Religia PDF Drukuj Email

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII -ROK SZKOLNY 2017 / 2018
Cele PSO:
-Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
-Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia.
-Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.
-Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.
-Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić do samokontroli, samooceny i samokształcenia.
-Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;
-Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia;
-Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;
-Kształtowanie sumienia;
-Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie;
-Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie własnych zdań w społeczności Kościoła, narodzie, rodzinie, grupie szkolnej i koleżeńskiej;
-Świadectwo życia.
Zasady PSO
1.Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z katechezy wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2.Sprawdzanie i ocenianie  osiągnięć ucznia występuje w całym procesie katechizacji.
3.Na katechezie oceniane będą: wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,  rozumienie znaczenia poznawanych zagadnień i stosowanie ich w sytuacjach praktycznych, aktywność, przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, praca domowa, aktywność pozalekcyjna, dodatkowa. Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi ustnej, prac praktycznych, testów wiadomości i umiejętności, sprawdzianów.
4.Uczeń ma prawo być  dwa  razy w półroczu  nieprzygotowany do zajęć, każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną.
5.O  nieprzygotowaniu do zajęć (brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, pracy domowej) uczeń informuje nauczyciela na początku katechezy.
6.Brak pracy domowej uczeń powinien uzupełnić w okresie najbliższych zajęć.
7.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.
8.Sprawdziany/ prace klasowe są obowiązkowe (przynajmniej raz w półroczu). Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł go napisać, może to zrobić w innym terminie za zgodą obydwu stron. Sprawdzian powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem.
9.Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu 2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny, przy czym bierze się pod uwagę ocenę wyższą.
10.W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia (w ciągu tygodnia).
11.Uczeń ma prawo do oceny za prace dodatkowe. Uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie, czy aktywne uczestnictwo w życiu parafii i stowarzyszeniu (przynależność do kółka zainteresowań) – podnosi ocenę ucznia.
12.Zeszyt ucznia sprawdzany jest systematycznie (systematyczność i estetyka, ortografia).
13.Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji są niezapowiedziane
14.O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada wychowawca.
15.Na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach półrocznych czy końcoworocznych.
16.Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Informacja dla rodziców o zasadach oceniania z religii w klasach I – III.
Ocenianie jest jawne, podawane na bieżąco uczniowi / uczennicy/ rodzicom lub opiekunom.
Sposoby oceniania:
Wartościowaniem gestem, słowem, mimiką, stopniem (+, - )
Zakres oceny z religii;
- Ilość i jakość prezentowanych wypowiedzi
- Zainteresowanie przedmiotem
- Stosunek do przedmiotu
- Pilność , systematyczność ,staranność
- Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu
Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia;
- praca w  zeszytach i zeszytach ćwiczeń, kartach
- aktywność na lekcji (np. opowiadanie prezentowanych ilustracji, udział w rozmowie kierowanej, demonstrowanie właściwych postaw i zachowań, itp.)
- wypowiedzi w trakcie lekcji, dyskusji, utrwalenia wiadomości, itp.
- prace plastyczne, techniczne, udział w konkursach
- praca domowa kontrolowana na bieżąco
- prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń kontrolowane 1 raz w półroczu
- znajomość poznanych treści katechizmowych i piosenek/ pieśni religijnych.
- Rozwijanie postawy religijnej (modlitwa, skupienie, udział w konkursach religijnych, Jasełkach itp.)
- Promuje się systematyczne ocenianie przez obserwację pracy ucznia, jego aktywności i zaangażowania oraz informowanie uczniów na co będę zwracała uwagę (NACOBEZU).
Ocena śródroczna może być wystawiona jeśli uczeń uzyskał 3 oceny cząstkowe. 
Uczeń zawsze nosi zeszyt do religii, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Informacje o uczniu są przekazywane są ustnie podczas zebrań, spotkań indywidualnych, w zeszycie kontaktów.
Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I – III :
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny. Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia.
Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).
Metody kontroli i ocen:
Konwencjonalne( kontrola bieżąca, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy).
Techniczne (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).
Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem, (+, - ) .
Zakres oceny z religii:
Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
Zainteresowanie przedmiotem.
