.    Kryteria ocen z chemii

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•    opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
•    wykorzystuje swoja wiedzę w sytuacjach problemowych,
•    prezentuje umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków,
•    wykonuje zadania dodatkowe,
•    rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania wykorzystując literaturę naukową,
•    bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach,
•    wykonuje samodzielnie pomoce do pracowni chemicznej.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•    opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
•    rozwiązuje problemy i zadania w nowych sytuacjach,
•    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy, , np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, tabel chemicznych, wykresów,
•    umie zaprojektować i bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne,
•    z łatwością zapisuje równania reakcji chemicznych i uzgadnia współczynniki stechiometryczne oraz samodzielnie zadania obliczeniowe o różnym stopniu trudności.

Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który:

•    w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
•    potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy oraz zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności,
•    korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, tablic chemicznych i innych źródeł,
•    bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•    potrafi zapisać równania reakcji chemicznej i uzgodnić współczynniki stechiometryczne.

Ocenę dostatecznej otrzymuje uczeń, który:

•    zdobył wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, które są konieczne do dalszego kształcenia,
•    z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać typowe zadania i problemy,
•    z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy tj. układ okresowy pierwiastków chemicznych , tablice chemiczne, wykresy,
•    z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•    z pomocą nauczyciela zapisuje równania reakcji chemicznej i uzgadnia współczynniki stechiometryczne oraz rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

•    ma braki w wiadomościach i umiejętnościach na poziomie podstawowym, jednak nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
•    z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać typowe teoretyczne i praktyczne zadania o niewielkim stopniu trudności,
•    z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,
•    z pomocą nauczyciela zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych,
•    stara się pokonać swoje trudności w nauce.

•    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

•    nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a powstałe braki uniemożliwiają dalsze kształcenie,
•    nie wykazuje chęci pokonania trudności, mimo stworzonych przez nauczyciela możliwości.


 

 
Historia, historia i społeczeństwo PDF Drukuj Email

Cele oceniania:

1.    Informowanie ucznia o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej oraz ewentualnych brakach w tym zakresie.
2.    Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak ma się dalej uczyć.
3.    Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
4.    Informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5.    Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
6.    Rozwijanie zainteresowań historycznych ucznia.
7.    Diagnozowanie poziomu nauczania.
8.    Śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres.

Przedmiot oceny:
1.    Wiadomości i umiejętności z zakresu: chronologii, analizy i interpretacji i tworzenia narracji historycznej.
2.    Stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i problemowych.
3.    Rozumienie materiału naukowego.
4.    Systematyczność udziału w zajęciach.

Kryteria na poszczególne oceny:
Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego rodziców, na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel krótko uzasadnia je.

Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Sprawdzian pisemny oceniany jest punktowo i przeliczany procentowo; celujący-100%,
bardzo dobry- 90%-99%, dobry-75%-89%, dostateczny-50%-74%, dopuszczający-32%-49%, niedostateczny-0- 31%.

Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami:
•    uczeń z dysortografią - ocenia się wyłącznie treść merytoryczną.
•    uczeń z dysgrafią i dysleksją o uczniowi przysługuje wydłużony limit czasu na pisanie, o brudnopis może być traktowany na prawach czystopisu, o prace domowe mogą być wykonywane z wykorzystaniem komputera, o niektóre sprawdziany pisemne mogą być na prośbę ucznia zastąpione odpowiedzią ustną.
•    innego typu schorzenia - zgodnie z zaleceniami poradni.

Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
1.    Ocenie na zajęciach podlegają : wiedza, umiejętności, aktywność i zaangażowanie.
2.    Narzędziami oceny na lekcjach historii są:
-    sprawdziany i testy z działów programowych,
-    kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji- 15 min.
-    praca na lekcji indywidualna i grupowa, aktywność i zaangażowanie,
-    odpowiedzi ustne (min. jedna w semestrze),
-    prace domowe,
-    prace projektowe, prezentacje
-    prace dodatkowe
-    udział w konkursach.

3.    Prace pisemne- sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadane prace domowe są obowiązkowe.
4.    Sprawdziany i testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują podany zakres materiału.
5.    Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub test z przyczyn usprawiedliwionych to powinien napisać go po powrocie do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem (do dwóch tygodni).
6.    Przy poprawianiu sprawdzianu, testu kryteria ocen i zakres materiału nie zmieniają się.
7.    Sprawdziany bądź testy muszą być sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.
8.    Ocenione prace przechowuje nauczyciel, dając możliwość wglądu rodzicom.
9.    Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.
10.    Oceny niedostateczne z kartkówek mogą być jeden raz poprawiane w formie ustnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
11.    Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.
12.    Uczeń ma prawo dwukrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Trzecie i każde następne skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów i testów.
13.    Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego- starannie, estetycznie i systematycznie oraz zeszytu ćwiczeń.
14.    Uczeń, który opuścił ponad 50% (nieobecność nieusprawiedliwiona) lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
15.    Przy wystawianiu oceny końcowej jako najistotniejsze brane są pod uwagę kolejno oceny ze sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych, za aktywną pracę na lekcji i udział w konkursach historycznych oraz za prace dodatkowe, zeszyt i zeszyt ćwiczeń.
16.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
17.    Zeszyt ucznia i zeszyt ćwiczeń sprawdzany jest co najmniej raz w semestrze (ortografia, estetyka, systematyczność).
18.    Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

