Język niemiecki PDF Drukuj Email

ZASADY OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania ma na celu:
a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
b) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej
pracy,
c)dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach , trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE
1. Słownictwo
a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
b) odpowiedni dobór słownictwa,
c) odpowiedni zasób słownictwa.
2.Gramatyka
a)poprawność,
b) podstawowe struktury,
c) formy pytające i przeczenia,
d) czasy,
e) szyk wyrazów.
3. Rozumienie ze słuchu
a) zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów,
b) wydobywanie informacji,
c) rozpoznawanie kontekstu,
d) rozpoznawanie najważniejszych myśli,
e) rozpoznawanie uczuć mówiącego.
4. Mówienie
a) umiejętność współpracy,
b) wymienianie informacji o sobie,
c) poprawność,
d) płynność,
e) komunikacja interaktywna,
f) wymowę- dźwięki , akcenty, rytm, intonację,
g) zasób struktur i słownictwa,
h) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych.

5. Czytanie
a) rozpoznawanie najważniejszych informacji,
b) rozumienie przesłania, znaczenia napisanego tekstu.
6. Pisanie
a) zdolność przekazywania informacji,
b)zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń,
c) poprawność,
d) pisownię.
7. Inne umiejętności
a) korzystanie ze słowników dwujęzycznych,
b) tworzenie projektów (prac plastyczno - językowych).

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Formy aktywności:
-odpowiedzi ustne,
-samodzielna praca na lekcji,
-czytanie,
-prace domowe,
-zeszyt przedmiotowy,
-udział w konkursach,
-przygotowanie do lekcji,
-aktywność na lekcji.

SPOSOBY OCENIANIA

Uczniowie oceniani są:
- stopniem,
- pochwałą,
- oceną opisową,
- obrazkiem wesołego misia.

UCZNIOWIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZASAD
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności.
3.Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach,
zapisach lekcyjnych i pracach domowych, w ćwiczeniach lub wypracowaniach.
4.Aktywność na lekcji oceniana jest znaczkami z wesołym misiem zamienianymi na oceny: pięć misiów to ocena 5.
5.Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO
oraz rozporządzeniami MEN.


Zgodnie z WSO w klasach I-III występuje ocena opisowa.