Stosunek do przedmiotu.
Pilność , systematyczność, staranność.
Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
Postawa.
Na ocenę z religii nie ma wpływu udział w praktykach religijnych.
Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw ,zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.
Ocenianie ma na celu:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
motywowanie ucznia do dalszej pracy
pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju
informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Ocenie podlegają:
● wiadomości i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej
● wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym
● aktywność ucznia na lekcji
● znajomość modlitw,
● śpiew poznanych pieśni,
● przygotowanie do katechezy (podręcznik, zeszyt, ćwiczenia i potrzebne przybory szkolne)
● zadania domowe
● zadania dodatkowe
● praca na katechezie
● Krótkie wypowiedzi ustne
● Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń
● Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych
● Przygotowanie rozważań nabożeństw, przygotowanie liturgii, udział w konkursach, przedstawieniach itp.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne (oceny):
Celujący
uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej
wypowiada się poprawnie, logicznie i wyczerpująco na dany temat
twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba o własną formację religijną
angażuje się w prace pozalekcyjne np. apele, jasełka
uczestniczy w konkursach o tematyce religijnej
jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń
posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą
Bardzo dobry
uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej
opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii
rozumie poprawnie uogólnienia i potrafi wyjaśnić związki między prawdami bez pomocy nauczyciela
stara się być świadkiem wyznawanej wiary
posiada pełną znajomość modlitw katechizmowych
starannie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe
aktywnie uczestniczy w lekcjach religii
jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą
Dobry
uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej
opanował wiedzę w zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym
rozumie poznane prawdy i potrafi je logicznie powiązać, uogólniać
wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości
potrafi posługiwać się terminami naukowymi
wykazuje się dobrą znajomością modlitw katechizmowych
w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe
podczas lekcji posiada zeszyt, karty pracy, podręcznik
jest aktywny na lekcjach religii
jest zainteresowany przedmiotem
posiada inne indywidualne osiągnięcia promujące ocenę dobrą.
Dostateczny
uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej
uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności
uczeń wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela i z jego pomocą potrafi rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne
poznane prawdy potrafi przekazać przy pomocy potocznego języka
wykazuje się dostateczną znajomością modlitw katechizmowych
w zeszycie ucznia i kartach pracy występują sporadyczne braki notatek i prac domowych
prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem
inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.
Dopuszczający
minimalna wiedza w zakresie materiału przewidzianego programem, uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne
niezrozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk
słaba umiejętność wykorzystania wiedzy i tylko z pomocą nauczyciela
ma trudności ze słownym przekazywaniem wiedzy
ma problemy ze znajomością modlitw katechizmowych
niechętny udział w procesie dydaktycznym
lekceważący stosunek do przedmiotu
słabe prowadzenie kart pracy i zeszytu
inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.
Niedostateczny
brak wiadomości i umiejętności programowych
uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
ma lekceważący stosunek do przedmiotu
nie angażuje się.

Przedmiotowy system oceniania      -    Religia   -   klasy  IV – VII:
Ocenianie jest jawne, podawane na bieżąco uczniowi / uczennicy/ rodzicom lub opiekunom na ich zapotrzebowanie.
Sposoby oceniania;
Wartościowaniem gestem, słowem, mimiką, stopniem (+, - )
Zakres oceny z religii;
Ilość i jakość prezentowanych wypowiedziane
Zainteresowanie przedmiotem
Stosunek do przedmiotu
Pilność , systematyczność ,staranność
Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu
Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia;
1.  Prace pisemne (sprawdziany/prace klasowe)- zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wypowiedzi ustne.
3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.
4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.
5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.
6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.
7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, przygotowanie adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność w grupach parafialnych dla dzieci, młodzieży).
8. Praca domowa lub samodzielna na lekcji  kontrolowana na bieżąco.
9. Odpowiedzi ustne z 1-3 ostatnich lekcji, wypowiedzi w trakcie lekcji, dyskusji, utrwalenia wiadomości.
10. prace plastyczne, techniczne.
