Plastyka PDF Drukuj Email

PLASTYKA- PSO:

WSTĘP
Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez  wybrany program.
1.    Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oceniania z plastyki
2.    Nauczyciel, zgodnie ze specyfiką zajęć, stosuje odpowiednie kryteria, wybierając z wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uzna za adekwatne do sytuacji.
3.    Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.
4.    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.
5.    Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntowej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania tych umiejętności w praktyce.
6.    Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
9. Ocena roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia,     wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Wystawiając ocenę z plastyki trzeba pamiętać, że podstawowym założeniem przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań plastycznych oraz wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności wiedzę z tego zakresu.
Ocena musi być jawna, zrozumiała i motywująca. Wyrażana jest w skali od 1 do 6. Uczeń ma prawo poprawienia oceny z plastyki, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
Przy wystawianiu oceny końcowej należy uwzględnić pewne specyficzne uwarunkowania przedmiotu artystycznego.

II. FORMY OCENIANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA I NAUCZANIA:
1.    Działalność plastyczna ucznia- 5-8 razy w ciągu półrocza.
2.    Analiza dzieł plastycznych- w miarę potrzeb.
3.    Aktywność na zajęciach- w miarę potrzeb.
4.    Artystyczna działalność pozalekcyjna- w miarę potrzeb.

III. KRYTERIA OCENIANIA

1. Działalność plastyczna ucznia:

Oceniając działalność plastyczną zwraca się uwagę na:
- jakość przygotowanych prac plastycznych,
- aktywny udział w zajęciach,
- pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
- oryginalność rozwiązań i artyzm prac,
- prace powinny być oddane w ciągu tygodnia, wykonane odpowiednią techniką i na odpowiednim formacie (prace przynoszone po terminie lub nie dostosowane do zaleceń – inna technika lub format, będą oceniane o jedną ocenę niżej), brak pracy jest równoznaczny ocenie niedostatecznej,
-poprawa oceny niedostatecznej powinna nastąpić w ciągu dwóch tygodni, po upływie tego terminu uczeń traci możliwość poprawy oceny.

2.    Analiza utworów  dzieł plastycznych:

Dokonując analizy dzieła plastycznego zwraca się uwagę na:
- zaangażowanie i skupienie w czasie oglądania dzieła sztuki,
- interpretację i omówienie dzieła sztuki.

3 . Aktywność na zajęciach:

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może:
- otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą,
-otrzymać ocenę celującą za: umiejętności i wiadomości wykraczające poza poziom nauczania; przygotowanie pomocy dydaktycznych, udział w konkursach,
- dopuszcza się usprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu semestru), nie zwalnia to jednak z wykonania pracy praktycznej i pracy podczas zajęć.

4. Artystyczna działalność pozalekcyjna:

Uczniowie mogą brać udział we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę:
-     udział lub zajęcie czołowego miejsca w konkursach plastycznych - powoduje podwyższenie oceny o 1 stopień,
-    podwyższenie oceny o 1 stopień może spowodować inna, udokumentowana działalność plastyczna na terenie szkoły i poza nią.

IV.KRYTERIA WYMAGAŃ DLA SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI OCEN

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i co najmniej jedno z wymienionych zadań:
-    w sposób zauważalny jest zainteresowany  plastyką – aktywnie współtworzy życie kulturalne szkoły ( pomoc w apelach, przygotowywanie dekoracji, uczestniczy w różnorodnych konkursach dla dzieci i młodzieży),
-    uzyskuje nagrody lub wyróżnienia w konkursach,
-    swoje umiejętności uzupełnia informacjami z innych źródeł,
-    wykazuje żywe zainteresowanie twórczością swobodną, a wykonane przez niego prace wyróżniają się oryginalnością pod względem środków wyrazu plastycznego,
-    referuje na lekcji zjawiska zaobserwowane na sztuce,
-    prezentuje swoje prace na wystawach szkolnych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń który:
-    w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania danej klasy,
-    aktywnie i z zaangażowaniem pracuje na zajęciach,
-    zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski,
-    potrafi porządkować własną wiedzę- kojarzy fakty, dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,
-    efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z założeniami i tematem,
-    wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń który:
-    zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wymagane materiały (podręcznik, materiały plastyczne),
-    posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy,
-    bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,
-    efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z założeniami i tematem.

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń który:
-    najczęściej jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały, podręcznik,
-    wykazuje się średnim opanowaniem wiadomości objętych programem,
-    posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym,
-    poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, nie zawsze dba o ich estetykę,
-    nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem,
-    rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
-    często nie posiada wymaganych materiałów( podręcznik, materiały plastyczne ),
-    posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
-    prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie z tematem,
-    wykazuje minimalne zaangażowanie przedmiotem.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
-    jest często nieobecny na lekcjach,
-    najczęściej nie posiada wymaganych materiałów ( podręcznik, materiały plastyczne ),
-    notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
-    wykazuje brak zainteresowania się przedmiotem,
-    nie wykonuje obligatoryjnych ćwiczeń,
-    nie posiada wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne z pisemnych form sprawdzania wiedzy,
-    nie wykazuje woli poprawy.

V.    ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ROCZNEJ:
Przy wystawianiu oceny semestralnej brane są pod uwagę wszystkie formy pracy ujęte w wymaganiach programowych przedmiotu
-    działalność plastyczna,
-    analiza dzieł sztuki,
-    aktywność na lekcjach
-    artystyczną działalność pozalekcyjną.
Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.