Szkolne
Język niemiecki klasy IV - VII PDF Drukuj Email

II etap edukacyjny (klasy IV-VII)
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:   Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
Programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV – VII szkoły podstawowej, II etap edukacyjny – kurs podstawowy autorstwa Bożeny Niebrzydowskiej, podręcznika i książki ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klas IV – VII szkoły podstawowej.
Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.
2. Ocenianie ma na celu:  informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,  pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  zapobiegać niepowodzeniom,  motywować uczniów do dalszej pracy,  informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.
4. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
5. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań z rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich uczniom ani rodzicom do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole.
6. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
7. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
8. W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę.
9. Przyjęto następującą skalę ocen: Niedostateczny,  dopuszczający, dostateczny, dobry , bardzo dobry,  celujący.    
10. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
11. W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania.
12. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13. Terminy prac klasowych (testów) oraz niezapowiedzianych kartkówek nie będą ulegały zmianie.  
14. Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje  w dzienniku jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Trwają one 10-15 minut. Uczeń  może poprawiać oceny z kartkówki, na zasadach wyznaczonych przez nauczyciela.
15. Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu 2 tygodni od momentu ich napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych prac klasowych, dopóki nie zostanie oddana uczniom wcześniej napisana praca.
16. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku. 
17. Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż w zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń). 
18. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę. 
19. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole
(1 tydzień i dłużej). 
20. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany. 
21. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 10 dni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
22. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty, systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie przedmiotowym  lub książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.  
23. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze. Są  one odnotowane w dzienniku.
Dodatkowo za każdy „brak” uczeń otrzymuje „minus”( brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćw.)
24. Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6 wystawianą raz w semestrze . Oceniana jest również „praca na lekcji”. Są to zadania samodzielne na miarę możliwości ucznia.
Suma 3 plusów to ocena bardzo dobra, suma 3 minusów ocena niedostateczna.
25. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. Nauczyciel, ustalając ocenę semestralną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są ocenami decydującymi.
27. Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.
FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU                  NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA
1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie rozmówki, dialogi, opisy obrazków, słownictwo i pojęcia gramatyczne. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi.   
2. Praca klasowa (test sprawdzający) - po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej lub  w formie powtórzenia ustnego. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez nauczyciela terminie i formie. W ciągu semestru przewidziane są co najmniej 2 testy sprawdzające. 
3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał z trzech ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 10-15 minut  
4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są w skali od
1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany.
5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – uczeń jest zobowiązany do ich wykonywania. 
6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to zazwyczaj teksty obecne w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe realizowane przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.   
7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe: 
Strona graficzna – maks. 3 punkty 
3 punkty – praca wykonana bardzo starannie 2 punkty – praca wykonana starannie,  1 punkt – praca niestaranna 0 punktów – niewykonanie pracy 
Prezentacja – maks. 3 punkty
3 punkty – efektowna technika prezentacji, 2 punkt – prezentacja  poprawna 1 punk – prezentacja  zadawalająca 0 punktów – prezentacja niezadawalająca
Proponowana skala oceny projektów: 6 punktów – celujący  5 punktów – bardzo dobry 4 punkty – dobry  3 punkty – dostateczny 2 punkty – dopuszczający
PROCENTOWA SKALA OCEN        
100% i więcej- cel     99% - 90% - bdb             89 % - 75% - db                   74% - 50% - dst    
49% - 30% - dop     29% - 0 % - ndst   
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA            POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Stopień celujący  
Uczeń:  operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,  wykracza wiadomościami poza program,  rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),  jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,  w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry  
Uczeń:   opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,  bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,  czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,  potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy. 
Stopień dobry 
Uczeń:   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań,  dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,  dobrze rozumie treść czytanego tekstu,  samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy. 
Stopień dostateczny 
Uczeń:   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),  rozumie proste polecenia nauczyciela,  rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),  w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,  czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,  w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  
Stopień dopuszczający 
Uczeń:   ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,  odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,  w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,  w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,  czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,  odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 
Stopień niedostateczny
Uczeń:   nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,  nie potrafi przekazywać informacji,  nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,  nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,  nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,   nie umie poprawnie budować prostych zdań,  operuje bardzo ubogim słownictwem, nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy zdobytych z przedmiotu ocen. 
Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i   rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego 
Stopień celujący 
Uczeń:   operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,  wykracza wiadomościami poza program,  rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta z niemieckojęzycznych  źródeł internetowych),  w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. 
Stopień bardzo dobry  
Uczeń:   bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,  czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,  potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy ortograficzne.  
Stopień dobry 
Uczeń:  dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,  dobrze rozumie treść czytanego tekstu,  samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne. 
Stopień dostateczny
Uczeń:   rozumie proste polecenia nauczyciela,  rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),  w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,  czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,  w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  
Stopień dopuszczający 
Uczeń:   odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,  w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,  w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,  czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,  odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji,  wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym i czytanym.