11. praca domowa dla chętnych – długoterminowa samodzielna lub w grupie, kontrolowana na bieżąco.
12.Prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń kontrolowane 1 raz w półroczu.
13.Znajomość Małego Katechizmu i piosenek/ pieśni religijnych (ustna lub pisemna).
14. Rozwijanie postawy religijnej (modlitwa, skupienie, udział w konkursach religijnych, Jasełkach itp.)
Promuje się systematyczne ocenianie przez obserwację pracy ucznia, jego aktywności i zaangażowania oraz informowanie uczniów na co będę zwracała uwagę (NACOBEZU).  Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu 2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny, przy czym bierze się pod uwagę ocenę wyższą.
W przypadku dłuższej nieobecności (choroba) uczeń ma obowiązek po przyjściu do szkoły nadrobić zaległości w ciągu 1 tygodnia.
Sprawdzian pisemny oceniany jest punktowo i przeliczany procentowo;
celujący-100%,
bardzo dobry- 90%-99%,
dobry-75%-89%,
dostateczny-50%-74%,
dopuszczający-32%-49%,
niedostateczny-0- 31%.
Ocena śródroczna może być wystawiona jeśli uczeń uzyskał 3 oceny cząstkowe.
Uczeń ma prawo być  dwa  razy w półroczu  nieprzygotowany do zajęć, każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną. O  nieprzygotowaniu do zajęć (brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, pracy domowej) uczeń informuje nauczyciela na początku katechezy.
Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i przejawów zastosowania ich w praktyce.
Celujący -Uczeń:
Opanował w sposób twórczy pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśniać i powiązać w całość
Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną
Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy rada innym
Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat
Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Bardzo dobry -Uczeń:
Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśniać i powiązać w całość
Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu
Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie
Mając na uwadze swój pełen rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach
przejawia postawę apostolską.
Dobry -Uczeń:
Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go i potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego
Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wielu relacji między elementami wiedzy religijnej oraz powodują stałe postępy w życiu religijnym
Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy
Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany
Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych
Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.
Dostateczny -Uczeń:
Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym
Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce
Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji
Prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji i pracami domowymi
Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem .
Dopuszczający -Uczeń:
Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary
Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki – umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem
Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety
Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt
Niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć
Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
Niedostateczny -Uczeń:
Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
Odmawia wszelkiej współpracy
Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 
W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań, tzn. ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania przypisane ocenom niższym.
Praktyka religijna – udział w Liturgii i przyjmowanie sakramentów nie wpływa na ocenę.
Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:
za zajęcie I , II , III miejsca w etapie szkolnym lub za udział w konkursie międzyszkolnym ocenę celującą i za udział lub wyróżnienie w konkursie na etapie szkolnym ocenę bardzo dobrą.
Kontakt z rodzicami:
Sytuacje standardowe – przez zeszyt kontaktów.
Sytuacje nagłe, poważne wykroczenia ucznia – telefon do rodziców /prawnych opiekunów
Zagrożenie oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem – List polecony.
Informacje dodatkowe:
Uczeń ma obowiązek:
Prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.
Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.
W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 1tygodnia
od dnia powrotu do szkoły.
Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od otrzymania wyników.
Nauczyciel ma obowiązek:
Powiadomić ucznia o pracy klasowej/sprawdzianie wiadomości i umiejętności na 1 tydzień przed terminem.
Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców
w czasie konsultacji (sprawdziany są przechowywane u nauczyciela, do wglądu rodzica).
Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.
W klasach IV –VI sprawdzić umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.
Uczeń za:
Dodatkowe prace typu: projekty, albumy, kartki świąteczne, samodzielnie wykonane różańce, stroiki świąteczne, lampiony, szopki może uzyskać dodatkowe oceny.
(od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.
Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc, wyróżnień
w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę celującą na koniec semestru (roku szkolnego).
Nauczyciel ma obowiązek  dostosowania  wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia- zgodnie z zaleceniami PPP.
W przypadku dysortografii:
Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej
W przypadku dysgrafii:
Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach i kartkówkach.
Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.
W przypadku dysleksji:
Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.
Wydłużanie czasu pracy.
Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.
Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w WSO.
Oprac.J. Mielko