Historia, historia i społeczeństwo PDF Drukuj Email

Cele oceniania:

1.    Informowanie ucznia o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej oraz ewentualnych brakach w tym zakresie.
2.    Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak ma się dalej uczyć.
3.    Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
4.    Informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5.    Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
6.    Rozwijanie zainteresowań historycznych ucznia.
7.    Diagnozowanie poziomu nauczania.
8.    Śródroczne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres.

Przedmiot oceny:
1.    Wiadomości i umiejętności z zakresu: chronologii, analizy i interpretacji i tworzenia narracji historycznej.
2.    Stosowanie wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i problemowych.
3.    Rozumienie materiału naukowego.
4.    Systematyczność udziału w zajęciach.

Kryteria na poszczególne oceny:
Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego rodziców, na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel krótko uzasadnia je.

Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Sprawdzian pisemny oceniany jest punktowo i przeliczany procentowo; celujący-100%,
bardzo dobry- 90%-99%, dobry-75%-89%, dostateczny-50%-74%, dopuszczający-32%-49%, niedostateczny-0- 31%.

Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami:
•    uczeń z dysortografią - ocenia się wyłącznie treść merytoryczną.
•    uczeń z dysgrafią i dysleksją o uczniowi przysługuje wydłużony limit czasu na pisanie, o brudnopis może być traktowany na prawach czystopisu, o prace domowe mogą być wykonywane z wykorzystaniem komputera, o niektóre sprawdziany pisemne mogą być na prośbę ucznia zastąpione odpowiedzią ustną.
•    innego typu schorzenia - zgodnie z zaleceniami poradni.

Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
1.    Ocenie na zajęciach podlegają : wiedza, umiejętności, aktywność i zaangażowanie.
2.    Narzędziami oceny na lekcjach historii są:
-    sprawdziany i testy z działów programowych,
-    kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji- 15 min.
-    praca na lekcji indywidualna i grupowa, aktywność i zaangażowanie,
-    odpowiedzi ustne (min. jedna w semestrze),
-    prace domowe,
-    prace projektowe, prezentacje
-    prace dodatkowe
-    udział w konkursach.

3.    Prace pisemne- sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadane prace domowe są obowiązkowe.
4.    Sprawdziany i testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują podany zakres materiału.
5.    Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub test z przyczyn usprawiedliwionych to powinien napisać go po powrocie do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem (do dwóch tygodni).
6.    Przy poprawianiu sprawdzianu, testu kryteria ocen i zakres materiału nie zmieniają się.
7.    Sprawdziany bądź testy muszą być sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.
8.    Ocenione prace przechowuje nauczyciel, dając możliwość wglądu rodzicom.
9.    Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.
10.    Oceny niedostateczne z kartkówek mogą być jeden raz poprawiane w formie ustnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
11.    Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.
12.    Uczeń ma prawo dwukrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Trzecie i każde następne skutkuje oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów i testów.
13.    Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego- starannie, estetycznie i systematycznie oraz zeszytu ćwiczeń.
14.    Uczeń, który opuścił ponad 50% (nieobecność nieusprawiedliwiona) lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
15.    Przy wystawianiu oceny końcowej jako najistotniejsze brane są pod uwagę kolejno oceny ze sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych, za aktywną pracę na lekcji i udział w konkursach historycznych oraz za prace dodatkowe, zeszyt i zeszyt ćwiczeń.
16.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
17.    Zeszyt ucznia i zeszyt ćwiczeń sprawdzany jest co najmniej raz w semestrze (ortografia, estetyka, systematyczność).
18.    Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

Sposoby informowania o osiągnięciach:
1.    Prace pisemne, są sprawdzane do dwóch tygodni od napisania, oceny z tych prac wpisywane są w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. Sprawdzone i ocenione i omówione pisemne prace kontrolne (testy, prace klasowe/sprawdziany) są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, a ocena z nich może być wpisywana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzana podpisem rodzica; na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
2.    Informacje o postępach lub trudnościach ucznia nauczyciel może zapisać w zeszycie kontaktów z rodzicami.
3.    Zebrania z rodzicami, drzwi otwarte, indywidualne spotkania.
4.O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.
Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada wychowawca.
5.Na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach półrocznych czy końcoworocznych.