Stopień niedostateczny
Uczeń:  nie potrafi przekazywać informacji,  nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,  nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,  nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,  nie umie poprawnie budować prostych zdań,  operuje bardzo ubogim słownictwem,  pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację. 


 
Gazetka z grudnia 2017 PDF Drukuj Email

 
Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych PDF Drukuj Email


Dnia 16 lutego 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Raciborowicach przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla klas 6 - 7 o tematyce „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.
Warsztaty przeprowadziło Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.
Celem warsztatów było pokazanie uczniom dobrych stron Internetu i mediów społecznościowych, uświadomienie im zagrożeń związanych z byciem online, a także kształtowanie świadomego i mądrego korzystania z sieci. 
Korzyści jakie przyniosły uczniom warsztaty:
- uwrażliwienie na kwestie ochrony prywatności online i odpowiedzialnego publikowania materiałów o sobie na portalach społecznościowych;
- zrozumienie, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy, niebezpieczna gra „Niebieski Wieloryb”;
- uświadomienie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy;
- wypracowanie prawdziwej reakcji na wypadek doświadczenia przemocy w sieci;
-zwrócenie uwagi na zachowania zmniejszające ryzyko doświadczenia cyberprzemocy;
- profilaktyka pod kątem zakupu środków uzależniających przez Internet;

 
Chemia PDF Drukuj Email

Przedmiotowy System Oceniania CHEMII w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych

Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu:
1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2)    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

I.    Kontrakt z uczniami

1.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.    Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3.    Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi są obowiązkowe.
4.    Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
5.    Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawić poza swoimi lekcjami.
6.    Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena zostaje wpisana do dziennika.
7.    Uczeń który nie poprawił oceny, traci prawo do następnych poprawek.
8.    Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji.
9.    Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
10.    Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
11.    Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
w szkole.
12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń,  brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
13. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie „minus”. Za 3 zgromadzone „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
14.    Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

II.    Kryteria ocen z chemii

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•    opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
•    wykorzystuje swoja wiedzę w sytuacjach problemowych,
•    prezentuje umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków,
•    wykonuje zadania dodatkowe,
•    rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania wykorzystując literaturę naukową,
•    bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach,
•    wykonuje samodzielnie pomoce do pracowni chemicznej.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•    opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
•    rozwiązuje problemy i zadania w nowych sytuacjach,
•    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy, , np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, tabel chemicznych, wykresów,
•    umie zaprojektować i bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne,
•    z łatwością zapisuje równania reakcji chemicznych i uzgadnia współczynniki stechiometryczne oraz samodzielnie zadania obliczeniowe o różnym stopniu trudności.

Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który:

•    w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
•    potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy oraz zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności,
•    korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, tablic chemicznych i innych źródeł,
•    bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•    potrafi zapisać równania reakcji chemicznej i uzgodnić współczynniki stechiometryczne.

Ocenę dostatecznej otrzymuje uczeń, który:

•    zdobył wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, które są konieczne do dalszego kształcenia,
•    z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać typowe zadania i problemy,
•    z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy tj. układ okresowy pierwiastków chemicznych , tablice chemiczne, wykresy,
•    z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•    z pomocą nauczyciela zapisuje równania reakcji chemicznej i uzgadnia współczynniki stechiometryczne oraz rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

•    ma braki w wiadomościach i umiejętnościach na poziomie podstawowym, jednak nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
•    z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać typowe teoretyczne i praktyczne zadania o niewielkim stopniu trudności,
•    z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,
•    z pomocą nauczyciela zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych,
•    stara się pokonać swoje trudności w nauce.

