Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego PDF Drukuj Email

1.    Różne sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

•    Recytacja prozy i poezji
•    Odpowiedzi ustne,
•    Prace klasowe,
•    Sprawdziany,
•    Kartkówki,
•    Testy,
•    Dyktanda,
•    Prace domowe,
•    Zadania wykonane w zeszycie,
•    Wypowiedzi pisemne na lekcji,
•    Prace długoterminowe, min. Projekty, gazetki,
•    Udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii szkolnej,
•    Różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia

2.    Informowanie o ocenach

1.    O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2.    Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów
3.    Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez rodzica/ opiekuna
4.    Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny
5.    Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/ opiekunowie otrzymują do wglądu, co potwierdzają swoim podpisem ,a uczeń zobowiązany jest do zwrotu podpisanej pracy w ustalonym terminie.
6.    O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7.    O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjna radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
8.    Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych /rocznych.
9.    Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen
10.    W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu – rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

3.    Poprawa oceny

1.    W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej , uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.
2.    Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 1 tygodnia od daty jej otrzymania
3.    Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.

4. Kryteria ocen

Ocena końcowa (okresowa) jest wypadkową ocen cząstkowych , które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. Uwzględnia również rozwój ucznia. Wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:

Ocena celująca
Uczeń:
•    Opanował umiejętności zapisane w postawie programowej,
•    Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
•    Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,
•    Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie jak i w piśmie,
•    Aktywnie uczestniczy w lekcjach ( np. pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych,
•    Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
•    Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności  wypowiedzi , językowym , ortograficznym i interpunkcyjnym,
•    Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,
•    Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,
•    Współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,
•    Wykorzystuje wiedzę , umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
•    Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,
•    Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je  samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,
•    Posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
•    Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
•    Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
•    Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne  pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
•    Aktywnie uczestniczy w lekcjach,
•    Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Ocena dobra
Uczeń:
•    W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne,
•    Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,
•    W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,
•    Bierze czynny udział w lekcji,
•    Wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

Ocena dostateczna
Uczeń:
•    Częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
•    Odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłownie znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
•    W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne, wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
•    Wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
•    Niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócając komunikację,
•    Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,
•    Wykonuje obowiązkowe prace  domowe, ale popełnia w nich błędy.

Ocena dopuszczająca
Uczeń:
•    Opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Większość zadań, nawet łatwych , wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,
•    Czyta niezbyt płynnie, niewłaściwe akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,
•    Ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,
•    Nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,
•    W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
•    Nie jest aktywny na lekcjach , ale wykazuje chęć do pracy , stara się wykonywać polecania nauczyciela,
•    Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,
•    często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

Ocena niedostateczna
Uczeń:
•    nie opanował nawet podstawowych wiadomości , ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,
•    ma klopoty z techniką czytania,
•    nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego ,
•    nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,
•    wykazuje się niechęcią do nauki,
•    zaniedbuje wykonywanie prac domowych,
•    nie angażuje się w pracę grupy.

Sposoby ewaluacji uczniów
Na lekcjach nagradza się aktywność i zaangażowanie ucznia. Planowane sytuacje dydaktyczne, umożliwiają każdemu osiągnięcie sukcesu. Dostrzega się nawet najmniejsze postępy ucznia, ponieważ każda pochwała mobilizuje do dalszej nauki. Docenianie osiągnięć jest bardzo ważne , zwłaszcza w wypadku osób z trudnościami w uczeniu się. Eksponuje się osiągnięcia indywidualne ucznia, porównując je ze stanem poprzednim, analizując postępy.
Bardzo ważnymi elementami oceniania są: ocena koleżeńska, samoocena , ocenianie działań zespołu. Samoocena, w której uczeń poddaje refleksji swoje działania na lekcji, wspiera jego rozwój i uczy podejmowania odpowiedzialności za proces uczenia się, rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron. Efekty uczniowskiej autorefleksji nauczyciel wykorzystuje podczas planowania kolejnych zajęć. Ustala się co było dla ucznia łatwe, a co sprawiało mu trudność i wymaga powtórnego wytłumaczenia. Sprawdza się w jakiej atmosferze przebiegała lekcja. Służą do tego ćwiczenia pomocne w ewaluacji zajęć.

