Chemia PDF Drukuj Email

Przedmiotowy System Oceniania CHEMII w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych

Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu:
1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2)    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

I.    Kontrakt z uczniami

1.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.    Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3.    Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi są obowiązkowe.
4.    Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
5.    Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawić poza swoimi lekcjami.
6.    Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena zostaje wpisana do dziennika.
7.    Uczeń który nie poprawił oceny, traci prawo do następnych poprawek.
8.    Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji.
9.    Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
10.    Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
11.    Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
w szkole.
12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak ćwiczeń,  brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
13. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie „minus”. Za 3 zgromadzone „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
14.    Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

II.    Kryteria ocen z chemii

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•    opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
•    wykorzystuje swoja wiedzę w sytuacjach problemowych,
•    prezentuje umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków,
•    wykonuje zadania dodatkowe,
•    rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania wykorzystując literaturę naukową,
•    bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach,
•    wykonuje samodzielnie pomoce do pracowni chemicznej.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

•    opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania,
•    rozwiązuje problemy i zadania w nowych sytuacjach,
•    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy, , np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, tabel chemicznych, wykresów,
•    umie zaprojektować i bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne,
•    z łatwością zapisuje równania reakcji chemicznych i uzgadnia współczynniki stechiometryczne oraz samodzielnie zadania obliczeniowe o różnym stopniu trudności.

Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który:

•    w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
•    potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy oraz zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności,
•    korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, tablic chemicznych i innych źródeł,
•    bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•    potrafi zapisać równania reakcji chemicznej i uzgodnić współczynniki stechiometryczne.

Ocenę dostatecznej otrzymuje uczeń, który:

•    zdobył wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, które są konieczne do dalszego kształcenia,
•    z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać typowe zadania i problemy,
•    z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy tj. układ okresowy pierwiastków chemicznych , tablice chemiczne, wykresy,
•    z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•    z pomocą nauczyciela zapisuje równania reakcji chemicznej i uzgadnia współczynniki stechiometryczne oraz rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

•    ma braki w wiadomościach i umiejętnościach na poziomie podstawowym, jednak nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
•    z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać typowe teoretyczne i praktyczne zadania o niewielkim stopniu trudności,
•    z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,
•    z pomocą nauczyciela zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych,
•    stara się pokonać swoje trudności w nauce.

•    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

•    nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a powstałe braki uniemożliwiają dalsze kształcenie,
•    nie wykazuje chęci pokonania trudności, mimo stworzonych przez nauczyciela możliwości.