•    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

•    nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a powstałe braki uniemożliwiają dalsze kształcenie,
•    nie wykazuje chęci pokonania trudności, mimo stworzonych przez nauczyciela możliwości.


 

 
Historia, historia i społeczeństwo PDF Drukuj Email

Cele oceniania:

1.    Informowanie ucznia o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej oraz ewentualnych brakach w tym zakresie.
2.    Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak ma się dalej uczyć.
3.    Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
4.    Informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5.    Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
6.    Rozwijanie zainteresowań historycznych ucznia.
7.    Diagnozowanie poziomu nauczania.
8.    Śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres.

Przedmiot oceny:
1.    Wiadomości i umiejętności z zakresu: chronologii, analizy i interpretacji i tworzenia narracji historycznej.
2.    Stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i problemowych.
3.    Rozumienie materiału naukowego.
4.    Systematyczność udziału w zajęciach.

Kryteria na poszczególne oceny:
Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego rodziców, na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel krótko uzasadnia je.

Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Sprawdzian pisemny oceniany jest punktowo i przeliczany procentowo; celujący-100%,
bardzo dobry- 90%-99%, dobry-75%-89%, dostateczny-50%-74%, dopuszczający-32%-49%, niedostateczny-0- 31%.

Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami:
•    uczeń z dysortografią - ocenia się wyłącznie treść merytoryczną.
•    uczeń z dysgrafią i dysleksją o uczniowi przysługuje wydłużony limit czasu na pisanie, o brudnopis może być traktowany na prawach czystopisu, o prace domowe mogą być wykonywane z wykorzystaniem komputera, o niektóre sprawdziany pisemne mogą być na prośbę ucznia zastąpione odpowiedzią ustną.
•    innego typu schorzenia - zgodnie z zaleceniami poradni.

Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
1.    Ocenie na zajęciach podlegają : wiedza, umiejętności, aktywność i zaangażowanie.
2.    Narzędziami oceny na lekcjach historii są:
-    sprawdziany i testy z działów programowych,
-    kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji- 15 min.
-    praca na lekcji indywidualna i grupowa, aktywność i zaangażowanie,
-    odpowiedzi ustne (min. jedna w semestrze),
-    prace domowe,
-    prace projektowe, prezentacje
-    prace dodatkowe
-    udział w konkursach.

3.    Prace pisemne- sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadane prace domowe są obowiązkowe.
4.    Sprawdziany i testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują podany zakres materiału.
5.    Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub test z przyczyn usprawiedliwionych to powinien napisać go po powrocie do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem (do dwóch tygodni).
6.    Przy poprawianiu sprawdzianu, testu kryteria ocen i zakres materiału nie zmieniają się.
7.    Sprawdziany bądź testy muszą być sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.
8.    Ocenione prace przechowuje nauczyciel, dając możliwość wglądu rodzicom.
9.    Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.
10.    Oceny niedostateczne z kartkówek mogą być jeden raz poprawiane w formie ustnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
11.    Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.
12.    Uczeń ma prawo dwukrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Trzecie i każde następne skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów i testów.
13.    Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego- starannie, estetycznie i systematycznie oraz zeszytu ćwiczeń.
14.    Uczeń, który opuścił ponad 50% (nieobecność nieusprawiedliwiona) lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
15.    Przy wystawianiu oceny końcowej jako najistotniejsze brane są pod uwagę kolejno oceny ze sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych, za aktywną pracę na lekcji i udział w konkursach historycznych oraz za prace dodatkowe, zeszyt i zeszyt ćwiczeń.
16.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
17.    Zeszyt ucznia i zeszyt ćwiczeń sprawdzany jest co najmniej raz w semestrze (ortografia, estetyka, systematyczność).
18.    Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

Sposoby informowania o osiągnięciach:
1.    Prace pisemne, są sprawdzane do dwóch tygodni od napisania, oceny z tych prac wpisywane są w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. Sprawdzone i ocenione i omówione pisemne prace kontrolne (testy, prace klasowe/sprawdziany) są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, a ocena z nich może być wpisywana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzana podpisem rodzica; na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
2.    Informacje o postępach lub trudnościach ucznia nauczyciel może zapisać w zeszycie kontaktów z rodzicami.
3.    Zebrania z rodzicami, drzwi otwarte, indywidualne spotkania.
4.O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.
Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada wychowawca.
5.Na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach półrocznych czy końcoworocznych.