Zakładane osiągnięcia uczniów

Zakładane osiągnięcia uczniów wynikają z celów kształcenia i wychowania.

Na zakończenie klasy VI

W zakresie kształcenia literackiego i kulturowego

Uczeń:
•    identyfikuje wypowiedź  jako tekst literacki, informacyjny, publicystyczny lub reklamowy,
•    określa główny temat utworu literackiego , działa sztuki, artykułu prasowego,
•    wskazuje główną myśl tekstu,
•    wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
•    odróżnia zawarte w tekście  informacje ważne od drugorzędnych,
•    odróżnia informacje o faktach od opinii,
•    nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst,
•    przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia,
•    wyraża sąd o postaciach i zdarzeniach,
•    wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera,
•    objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach,
•    odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze,
•    omawia elementy świata przedstawionego,
•    opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustal kolejność zdarzeń,
•    wskazuje wątek główny oraz watki poboczne,
•    charakteryzuje narratora, rozróżnia  narrację pierwszoosobową i trzecioosobową,
•    wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy,
•    rozpoznaje fikcję literacką , rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne,
•    rozpoznaje podstawowe gatunki literackie (baśń, legendę, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść)
•    rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania,
•    omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu,
•    wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji , charakteryzuje podmiot liryczny
•    rozpoznaje w tekście środki stylistyczne( epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie) określa ich funkcję,
•    rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie i rozumie ich funkcję,
•    dostrzega relacje między częściami wypowiedzi : wstępem, rozwinięciem i zakończeniem,
•    dostrzega swoistość tekstów kultury przynależnych do literatury , teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych oraz wskazuje ich cechy charakterystyczne,
•    rozpoznaje komiks jako tekst kultury i wskazuje jego cechy charakterystyczne,
•    wyodrębnia elementy spektaklu teatralnego oraz dzieła filmowego i telewizyjnego,
•    jest świadomym odbiorcą tekstów kultury adresowanych do dzieci i młodzieży,
•    rozumie istotę adaptacji utworu literackiego i potrafi porównać ją z oryginałem,
•    odczytuje tekst poprzez przykład intersemiotyczny ( np. rysunek, dramę, spektakl teatralny)  

W zakresie kształcenia językowego
Uczeń:
•    rozumie pojęcia : głoska, litera, sylaba, akcent
•    wyróżnia samogłoski i spółgłoski
•    rozróżnia głoski dźwięczne i bezdźwięczne , twarde i miękkie, ustne i nosowe,
•    zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów,
•    rozróżnia odmienne części mowy ,
•    rozpoznaje w wypowiedziach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, przysłówki, przyimki, spójniki, partykuły, wykrzykniki i określa ich funkcję,
•    odmienia czasowniki dokonane od niedokonanych,
•    rozpoznaje bezoosobowe formy czasownika,
•    rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika , przekształca konstrukcję strony biernej na czynną i odwrotnie,
•    odmienia rzeczowniki przez przypadki i liczby oraz rozpoznaje rodzaj rzeczownika,
•    odmienia przymiotniki przez przypadki, liczby i rodzaje,
•    stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz używa poprawnych form stopnia równego, wyższego i najwyższego w tworzonych wypowiedziach,
•    wyróżnia typy liczebników i zaimków,
•    rozpoznaje formy przypadków, liczby osoby, czasu trybu i rodzaju gramatycznego czasowników, rzeczowników , przymiotników , liczebników i zaimków,
•    oddziela temat fleksyjny od końcówki,
•    stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych,
•    rozumie rolę nieodmiennych części mowy w wypowiedziach i poprawnie stosuje spójniki i przyimki
•    nazywa części zdania (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik) i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedziach,
•    określa funkcję wyrazów poza zadaniem, rozumie ich znaczenie i poprawnie stosuje w wypowiedziach,
•    rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu,
•    rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, rozumie ich funkcje,
•    wie, czym się rożni zdanie od równoważnika zdania, i rozumie funkcje tych wypowiedzeń,
•    rozróżnia zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania pojedyncze i złożone,
•    rozpoznaje typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,
•    przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania w pojedyncze i odwrotnie, zdania w równoważniki zdań i odwrotnie,
•    poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne, pisze poprawnie pod względem ortograficznym, stosując wiedzę o wymianie głosek, pisowni wielką i małą literą, pisowni nie z różnymi częściami mowy,
•    wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego,
•    posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny,
•    identyfikuje tekst jako komunikat, rozróżnia typy komunikatów,
•    identyfikuje sposób wyróżnia się do zamierzonego celu wypowiedzi,
•    rozróżnia synonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje w wypowiedziach,
•    rozpoznaje związki frazeologiczne, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach , rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościuje, rozumie ich funkcje w tekście,
•    zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu,
•    używa stylu stosowanego do sytuacji komunikacyjnej,
•    stosuje zasad etykiety językowej.

