Muzyka PDF Drukuj Email

PRZEDMIOTOWY SYSYTEM OCENIANIA- MUZYKA

I. WSTĘP
Wymagania edukacyjne są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program  .
1.    Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oceniania z  muzyki.
2.    Nauczyciel, zgodnie ze specyfiką zajęć, stosuje odpowiednie kryteria, wybierając z wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uzna za adekwatne do sytuacji.
3.    Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.
4.    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.
5.    Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntowej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.
6.    Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

Ocena roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynika z ocen            cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.
Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych  oraz wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności muzyczne i wiedzę z tego zakresu.
Wystawiając ocenę należy brać pod uwagę aktywność dziecka na polu kultury, pracę w zespole muzycznym, udział w przeglądach, apelach, artystyczną działalność pozalekcyjną.
Ocena musi być jawna, zrozumiała i motywująca. Wyrażana jest w skali od 1 do 6. Uczeń ma prawo poprawienia oceny z muzyki, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
Przy wystawianiu oceny końcowej należy uwzględnić pewne specyficzne uwarunkowania przedmiotu artystycznego.

II. FORMY OCENIANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA I NAUCZANIA
1.    Śpiew piosenek- 3-4 razy w ciągu roku.
2.    Sprawdziany- 1-2 razy w ciągu roku.
3.    Prace pisemne- 4-5 razy w ciągu semestru.
4.    Analiza utworów muzycznych- w miarę potrzeb.
5.    Prowadzenie zeszytów przedmiotowych- 1 raz w ciągu półrocza.
6.    Aktywność na zajęciach- w miarę potrzeb.
7.    Artystyczna działalność pozalekcyjna-  w miarę potrzeb.

III. KRYTERIA OCENIANIA

1.    Kryteria oceniania śpiewu piosenek:

Oceniając śpiew, bierze się pod uwagę:
- poprawność intonacyjną,
- poprawność rytmiczną,
- dykcję,
- artykulację,
- poprawność oddechową,
- odpowiednią dynamikę,
- tempo wykonania utworu,
- interpretację wokalną,
- ogólny wyraz wykonywania piosenki,
-piosenkę z repertuaru uzupełniającego można śpiewać solo lub w grupach 2-4                                         osobowych, z akompaniamentem lub a cappella,
-pieśni z repertuaru obowiązkowego uczeń zalicza  indywidualnie i  z pamięci, gdy nie potrafi zaśpiewać z pamięci, śpiewa z zeszytu- własnego i otrzymuje ocenę dostateczną – przy poprawnej intonacji,
- kanony i utwory wielogłosowe uczniowie zaliczają jako śpiew grupowy,
-odmowa wykonania utworu jest równoznaczna ocenie niedostatecznej.

2. Sprawdzian z teorii i  historii muzyki :

Sprawdzanie wiedzy może odbywać się:
-    po uprzednim powtórzeniu materiału,
-    z tygodniowym poinformowaniem o sprawdzianie i jego formie,
-    może odbywać się w formie pisemnego sprawdzianu (w drodze wyjątku – ustnie),
-    uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go w czasie wyznaczonym przez nauczyciela,
-    sprawdzoną w ciągu tygodnia pracę uczeń otrzymuje do wglądu,
-    w ciągu semestru obowiązują 1 -2 sprawdziany umiejętności i wiadomości,
-    za prace pisane niesamodzielnie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

3. Prace pisemne:

- uczniowie zobowiązani są do wykonania  wszystkich prac pisemnych i prac domowych,
- naczelnym kryterium jest czytelność zapisu, odpowiedzi pisemne nieczytelne skutkują oceną niedostateczną,
- w przypadku braku pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
- na poprawę oceny niedostatecznej uczeń ma dwa tygodnie, po upływie terminu nie ma  możliwości poprawy oceny.

4.    Analiza utworów muzycznych:

Dokonując analizy dzieła muzycznego zwraca się uwagę na:
- zaangażowanie i skupienie w czasie słuchania muzyki,
- odróżnianie budowy formalnej słuchanych utworów,
- rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych,
-odróżnianie faktury i budowy strukturalnej utworu muzycznego;

5. Prowadzenia i estetyka zeszytów:

Uczniowie prowadzą zeszyty przedmiotowe, sprawdzane 1 raz w semestrze, przy jego ocenie zwracamy uwagę na:
-    estetykę ogólną zeszytu,
-    poprawność ortograficzną,
-    systematyczność.

6. Aktywność na zajęciach:

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może:
- otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą,
-otrzymać ocenę celującą za: umiejętności i wiadomości wykraczające poza poziom nauczania; przygotowanie pomocy dydaktycznych; udział w apelach i uroczystościach szkolnych;  udział w konkursach/przeglądach,
- dopuszcza się usprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu semestru), nie zwalnia to jednak z wykonania ćwiczeń  lub zaliczenia treści z teorii i historii muzyki
- w przypadku braku pracy na zajęciach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczne bez możliwości poprawy.

7. Artystyczna działalność pozalekcyjna:

Uczniowie mogą uczestniczyć w pracy zespołu wokalnego, brać udział we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę:
-    za systematyczną i bardzo dobrą pracę w zespole/kole, udział w występach uczeń może mieć podwyższoną o 1 stopień ocenę semestralną lub roczną z muzyki,
-    podwyższenie oceny o 1 stopień może spowodować inna, udokumentowana działalność artystyczna na terenie szkoły .

IV. KRYTERIA WYMAGAŃ DLA    SZEŚCIOSTOPNIOWEJ  SKALI  OCEN

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i co najmniej jedno z wymienionych zadań:
-    w sposób zauważalny jest zainteresowany muzyką– aktywnie współtworzy życie kulturalne szkoły ( udział w apelach, konkursach, przeglądach),
-    uzyskuje nagrody lub wyróżnienia w przeglądach piosenki,
-    swoje umiejętności uzupełnia informacjami z innych źródeł,
-    uczestniczy w różnorodnych konkursach dla dzieci i młodzieży.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń który:
-    w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania danej klasy,
-    aktywnie i z zaangażowaniem pracuje na zajęciach,
-    zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski,
-    potrafi porządkować własną wiedzę- kojarzy fakty, dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje zadania i ćwiczenia,
-    wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń który:
-    zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wymagane materiały (podręcznik,  zeszyty ),
-    posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy,
-    bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń który:
-    najczęściej jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały, podręcznik, zeszyty przedmiotowe,
-    wykazuje się średnim opanowaniem wiadomości objętych programem,
-    posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym,
-    poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne,
-    nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem,
-    rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
-    często nie posiada wymaganych materiałów( podręcznik, zeszyty przedmiotowe ),
-    posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
-    wykazuje minimalne zaangażowanie przedmiotem.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
-    najczęściej nie posiada wymaganych materiałów ( podręcznik, zeszyty przedmiotowe),
-    notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
-    wykazuje brak zainteresowania się przedmiotem,
-    nie wykonuje obligatoryjnych ćwiczeń,
-    nie posiada wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne z pisemnych form sprawdzania wiedzy,
-    nie wykazuje woli poprawy.
Ocena niedostateczna nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz braku pracy na lekcjach.

V.    ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ROCZNEJ:

Przy wystawianiu oceny semestralnej brane są pod uwagę wszystkie formy pracy ujęte w wymaganiach programowych przedmiotu
-    śpiew,
-    analiza utworów muzycznych,
-    aktywność na lekcjach,
-    gra na instrumentach muzycznych,
-    sprawdzian wiadomości z teorii i historii muzyki,
-    prace pisemne,
-    sposób prowadzenia i estetykę zeszytu,
-    artystyczną działalność pozalekcyjną.
Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.