Szkolne
PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PDF Drukuj Email

Zgodnie z założeniami Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, której Polska jest członkiem nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest propagowanie zdrowego stylu życia całej społeczności szkolnej, tzn. pracowników,  uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.

Cel główny:
Tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu stylowi życia członków społeczności szkolnej.

Aby ten cel osiągnąć, społeczność szkolna realizuje następujące

cele szczegółowe:


•    Zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki ( budynek obiekty rekreacyjne i  sportowe , posiłki szkolne, bezpieczeństwo itp.) ;

•    Kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i społeczności lokalnej;

•    Zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów;

•    Umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości;

•    Przedstawić społeczności szkolnej (uczniom i dorosłym) jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa;

•    Kształtować dobre relacje między:
-    pracownikami i uczniami
-    samymi uczniami
-      szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną;
•    Wykorzystać wszystkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia;

•    Włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania;

•    Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego;

•    Włączyć do działań szkoły szkolną służbę zdrowia, zwłaszcza do  edukacji zdrowotnej oraz pomocy uczniom we wchodzenia w rolę konsumenta opieki zdrowotnej.


W ramach celu głównego i celów szczegółowych realizowane są następujące

treści kształcenia:

1.    Kształtowanie świadomości, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone poprzez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła aby chronić i poprawiać zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują.
2.    Prowadzenie działań w kierunku poprawy zdrowia w równym stopniu pracowników i uczniów.
3.    Uwzględnianie edukacji zdrowotnej w programie nauczania i wychowania szkoły i w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
4.    Uwzględnienie priorytetów dotyczących zdrowia w „ukrytym” programie szkoły. Obejmuje to m. in. nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i wyposażenia szkoły.
5.    Zasady tworzenia rzeczywistego partnerstwa między szkołą, domem i społecznością lokalną.
6.    Inspirowanie dyskusji i upowszechnienie wartości, ważnych dla promowania zdrowia oraz wdrażanie ich do życia szkoły.
7.    Budowanie świadomości prozdrowotnej wśród uczniów i pracowników, którzy są aktywnymi uczestnikami promocji zdrowia.
8.    Wdrażanie do praktyki dydaktycznej i wychowawczej aktywnych metod pracy  oraz uczenia  przez doświadczenie.
9.    Akceptowanie jako podstawowej zasady potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i pracowników.
10.    Dostarczanie możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i  czasie wolnym.
11.    Umożliwienie pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników i spotkań z rodzicami.
12.    Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia objawów i skutków nadmiernego stresu oraz uczenie uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem.Sposoby realizacji:

Powyższe zamierzenia realizowane są poprzez:
-    prowadzenie szkoleń, kursów doskonalących dla zainteresowanych projektem nauczycieli, rad pedagogicznych, koordynatorów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole;
-    organizowanie konferencji tematycznych ;
-    opracowanie materiałów do bezpośredniej pracy w szkole i przedszkolu;
-    stały monitoring działań poszczególnych placówek, dokonywanie cząstkowej ewaluacji zadań ich programów.

Ewaluacja:

Dokonywana jest poprzez analizę sprawozdań i raportów ewaluacyjnych poszczególnych placówek i prezentowana raz w roku na regionalnej konferencji szkół i przedszkoli promujących zdrowie. Dla celów ewaluacji opracowane zostały standardy pracy oraz wskaźniki do tych standardów.( Przedstawione w załączeniu wskaźniki są obowiązujące w Europejskiej Sieci Szkół promujących Zdrowie).


Nabór uczestników:

Do sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie przyjmowane są placówki, które potrafią wykazać się działaniami prozdrowotnymi, odpowiednio przygotowaną kadrą, udokumentowaną zgodą rady pedagogicznej na przystąpienie do sieci.
Do tego celu przygotowany jest odpowiedni formularz, szkoły i przedszkola przysyłają go wraz z zebraną dokumentacją ( zrealizowanymi programami zdrowotnymi, swoimi programami i planami pracy w zakresie promowania zdrowia).
Dla placówek, które zamierzają przyłączyć się do sieci organizowanych jest bardzo wiele form i  konferencji, informacja o nich znajduje się w informatorze DODN oraz na stronach internetowych naszego Ośrodka.