W zakresie tworzenia wypowiedzi
Uczeń:
•    uczestniczy w rozmowie na zadany temat,
•    rozróżnia typy argumentów,
•    wskazuje środki perswazji użyte w tekstach, rozumie ich funkcje,
•    rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji,
•    stosuje intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi,
•    tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie, opis, list, sprawozdanie, dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym,
•    tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź,
•    stosuje odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny,
•    rozumie rolę akapitów w budowaniu wypowiedzi, zna zasady budowy i je stosuje,
•    dokonuje selekcji informacji,
•    tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu,
•    redaguje notatki,
•    opowiada o przeczytanym tekście,
•    rozróżnia współczesne formy komunikatów i odpowiednio się nimi posługuje,
•    tworzy opowiadania związane z treścią utworu,
•    redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów,
•    wygłasza z pamięci tekst z odpowiednią intonacją, dykcją, właściwym akcentowaniem.

W  zakresie samokształcenia
Uczeń:
•    doskonali ciche i głośne czytanie,
•    zapisuje pozyskane informacje w różnej formie,
•    korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach,
•    gromadzi i selekcjonuje pozyskane informacje, poddaje je krytycznej analizie,
•    stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych,
•    korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego , także specjalnych oraz słownika terminów literackich,
•    efektywnie posługuje się technologiami informacyjno komunikacyjnymi w wykorzystuje je do prezentowania własnych zainteresowań.


Na  zakończenie klasy VIII

Uczeń powinien opanować treści wymagane w klasach IV-VI, a ponadto

W zakresie kształcenia  literackiego i kulturowego
Uczeń:
•    wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu, porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie,
•    dostrzega różnice między literaturą piękną a innymi rodzajami piśmiennictwa,
•    rozróżnia rodzaje i gatunki literackie ( w tym pamiętnik, komedię, fraszkę, sonet, pieśń, tren, balladę, epopeję, tragedię),
•    rozpoznaje w utworze środki stylistyczne ( neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokacja, symbol, alegoria) i określa ich funkcje,
•    rozpoznaje gatunki dziennikarskie ( reportaż, wywiad, artykuł, felieton) i określa ich podstawowe cechy,
•    rozpoznaje w utworach rodzaje komizmu i określa ich funkcje,
•    rozpoznaje w tekście ironię i określa jej funkcję,
•    określa problematykę egzystencjonalną w tekście i poddaje ją refleksji,
•    uwzględnia w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty,
•    wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze,
•    określa wartości etyczne i estetyczne w tekstach kultury,
•    recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem,
•    interpretuje dzieła sztuki ( obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
•    znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.

