Biologia i geografia PDF Drukuj Email

Przedmiotem oceniania są:
-    wiadomości,
-    umiejętności,
-    postawa ucznia i jego aktywność.

Cele ogólne oceniania:
-    rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
-    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i geografii oraz postępach w tym zakresie,
-    pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym i geograficznym.
-    motywowanie ucznia do dalszej pracy,
-    przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
-    dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

Formy aktywności podlegające ocenie:
a)    dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie procesów biologicznych i geograficznych, umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

b)    wypowiedzi pisemne:
1.    kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji ,
2.    sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej),
3.    sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne),
c)    wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń).          
W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą.
d)    umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).
Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny-dopuszczający. Brak pracy domowej oceniane będzie ocena niedostateczną.
e)    zeszyt przedmiotowy obowiązkowy.
f)    brak zeszytu przedmiotowego, w przypadku zadania  pracy domowej, skutkuje oceną niedostateczną.
g)    prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący-bardzo dobry-dobry- dostateczny –dopuszczający.

Sposób oceniania:
1.    Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru  uczeń powinien uzyskać przynajmniej cztery oceny cząstkowe (w tym co najmniej dwie z pracy pisemnej).
2.    Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
3.    W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
100% - 91% - ocena bardzo dobra
90% - 75% - ocena dobra
74% - 51% - ocena dostateczna
50% - 31% - ocena dopuszczająca
30 % -  0% - ocena niedostateczna
4. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100% punktów a jego wiedza odbiega poziomem od pozostałych uczniów.
5. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
6. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający.

Zasady poprawiania ocen:

1.    Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona wyższa od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WSO.
2.    Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną,  wpisaną obok oceny pierwotnej;
3.    Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem.
4.    Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły.
5.    W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy. 
6.    Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem.

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1.    Uczniowie posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań  edukacyjnych  - otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 %   punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki .
2.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 
3.    Uczniowie posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.
4.    Uczniowie mają orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie.
5.    Uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim obniża się wymagania programowe a prace pisemne zalicza się na poziomie 50 % uzyskanych punktów, stosując przeliczanie na oceny wg przyjętej skali.

Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1.    Na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO.
2.    Oceny cząstkowe są jawne , oparte o opracowane kryteria.
3.    Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki  otrzymują do wglądu uczniowie oraz rodzice.
4.    W ocenianiu bieżącym nauczyciel przekazuje uczniom ustnie lub pisemnie informację o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.
5.    Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
6.    Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. ocenach  cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.

Ewaluacja PSO.
Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami  dokona analizy funkcjonowania przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach biologii i geografii.
Ewentualne zmiany w PSO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego.

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,
-    prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, geograficzną,
-    potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,
-    formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,
-    dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych,
-    wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,
-    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
-    bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,
-    wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,
-    w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i  odpowiada na dodatkowe pytania,
-    bierze udział w konkursach biologicznych lub geograficznych na terenie szkoły i poza nią.
-    wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
-    wykazuje szczególne zainteresowania biologią, geografią,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,
-    bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,
-    potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze,
-    sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym,
-    potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je,
-    wykonuje prace i zadania dodatkowe
-    prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną, geograficzną,
-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 100% punktów możliwych do zdobycia.
-    zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
-    zna sprzęt laboratoryjny i potrafi się nim posługiwać,
-    udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
-    jest aktywny na lekcji,
-    w pracach pisemnych osiąga od 75% do 90% punktów.
-    prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu , oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
-    z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,
-    z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,
-    wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 51% do 74 % punktów,
-    posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-    ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
-    wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,
-    z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia ,
-    wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej, geograficznej,
-    jest mało aktywny na lekcji,
-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 50% punktów.
-    prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
-    nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,
-   wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac    ……domowych,
-    nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
-    wykazuje się bierną postawą na lekcji,
-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.
-      nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym