Szkoła w ruchu
Obszar 2 scenariusz 1 PDF Drukuj Email

OBSZAR NR 2

Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych ( zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.), wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH, INTEGRACYJNYCH KL. II-III SZKOŁA W RUCHU- SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK dnia 17.03.2014r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Raciborowicach DolnychCzas trwania zajęć:  45min
Miejsce: sala gimnastyczna
Prowadzący: I.Dombaj, M.Kilijanek
Temat: Nauka tańców: „Krakowiak”, „Samba owocowa”

Cele ogólne:
-wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów,
-zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
-poznanie tańców regionalnych, narodowych i towarzyskich,
-tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.

Formy realizacji:
-praca zbiorowa jednolita z całą grupą.

Umiejętności:                                                                                                                                                                            -potrafi zatańczyć pokazane figury,
-potrafi połączyć  i skoordynować ruch z muzyką ,
-zna zasady współdziałania w zespole.

Sprawność:
-rozwijanie koordynacji ruchowej,
-płynność i estetyka ruchów,
-wzmocnienie mięśni  RR, NN, T.

Postawy i motywacje:  
-kształtuje właściwą postawę i kulturę osobistą,
-rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
-wdraża się do współdziałania w zespole.

Pomoce: magnetofon, kaseta z nagraniem, słoneczka-ewaluacja, dekoracja .

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna
1. Powitanie.
2.Podanie tematu zajęć integracyjnych- „Nauka Krakowiaka i Samby owocowej”.
3.Zabawa rozgrzewająca „Głowa, ramiona, kolana, pięty”.

II Część główna
1.Krakowiak:
-cwał płaski
-cwał akcentowany
-obroty
-krzesany
2.Wysłuchanie melodii „Krakowiaka” i obserwacje kroków tanecznych wykonanych przez uczniów kl.III.
3.Próby tańca całej grupy przez naśladowanie ruchów nauczyciela i grupy tańczącej.
4.Ćwiczenie uspakajające  „Minutka”.
5.Samba owocowa:
-improwizacja ruchowa piosenki pokazana przez uczniów kl.III.
6.Próby tańca całej grupy przez naśladowanie.
7.Ćwiczenie uspakajające „Taniec paluszków”.

III Zakończenie
-podziękowanie za udział w zajęciach,
-przyznanie sprawności „tancerza”,
-ewaluacja zajęć- narysowanie na słoneczku buźki uśmiechniętej jeżeli zajęcia podobały się, lub buźki  smutnej jeżeli nie podobały się zajęcia    

Opracowała: I.Dombaj

 
Obszar 1 cz II. PDF Drukuj Email

OBSZAR nr 1


Zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego – udokumentowanie dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje wychowania fizyczne mogą być ciekawe i atrakcyjne

Temat zajęć – doskonalenie sprawności ogólnej w grach i zabawach rekreacyjno-sportowych na śniegu.Miejsce zajęć – szkolne boisko „ORLIK”
Klasa VI – 22 osoby
Pomoce dydaktyczne – piłki, sanki, pachołki
Cele ogólne:
- integracja społeczności uczniowskiej
- kształtowanie sprawności ogólnej poprzez zabawę
- nauka współpracy w zespole
- proponowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
- przestrzeganie zasad fair play oraz kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji i               współzawodnictwa
Cela operacyjne:
Uczeń:
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw i gier ruchowych
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- szanuje wysiłek swój i partnerów oraz przeciwników
- swobodnie wyraża swoje uczucia i emocje w czasie gier i zabaw
Metody:
Zadaniowa, zabawowa
Formy:
Praca grupowa, indywidualna i w zespołach
Część wstępna:
Zbiórka, sprawdzenie obecności, podanie tematu zajęć, przydzielenie zadań organizacyjnych, przeniesienie pomocy dydaktycznych na boisko szkolne.
Berek w grupach 4-5 osobowych oznaczonych szarfami
Ogólna gra w piłkę nożną – bez określania granic boiska (bez autów)
Część główna:
Podział na zespoły
Ustawienie toru sprawnościowego
Wyścigi z prowadzeniem nogą piłki
Bieg do wyznaczonego miejsca i powrót na czworaka
Wyścigi zaprzęgów saneczkowych
Rzuty śnieżkami do celu
Przetaczanie kul śnieżnych
Śnieżkowy zbijak drużynowy (pole zbicia poniżej linii barków) – można chować się za kule śnieżne z poprzedniej zabawy
Część końcowa:
Zebranie sprzętu.
Krótkie podsumowanie zajęć.
Powrót do szkoły.
Pożegnanie.

Temat zajęć:
Gry i zabawy przygotowujące do nauki gry w RUGBY TAGMiejsce zajęć – sala gimnastyczna lub boisko szkolne ( w zależności od pogody)
Klasa V – 16 uczniów
Pomoce dydaktyczne – piłki do rugby, szarfy, pachołki, materace
Cele ogólne:
- współpraca w zespole
- rozwijanie umiejętności poruszania się po boisku ( zwrotność)
- doskonalenie chwytów i podań
- w czasie rywalizacji szanuje współćwiczących
Cela operacyjne:
Uczeń:
-aktywnie realizuje tematykę zajęć
- przestrzega zasad bezpieczeństwa
- ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje
- poznaje  nowe formy spędzania wolnego czasu wykorzystujące ćwiczenia z zakresu rugby Tag
Metody:
Zadaniowa i zabawowa
Formy:
Praca w grupach i indywidualna
Część wstępna:
Zbiórka, sprawdzenie obecności, podanie tematu zajęć.
Omówienie zasad bezpieczeństwa
Berek z piłką do rugby – uczeń dotknięty piłką staje w miejscu i przejmuje piłkę
Berek j/w ale zespołowy ( na czas )
Część główna:
Sztafetowe biegi z piłką rugby.
Gra w 10 podań piłką rugby.
Gra w piłka na linii piłką do rugby
J/w ale piłkę do rugby kładziemy na materacu.
Piłka nożna z wykorzystaniem piłki do rugby
Część końcowa:
Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające.
Omówienie lekcji.
Podanie tematu następnych zajęć.
Zebranie sprzętu.
Pożegnanie
 
Obszar 1 - ruch w szkole/przedszkolu PDF Drukuj Email

Ruch w szkole/przedszkolu

Obszar 1


Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)

KONSPEKT 1
ZAJĘCIA RUCHOWE PRZEPROWADZONE W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
Oddział Przedszkolny „Puchatki” i „Misie” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Prowadząca: mgr Sylwia Bociek, mgr Violetta Szeliga

Cele ogólne:
Zapoznanie dzieci z nową metodą stacyjną
Integracja dzieci z kilku grup przedszkolnych
Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym
Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe
Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania zdań ruchowych
Nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

Motoryka:
Rozwijanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, zręczności, skoczności
Wzmocnienie stawów i mięśni kończyn dolnych i górnych
Doskonalenie orientacji w przestrzeni

Umiejętności:
Umiejętność poruszania się po wyznaczonym terenie w ogrodzie przedszkolnym
Umiejętność reagowania na sygnały słuchowe w czasie zabaw ruchowych
Umiejętność biegania w różnych kierunkach bez potrącania innych
Umiejętność współdziałania zgodnie z innymi dziećmi podczas realizacji zadań
Umiejętność przestrzega ustalonych zasad podczas wykonywanych ćwiczeń po wyznaczonym obwodzie
Umiejętność uważnego słuchania poleceń nauczyciela i dokładanego wykonywania ćwiczeń.

Wiadomości:
Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw i ćwiczeń
Utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczenia
Zasady i reguły zabaw i gier

Metody:
zadaniowa, stacyjna, zabawowo- naśladowcza, zabawa, rozmowa, przekazywania informacji i wiadomości w toku ćwiczeń dziecka

Formy:
z całą grupą, indywidualna, grupowa

Czas trwania: 30 min

Środki dydaktyczne:
tamburyno, sznurek, gwizdek, skakanka

Miejsce:
ogród przedszkolny

Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
a) Zbiórka. Zapoznanie dzieci i tematem i celami zajęcia. Rozmowa na temat korzyści płynących z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
b) Przypomnienie zasad zachowania się w czasie zajęć w ogrodzie przedszkolnym:
bawimy się na wyznaczonym terenie
biegamy bez potrącania
uważnie słuchamy poleceń nauczyciela
poprawnie wykonujemy ćwiczenia
cierpliwie czekamy na swoją kolej
podanie sygnału (dźwięk gwizdka), który informuje o zakończeniu ćwiczenia i ustawienie się na zbiórkę
c) Sprawdzenie gotowości do zajęć.
2. Przejście do ogrodu przedszkolnego
Wyjście do szatni i przejście do ogrodu przedszkolnego.
3. Ćwiczenia rytmiczne - marsz po obwodzie koła
Marsz po obwodzie koła, bieg i zmiana. Marsz po obwodzie koła i krążenie prawą ręką, Marsz na przerwę w graniu zatrzymujemy się robimy przysiad, skłon i maszerujemy dalej.
4. Zabawa orientacyjno- porządkowa Pająk i muchy
Dzieci biegają na hasło pająk zatrzymują się w dowolnej pozycji w bezruchu która mucha się rusza pająk zabiera ją do swojej sieci.
5. Obwód ćwiczebny w ogrodzie przedszkolnym
Stacja I - Przewroty na drabinkach (dla chętnych dzieci), lub zwis na drabince.
Stacja II - Huśtawka. Utrzymanie ciężaru ciała podczas zwisu, próby huśtania na rączkach.
Stacja III - Przejście po równoważni.
Stacja IV - Zjazd na zjeżdżalni.
Stacja V - Swobodny bieg z górki i pod górkę.
6. Ćwiczenia organizacyjno- porządkowe
Zbiórka w szeregu - zakończenie zajęć głównych. Zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

KONSPEKT 2
ZAJĘCIA RUCHOWE PRZEPROWADZONE NA BOISKU SZKOLNYM
Oddział Przedszkolny „Puchatki” i „Misie” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
Temat: Cieszymy się słońcem - zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
Prowadząca: mgr Sylwia Bociek, mgr Violetta Szeliga

Cele ogólne:
Integracja dzieci z kilku grup przedszkolnych
Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu
Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe
Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania zdań ruchowych
Nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

Motoryka:
Rozwijanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, zręczności, skoczności
Wzmocnienie stawów i mięśni kończyn dolnych i górnych
Doskonalenie orientacji w przestrzeni

Umiejętności:
Umiejętność poruszania się po wyznaczonym terenie boiska szkolnego
Umiejętność reagowania na sygnały słuchowe w czasie zabaw ruchowych
Umiejętność biegania w różnych kierunkach bez potrącania innych
Umiejętność współdziałania zgodnie z innymi dziećmi podczas realizacji zadań
Umiejętność przestrzega ustalonych zasad podczas wykonywanych ćwiczeń po wyznaczonym obwodzie
Umiejętność uważnego słuchania poleceń nauczyciela i dokładanego wykonywania ćwiczeń.

Wiadomości:
Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw i ćwiczeń
Utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczenia
Zasady i reguły zabaw i gier

Metody:
zadaniowa, zabawowo- naśladowcza, zabawa, rozmowa, przekazywania informacji i wiadomości w toku ćwiczeń dziecka

Formy:
z całą grupą, indywidualna, grupowa

Czas trwania: 30 min

Środki dydaktyczne:
tamburyno, chusta animacyjna, piłki, krążki do rzucania, gwizdek, skakanki