Sposoby poprawiania wyników:
1.    Uczniowie w terminie dwutygodniowym, mają prawo poprawić oceny (z testów, sprawdzianów,1 raz w półroczu z kartkówek) a inne mogą poprawić, po konsultacji z nauczycielem. W wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z nauczycielem, termin może zostać wydłużony.
2.    Uczeń może być pozbawiony możliwości poprawiania oceny, jeżeli stwierdzi się nieuczciwość ucznia (ściąganie, podpowiadanie, zmiana grupy na sprawdzianie, wykorzystywanie cudzych prac jako własnych - m.in. strony internetowe, prace domowe kolegów) oraz oceny za nieodpowiednią pracę na lekcji - nauczyciel wystawia wówczas ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia.

3.    Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi otrzymują pomoc nauczyciela lub pomoc koleżeńską.
KRYTERIA OCEN:
1. Ocena celująca
Uczeń powinien:
-    wykazywać się wiedzą wykraczającą poza zakres materiału, umie samodzielnie zdobywać wiadomości,
-    wykazywać postawę badawczą poprzez czytanie książek o tematyce historycznej dostosowanej do jego wieku,
-    wykazywać się samodzielnymi inicjatywami rozwiązania problemów,
-    brać udział w konkursach historycznych,
-    potrafić poprawnie rozumować kategoriami historycznymi (myślenie przyczynowo – skutkowe) i umieć powiązać wiedzę uzyskaną z zagadnieniami poznawanymi wcześniej, umieć powiązać dzieje Polski z dziejami powszechnymi,
-   umieć udowadniać postawione argumenty, będące skutkiem nabytej wiedzy, wykonywać dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.
2.Ocena bardzo dobra
Uczeń powinien:
-    sprawnie korzystać z dostępnych źródeł informacji,
-    interpretować dane zawarte na mapach, w tabelach,
-    wykorzystywać ilustracje do poszerzenia wiedzy i interpretacji zjawisk i wydarzeń historycznych z nowożytności i współczesności,
-    wyciągać wnioski na podstawie poznanych wydarzeń,
-    oceniać znaczenie wydarzeń historycznych,
-    bardzo aktywnie brać udział w lekcjach,
-    być biegłym w dokonywaniu prezentacji prac wykonanych samodzielnie,
-    umieć odpowiadać na pytania postawione przez nauczyciela na podstawie pracy z podręcznikiem czy tekstem źródłowym.
3. Ocena dobra
Uczeń powinien:
-    umieć odczytać i analizować dane zawarte na mapie, w tabeli,
-    interpretować dane zawarte na mapach, w tabelach, ilustracjach,
-    umieć samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązywać trudniejsze,
-    brać udział w dyskusjach, podawać argumenty,
-    poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych,
-    systematycznie przygotowywać się do zajęć.
4.    Ocena dostateczna
Uczeń powinien:
-    umieć pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, czyli pracować z podręcznikiem, tekstami źródłowymi, mapą, tabelami i ilustracjami,
-    potrafić wykonać proste zadania,
-    wykazywać się aktywnością w stopniu zadowalającym,
-    wyjaśniać pojęcia poznane podczas lekcji,
-    przygotowywać się do zajęć.
5. Ocena dopuszczająca Uczeń powinien:
-    umieć odczytywać podstawowe informacje zawarte na mapach, w ilustracjach, w tabelach,
-    odpowiadać na proste pytania na podstawie tekstu zawartego w podręczniku i tekstach źródłowych, często przy pomocy nauczyciela,
-    zdefiniować najważniejsze pojęcia, przedstawiać najważniejsze wydarzenia historyczne z nowożytności i współczesności,
-    znać informacje przedstawiane w tabelach w podręczniku,
-    systematycznie prowadzić zeszyty przedmiotowy i odrabiać prace.
6. Ocena niedostateczna
-nawet przy pomocy nauczyciela uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,
-    uczeń odmawia współpracy,
-    ma lekceważący stosunek do przedmiotu,
-    nie prowadzi zeszytu.

Ewaluacja PSO:
Przedmiotowy system oceniania z historii podlega ewaluacji raz w roku w ramach prac zespołu humanistycznego.

oprac. J. Mielko