Sposoby informowania o osiągnięciach:
1.    Prace pisemne, są sprawdzane do dwóch tygodni od napisania, oceny z tych prac wpisywane są w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. Sprawdzone i ocenione i omówione pisemne prace kontrolne (testy, prace klasowe/sprawdziany) są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, a ocena z nich może być wpisywana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzana podpisem rodzica; na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
2.    Informacje o postępach lub trudnościach ucznia nauczyciel może zapisać w zeszycie kontaktów z rodzicami.
3.    Zebrania z rodzicami, drzwi otwarte, indywidualne spotkania.
4.O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.
Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada wychowawca.
5.Na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach półrocznych czy końcoworocznych.

Sposoby poprawiania wyników:
1.    Uczniowie w terminie dwutygodniowym, mają prawo poprawić oceny (z testów, sprawdzianów,1 raz w półroczu z kartkówek) a inne mogą poprawić, po konsultacji z nauczycielem. W wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z nauczycielem, termin może zostać wydłużony.
2.    Uczeń może być pozbawiony możliwości poprawiania oceny, jeżeli stwierdzi się nieuczciwość ucznia (ściąganie, podpowiadanie, zmiana grupy na sprawdzianie, wykorzystywanie cudzych prac jako własnych - m.in. strony internetowe, prace domowe kolegów) oraz oceny za nieodpowiednią pracę na lekcji - nauczyciel wystawia wówczas ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia.

3.    Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi otrzymują pomoc nauczyciela lub pomoc koleżeńską.
KRYTERIA OCEN:
1. Ocena celująca
Uczeń powinien:
-    wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres materiału, umie samodzielnie zdobywać wiadomości,
-    wykazywać postawę badawczą poprzez czytanie książek o tematyce historycznej dostosowanej do jego wieku,
-    wykazywać się samodzielnymi inicjatywami rozwiązania problemów,
-    brać udział w konkursach historycznych,
-    potrafić poprawnie rozumować kategoriami historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe) i umieć powiązać wiedzę uzyskaną z zagadnieniami poznawanymi wcześniej, umieć powiązać dzieje Polski z dziejami powszechnymi,
-   umieć udowadniać postawione argumenty, będące skutkiem nabytej wiedzy, wykonywać dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.
2.Ocena bardzo dobra
Uczeń powinien:
-    sprawnie korzystać z dostępnych źródeł informacji,
-    interpretować dane zawarte na mapach, w tabelach,
-    wykorzystywać ilustracje do poszerzenia wiedzy i interpretacji zjawisk i wydarzeń historycznych z nowożytności i współczesności,
-    wyciągać wnioski na podstawie poznanych wydarzeń,
-    oceniać znaczenie wydarzeń historycznych,
-    bardzo aktywnie brać udział w lekcjach,
-    być biegłym w dokonywaniu prezentacji prac wykonanych samodzielnie,
-    umieć odpowiadać na pytania postawione przez nauczyciela na podstawie pracy z podręcznikiem czy tekstem źródłowym.
3. Ocena dobra
Uczeń powinien:
-    umieć odczytać i analizować dane zawarte na mapie, w tabeli,
-    interpretować dane zawarte na mapach, w tabelach, ilustracjach,
-    umieć samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązywać trudniejsze,
-    brać udział w dyskusjach, podawać argumenty,
-    poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych,
-    systematycznie przygotowywać się do zajęć.
4.    Ocena dostateczna
Uczeń powinien:
-    umieć pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, czyli pracować z podręcznikiem, tekstami źródłowymi, mapą, tabelami i ilustracjami,
-    potrafić wykonać proste zadania,
-    wykazywać się aktywnością w stopniu zadowalającym,
-    wyjaśniać pojęcia poznane podczas lekcji,
-    przygotowywać się do zajęć.
5. Ocena dopuszczająca Uczeń powinien:
-    umieć odczytywać podstawowe informacje zawarte na mapach, w ilustracjach, w tabelach,
-    odpowiadać na proste pytania na podstawie tekstu zawartego w podręczniku i tekstach źródłowych, często przy pomocy nauczyciela,
-    zdefiniować najważniejsze pojęcia, przedstawiać najważniejsze wydarzenia historyczne z nowożytności i współczesności,
-    znać informacje przedstawiane w tabelach w podręczniku,
-    systematycznie prowadzić zeszyty przedmiotowy i odrabiać prace.
6. Ocena niedostateczna
-nawet przy pomocy nauczyciela uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,
-    uczeń odmawia współpracy,
-    ma lekceważący stosunek do przedmiotu,
-    nie prowadzi zeszytu.