Miejsce:
boisko szkolne

Przebieg zajęć:
1. Ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
a) Zbiórka. Zapoznanie dzieci i tematem i celami zajęcia. Rozmowa na temat korzyści płynących z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
b) Przypomnienie zasad zachowania się w czasie zajęć w ogrodzie przedszkolnym:
bawimy się na wyznaczonym terenie
biegamy bez potrącania
uważnie słuchamy poleceń nauczyciela
poprawnie wykonujemy ćwiczenia
cierpliwie czekamy na swoją kolej
podanie sygnału (dźwięk gwizdka), który informuje o zakończeniu ćwiczenia i ustawienie się na zbiórkę
c) Sprawdzenie gotowości do zajęć.
2. Przejście na boisko szkolne
Wyjście do szatni i przejście na boisko szkolne.
3. Ćwiczenia rytmiczne - marsz po obwodzie koła
Marsz po obwodzie koła, bieg i zmiana. Marsz po obwodzie koła i krążenie prawą ręką, Marsz na przerwę w graniu zatrzymujemy się robimy przysiad, skłon i maszerujemy dalej.
4. Zabawa orientacyjno - porządkowa Gąski, gąski do domu; Raz dwa, trzy Baba Jaga patrzy.
5. Zabawy z chustą animacyjną
a) Zaczarowany parasol- dziewczynki spacerują z parasolem chłopcy chowają się pod parasol
b) Zaczarowany motyl- falujemy chustą
c) Usypiamy piłkę na chuście – falujemy chustą z piłką
d) Chusta animacyjna leży na trawie- dzieci siadają, na odpowiedni kolor. Kojarzenie nazwy z kolorem np. trawa- dzieci siadają na kolor zielny
e) Chowamy się do domku – na odpowiedni sygnał dzieci chowają się pod chustę
f) Tunel – nauczyciele lub starsi uczniowie trzymają chustę z dwóch stron, a dzieci pod nię przechodzą
g) Naleśniki – dzieci kładą się na chuście, przykrywają się nią, odpoczywają.
6. Zabawy ze skakanką. Nauka skakania. Zaprzęgi.
7. Gram w nogę, tak jak mogę – zabawy z piłką.
8. Zabawy dowolne w grupach: rzucanie krążkiem, biegi, czworakowanie itp.
9. Zbiórka w szeregu - zakończenie zajęć.


 
Szkoła w ruchu PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w ruchu” szkołom, które podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej w różnych dziedzinach.

 

 

 
Rambit Trzecioklasisty 2014 PDF Drukuj Email

26 marca w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych odbył się gminny turniej „Rambit Trzecioklasisty 2014”. W tym roku uczestniczyły w nim drużyny z 5 szkół Gminy Warta Bolesławiecka: SP Warta Bolesławiecka, SP Iwiny, SP Tomaszów Boleslawiecki, SP Szczytnica oraz nasza szkoła. Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie dziękujemy, że na zaproszenie odpowiedziały wszystkie szkoły.

W turnieju biorą udział uczniowie klas trzecich. Głównymi celami są: integracja dzieci i nauczycieli, tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa, nauka nawiązania kontaktu z druga osobą, grupą, kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych, stwarzanie dzieciom sytuacji ułatwiających bliższemu poznaniu się, promowanie zdrowego stylu życia oraz sportu jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, przestrzeganie zasad fair play.

Temat tegorocznych zawodów nosił nazwę „W zdrowym ciele zdrowy duch” i był związany z programami realizowanymi przez szkołę: „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj”, „Szkoła w Ruchu”, „Sprawny Dolnoślązaczek” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Zasady turnieju są bardzo proste. Członkami komisji są wychowawcy poszczególnych klas. Każda szkoła typuje 12 osobowa grupę. Turniej rozgrywany jest w trzech częściach: konkurs plastyczny - 3 osoby, konkurs wiedzy polonistyczno-matematyczno-przyrodniczej - 3 osoby, konkurencje sportowe - 6 osób.  W konkursie plastycznym grupa przygotowuje pracę plastyczną w formie plakatu pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” . W konkursie wiedzy każda drużyna losuje pytania i za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje punkty. Niepełna odpowiedź jest oceniana i punktowana przez jury. W przypadku braku odpowiedzi na wylosowane pytanie, ilość punktów zostaje odpisana od ogólnie zdobytej punktacji. Do zabaw sportowych każda szkoła przygotowuje opis 4 konkurencji sportowych. Kapitanowie drużyn sportowych losują zadania i odbywają się wyścigi rzędów. O miejscu zajętym przez szkołę decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.

W tym roku zwycięzcą Rambitu Trzecioklasisty została Szkoła Podstawowa w Iwinach, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej, trzecie – Szkoła Podstawowa w raciborowicach Dolnych, czwarte – Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim i piąte – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcy oraz pozostałym uczestnikom i już dziś zapraszamy przedstawicieli szkół do uczestnictwa w turnieju za rok.

 

Dziękujemy również naszym rodzicom, którzy włożyli duży trud w organizację turnieju, zwłaszcza przygotowanie zdrowego poczęstunku dla uczestników i zaproszonych gości.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4