Podstawowa literatura:

1.    Baric L.: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Barns Publications 1991 r.
2.    Charzyńska – Gula M. (red): Program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Komisja Główna ZG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin 2000.
3.    Demel M. : Pedagogika zdrowia. WSiP 1980 r.
4.    Jensen B.B.: Edukacja zdrowotna i demokracja. Działania i kompetencje do działania. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1994 , 41, 1, 22.
5.    JensenB.B.: O środowiskowej edukacji zdrowotnej. Lider 1993 r. 4, 3.
6.    Nakaijma H.: Wprowadzenie w szkołach wszechstronnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Lider 1993, 5, 3.
7.    WHO, UNESKO, UNICEF: Wszechstronna edukacja zdrowotna w Europie. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1998 7/8.
8.    Woynarowska B. Sokołowska M. :Szkoła Promująca Zdrowie. Doświadczenia dziesięciu lat. KOWEZ 2000 r.
9.    Jaczewski W. (red.): Zdrowie, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia. WSiP 1994r.
10.    Karski R.: Promocja zdrowia. WSiP 2002

 
Sprzątanie Świata 2014 PDF Drukuj Email

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami brali udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Tym razem, w trzeci weekend września nastąpiła kulminacja tej ekologicznej inicjatywy.
Tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska ruszyła pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!” już w kwietniu.

Zachęcano do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką?
Czyli akcja „Sprzątanie Świata” w tym roku promuje „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę!

 
Narodowe Czytanie 2014 PDF Drukuj Email

W tym roku po raz trzeci odbyła się akcja Narodowe Czytanie, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Nasza szkoła, podobnie jak inne, udział w narodowym czytaniu brała – 5 września. W tym przedsięwzięciu uczestniczyliśmy po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Akcja Narodowe Czytanie w tym roku była nam szczególnie bliska, gdyż propagowała twórczość naszego patrona H. Sienkiewicza.

Wybrane fragmenty „Potopu”, „Ogniem i mieczem” oraz „Pana Wołodyjowskiego” przeczytali uczniom Pan Henryk Marszałek, Pan Andrzej Kopczyński, a także Pan Dariusz Wójcik. Serdecznie dziękujemy!

Pamiętajmy, iż najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury tak pięknie jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 PDF Drukuj Email

1 września - zabrzmiał pierwszy dzwonek, a dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny.
Dyrektor Szkoły Pani Ewa Huryk oraz nauczyciele powitali serdecznie wszystkich uczniów i życzyli im, nie tylko sukcesów w nauce, ale też radości ze zdobywania wiedzy.
W budynku szkoły pojawiło się wiele dzieci wraz z rodzicami, którzy równie mocno przeżywali ten dzień.  
Przed nami kolejny rok na zdobywanie nowej wiedzy, doświadczeń, umożliwiający rozwijanie własnych zainteresowań a także nowych pasji.
W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia i sukcesów.
1 września - zabrzmiał pierwszy dzwonek, a dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny.
Dyrektor Szkoły Pani Ewa Huryk oraz nauczyciele powitali serdecznie wszystkich uczniów i życzyli im, nie tylko sukcesów w nauce, ale też radości ze zdobywania wiedzy.
W budynku szkoły pojawiło się wiele dzieci wraz z rodzicami, którzy równie mocno przeżywali ten dzień.  
Przed nami kolejny rok na zdobywanie nowej wiedzy, doświadczeń, umożliwiający rozwijanie własnych zainteresowań a także nowych pasji.
W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia i sukcesów.

 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2014-2015 PDF Drukuj Email

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW DO POBRANIA (w dziale MATERIAŁY DO POBRANIA)

 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 25