Ewaluacja PSO:
Przedmiotowy system oceniania z historii podlega ewaluacji raz w roku w ramach prac zespołu humanistycznego.

oprac. J. Mielko

 
Podziękowania od szachistów PDF Drukuj Email


Dnia 16 marca 2018 roku nasi szachiści w obecności Pani Dyrektor oficjalnie podziękowali Panu Mirosławowi Haniszewskiemu, wójtowi  naszej gminy za umożliwienie im udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szachowych, w Szklarskiej Porębie. Chłopcy w kategorii do lat 15 zdobyli: IV,V i VI miejsce, a trzej uczniowie otrzymali IV kategorię szachową. Uczniowie wręczyli statuetkę, sprawozdanie z mistrzostw  oraz podziękowanie o treści: „Żeby być dobrym szachistą trzeba: po pierwsze rozgrywać jak najwięcej partii, po drugie grać z lepszymi od siebie. Gra z bardzo dobrymi zawodnikami stawia nam  coraz większe wymagania. Staramy się wtedy podnosić swoje umiejętności, żeby móc z innymi rywalizować, a co za tym idzie- grać coraz lepiej. Ważne, aby znaleźli się Ci, którzy nam to umożliwią. Dziękujemy!”
Szachiści z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych

 
Sukces Zuzi Kowalskiej PDF Drukuj Email

W dniu 16 marca 2018 r. były organizowane w świetlicy wiejskiej w Iwinach Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali testy, które nie ograniczały się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały inne dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym kraju.


Nasza uczennica Zuzanna Kowalska wykazała się dużą wiedzą i zajęła I miejsce wśród uczniów szkół podstawowych z całej gminy.

 
Biologia i geografia PDF Drukuj Email

Przedmiotem oceniania są:
-    wiadomości,
-    umiejętności,
-    postawa ucznia i jego aktywność.

Cele ogólne oceniania:
-    rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
-    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i geografii oraz postępach w tym zakresie,
-    pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym i geograficznym.
-    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
-    przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
-    dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

Formy aktywności podlegające ocenie:
a)    dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie procesów biologicznych i geograficznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

b)    wypowiedzi pisemne:
1.    kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji ,
2.    sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej),
3.    sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne),
c)    wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń).          
W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą.
d)    umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).
Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny-dopuszczający. Brak pracy domowej oceniane będzie ocena niedostateczną.
e)    zeszyt przedmiotowy obowiązkowy.
f)    brak zeszytu przedmiotowego, w przypadku zadania  pracy domowej, skutkuje oceną niedostateczną.
g)    prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący-bardzo dobry-dobry- dostateczny –dopuszczający.

Sposób oceniania:
1.    Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru  uczeń powinien uzyskać przynajmniej cztery oceny cząstkowe (w tym co najmniej dwie z pracy pisemnej).
2.    Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
3.    W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
100% - 91% - ocena bardzo dobra
90% - 75% - ocena dobra
74% - 51% - ocena dostateczna
50% - 31% - ocena dopuszczająca
30 % -  0% - ocena niedostateczna
4. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100% punktów a jego wiedza odbiega poziomem od pozostałych uczniów.
5. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
6. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający.

Zasady poprawiania ocen:

1.    Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona wyższa od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WSO.
2.    Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną,  wpisaną obok oceny pierwotnej;
3.    Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem.
4.    Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.
5.    W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy. 
6.    Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem.

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1.    Uczniowie posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań  edukacyjnych  - otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 %   punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki .
2.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 
3.    Uczniowie posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.
4.    Uczniowie mają orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie.
5.    Uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim obniża się wymagania programowe a prace pisemne zalicza się na poziomie 50 % uzyskanych punktów, stosując przeliczanie na oceny wg przyjętej skali.

Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1.    Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.
2.    Oceny cząstkowe są jawne , oparte o opracowane kryteria.
3.    Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki  otrzymują do wglądu uczniowie oraz rodzice.
4.    W ocenianiu bieżącym nauczyciel przekazuje uczniom ustnie lub pisemnie informację o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.
5.    Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
6.    Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. ocenach  cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

Ewaluacja PSO.
Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami  dokona analizy funkcjonowania przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach biologii i geografii.
Ewentualne zmiany w PSO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego.

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,
-    prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, geograficzną,
-    potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
-    formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
-    dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,
-    wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
-    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
-    bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,
-    wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
-    w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i  odpowiada na dodatkowe pytania,
-    bierze udział w konkursach biologicznych lub geograficznych na terenie szkoły i poza nią.
-    wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
-    wykazuje szczególne zainteresowania biologią, geografią,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
-    bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
-    potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
-    sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
-    potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
-    wykonuje prace i zadania dodatkowe
-    prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, geograficzną,
-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów możliwych do zdobycia.
-    zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
-    zna sprzęt laboratoryjny i potrafi się nim posługiwać,
-    udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
-    jest aktywny na lekcji,
-    w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów.
-    prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu , oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
-    z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
-    z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
-    wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów,
-    posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-    ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
-    wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
-    z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia ,
-    wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, geograficznej,
-    jest mało aktywny na lekcji,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.
-    prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,
-   wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac    ……domowych,
-    nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
-    wykazuje się bierną postawą na lekcji,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.
-      nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 26