Sposoby poprawiania wyników:
1.    Uczniowie w terminie dwutygodniowym, mają prawo poprawić oceny (z testów, sprawdzianów,1 raz w półroczu z kartkówek) a inne mogą poprawić, po konsultacji z nauczycielem. W wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z nauczycielem, termin może zostać wydłużony.
2.    Uczeń może być pozbawiony możliwości poprawiania oceny, jeżeli stwierdzi się nieuczciwość ucznia (ściąganie, podpowiadanie, zmiana grupy na sprawdzianie, wykorzystywanie cudzych prac jako własnych - m.in. strony internetowe, prace domowe kolegów) oraz oceny za nieodpowiednią pracę na lekcji - nauczyciel wystawia wówczas ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia.

3.    Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi otrzymują pomoc nauczyciela lub pomoc koleżeńską.
KRYTERIA OCEN:
1. Ocena celująca
Uczeń powinien:
-    wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres materiału, umie samodzielnie zdobywać wiadomości,
-    wykazywać postawę badawczą poprzez czytanie książek o tematyce historycznej dostosowanej do jego wieku,
-    wykazywać się samodzielnymi inicjatywami rozwiązania problemów,
-    brać udział w konkursach historycznych,
-    potrafić poprawnie rozumować kategoriami historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe) i umieć powiązać wiedzę uzyskaną z zagadnieniami poznawanymi wcześniej, umieć powiązać dzieje Polski z dziejami powszechnymi,
-   umieć udowadniać postawione argumenty, będące skutkiem nabytej wiedzy, wykonywać dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.
2.Ocena bardzo dobra
Uczeń powinien:
-    sprawnie korzystać z dostępnych źródeł informacji,
-    interpretować dane zawarte na mapach, w tabelach,
-    wykorzystywać ilustracje do poszerzenia wiedzy i interpretacji zjawisk i wydarzeń historycznych z nowożytności i współczesności,
-    wyciągać wnioski na podstawie poznanych wydarzeń,
-    oceniać znaczenie wydarzeń historycznych,
-    bardzo aktywnie brać udział w lekcjach,
-    być biegłym w dokonywaniu prezentacji prac wykonanych samodzielnie,
-    umieć odpowiadać na pytania postawione przez nauczyciela na podstawie pracy z podręcznikiem czy tekstem źródłowym.
3. Ocena dobra
Uczeń powinien:
-    umieć odczytać i analizować dane zawarte na mapie, w tabeli,
-    interpretować dane zawarte na mapach, w tabelach, ilustracjach,
-    umieć samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązywać trudniejsze,
-    brać udział w dyskusjach, podawać argumenty,
-    poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych,
-    systematycznie przygotowywać się do zajęć.
4.    Ocena dostateczna
Uczeń powinien:
-    umieć pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, czyli pracować z podręcznikiem, tekstami źródłowymi, mapą, tabelami i ilustracjami,
-    potrafić wykonać proste zadania,
-    wykazywać się aktywnością w stopniu zadowalającym,
-    wyjaśniać pojęcia poznane podczas lekcji,
-    przygotowywać się do zajęć.
5. Ocena dopuszczająca Uczeń powinien:
-    umieć odczytywać podstawowe informacje zawarte na mapach, w ilustracjach, w tabelach,
-    odpowiadać na proste pytania na podstawie tekstu zawartego w podręczniku i tekstach źródłowych, często przy pomocy nauczyciela,
-    zdefiniować najważniejsze pojęcia, przedstawiać najważniejsze wydarzenia historyczne z nowożytności i współczesności,
-    znać informacje przedstawiane w tabelach w podręczniku,
-    systematycznie prowadzić zeszyty przedmiotowy i odrabiać prace.
6. Ocena niedostateczna
-nawet przy pomocy nauczyciela uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,
-    uczeń odmawia współpracy,
-    ma lekceważący stosunek do przedmiotu,
-    nie prowadzi zeszytu.

Ewaluacja PSO:
Przedmiotowy system oceniania z historii podlega ewaluacji raz w roku w ramach prac zespołu humanistycznego.

oprac. J. Mielko

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 25