W zakresie kształcenia językowego
Uczeń:
•    zna mechanizm uproszczeń i upodobań fonetycznych, zaniku dźwięczności w wygłosie i rozumie ich znaczenie dla wymowy i pisowni,
•    w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaje formantów i wskazuje ich funkcje w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozróżnia realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu; rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń,
•    zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy,
•    rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcję; przekształca go na zadanie złożone i odwrotnie,
•    rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone,
•    odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie,
•    rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu,
•    dostrzega zróżnicowanie słownictwa, rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu, wyrazy rodzinne i zapożyczone,
•    zna typy skrótów i skrótowców- określa ich funkcje w tekście,
•    rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, używa poprawnie ich form gramatycznych,
•    rozumie znaczenie homonimów,
•    wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka,
•    rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu, rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje podstawowe style funkcjonalne,
•    zna zasady grzeczności językowej i stosuje ją w wypowiedziach,
•    rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich,
•    rozumie, na za czym polega błąd językowy,
•    wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,
•    poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne, wykorzystując wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,
•    zna i stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły ”nie” z różnymi częściami mowy.
.
W zakresie tworzenia wypowiedzi
Uczeń:
•    tworzy wypowiedź, zachowując zasady kompozycji, budowy akapitu jako spójnej całości myślowej oraz spójności językowej między akapitami,
•    redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi,
•    funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę
•    wykorzystuje znajomość tezy i hipotezy oraz argumentów przy redagowaniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych,
•    odróżnia przykład od argumentu,
•    przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego,
•    rzeczowo uzasadnia własne zdanie w dyskusji,
•    rozpoznaje w wypowiedziach  środki perswazji i manipulacji oraz określa ich funkcje,
•    zna i stosuje zasady etyki wypowiedzi,
•    tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych : recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad,
•    wykonuje przekształcenia na tekście cudzym: skraca , streszcza, rozbudowuje i parafrazuje, formułuje pytania do tekstu,
•    dokonuje interpretacji głoskowej tekstów,

W zakresie samokształcenia
Uczeń:
•    korzysta z informacji, respektując prawa autorskie,
•    rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
•    uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu,
•    realizuje projekty edukacyjne,
•    przygotowuje prezentacje, wykorzystując technologie multimedialne,
•    samodzielnie prezentuje wyniki swojej pracy,
•    systematycznie się uczy,
•    pogłębia wiedzę przedmiotową poprzez udział w wykładach , konkursach,
•    potrafi formułować opinie i rozwija umiejętność krytycznego myślenia.


Ocenianiu podlegają:
•    prace klasowe
•    testy kompetencji
•    sprawdziany
•    kartkówki
•    testy
•    projekty, prezentacje
•    zadania domowe
•    dyktanda
•    prace dodatkowe
•    własna twórczość (referaty)
•    praca w grupach
•    prace plastyczne
•    aktywność na lekcji


Kryteria oceny za przygotowanie inscenizacji:
•    zaangażowanie w grę aktorską (mimika, gest, ruch),
•     przygotowanie kostiumów (wymagające pracy własnej, pomysłowe, twórcze),
•    wyraziste wypowiadanie kwestii (stopień pamięciowego jej opanowania),
•     dobór i sposób wykonania rekwizytów i dekoracji (bogate/ubogie, odpowiednie, wskazujące na zrozumienie przedstawianych treści)
•     wyrażenie uczuć bohaterów, ogólne wrażenie artystyczne.

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej odtwórczej:
•    rzeczowość, zgodność z tematem,
•    uzasadnianie sądów (argumentacja),
•    barwność języka i stylu,
•     językowa i gramatyczna poprawność,
•    prawidłowa, trójdzielna kompozycja.
Dodatkowo:
•    po zakończeniu odpowiedzi inni uczniowie mogą ocenić wypowiedź kolegi, uzasadniając swoje opinie,
•     odpowiedź ocenia nauczyciel, uzasadniając ocenę powołując się na powyższe kryteria.

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej twórczej:
•    rzeczowość, zgodność z tematem,
•    oryginalność, pomysłowość w doborze treści,
•     barwność języka i stylu,
•     językowa i gramatyczna poprawność,
•     prawidłowa, trójdzielna kompozycja.

Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami.

Zakres wymagań jest każdorazowo dostosowany do możliwości ucznia:

1.    Ocenie podlegają postępy czynione przez ucznia w zakresie objętym dysfunkcją, nawet gdy są poniżej wymagań na daną ocenę
2.    Możliwe przedłużenie czasu pracy na sprawdzianie, teście, pracy klasowej
3.    Sprawdzian dostosowany do możliwości ucznia ( np. inne zadania)
4.    Możliwość korzystania na sprawdzianie , pracy klasowej z pomocy ( np. słowników)
5.    Uczniowie z dyslekcją nie są odpytywani czytania na głos w klasie.

Za nagłówek w liście uznaje się bezpośredni zwrot do adresata umieszczony na środku bądź
po lewej stronie pracy tuż przed wstępem. Praca, która nie spełnia wymaganego kryterium
długości jest oceniana na ocenę niedostateczną.

Dyktanda ortograficzne są oceniane za ilość popełnionych błędów.

Skala ocen jest następująca:
•    celujący – 0 błędów
•    bardzo dobry – 0-1 błąd
•    dobry – 2 błędy
•    dostateczny –3-4 błędy
•    dopuszczający – 5 błędów
•    niedostateczny – 6 błędów i powyżej
•    3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny

Błędy podlegające ocenie:
1.    Pisownia: ó, u, ż, rz, ch, h  wielkich i małych liter
2.    Pisownia „nie” z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami, liczebnikami, zaimkami
3.    Pisownia : ą, ę, on, om, en, em, i, j partykuły „by”

Błędem ortograficznym jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi zasadami ortograficznymi

Uczeń u którego stwierdzono dysortografię, dysgrafię lub dysleksję, oceniany jest
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej .

Testy, prace klasowe, sprawdziany oceniane są punktowo

Punkty przelicza się wg skali do konkretnego testu, sprawdzianu ( pomoc asystenta, nauczyciela, uczeń zdolny)

•    100% celujący
•    99-90% - bardzo dobry
•    89-75 % dobry   
•    74-50 % dostateczny
•    49-32 % dopuszczający
•    31-0% niedostateczny

Dla osób ze stwierdzoną dysfunkcją kryteria procentowe przy ocenianiu punktowym
wyglądają następująco:

•    100-85 % bardzo dobry
•    84-75 % dobry
•    74-50 % dostateczny
•    49-32 % dopuszczający
•    31-0 % niedostateczny

Klasyfikacja oznaczeń błędów w pracach pisemnych:
•    rzeczowe (rz)
•    logiczne (log)
•    ortograficzne ( o,ort)
•    interpunkcyjne (int)
literowe ( graf)
•    nie na temat (nt)
•    niezrozumiałość (sens?)
•    frazeologiczne (fraz)
•    fleksyjne ( jęz)
•    słowotwórcze (jęz)
•    składniowe ( jęz)
•    stylistyczne ( st, styl )

Zasady wystawiania ocen śródrocznej i końcowej:

1.    Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią ocen bieżących
2.    Tydzień przed  końcowym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidzianej ocenie z języka polskiego przez wpis do dziennika
3.    O przewidzianej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia przed końcowym (śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej)

Zasady końcowe
1.    Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, wg której oceniany był sprawdzian, prace klasowe , test.
2.    Dla potrzeb ucznia i rodziców nauczyciel gromadzi przez rok prace sprawdzające wiedzę i umiejętność ucznia.
3.    Uczeń ma prawo dwukrotnie w półroczu być nieprzygotowanym do zajęć ( brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji ( np. brak lektury).Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
4.    Ucznia obowiązuje oddawanie prac domowych pisemnych w wyznaczonym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Kolejny termin oddania pracy ustala nauczyciel.
5.    Uczeń ma obowiązek wpisywać do zeszytu ucznia, zeszytu kontaktów bieżące oceny z języka polskiego.
6.    Uczeń zawsze może się zwrócić do nauczyciela o pomoc i wsparcie.