Sprawozdanie z wdrażanych innowacji w I półroczu PDF Drukuj Email

Sprawozdanie z wdrażanych innowacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych w pierwszym półroczu 2017/2018.

im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych w pierwszym półroczu 2017/2018.
Szachowy Zawrót Głowy-Zajęcia Szachowe w dwóch grupach wiekowych: edukacja wczesnoszkolna – 13 uczniów, klasy IV-VII – 20 uczniów. Grupa turniejowa (uczniowie przygotowywani do turniejów – grupa zaawansowana – 12 uczniów). Zajęcia Koła Szachowego prowadzone są w naszej szkole od lutego 2017 roku przez Bożenę Marszałek (współpraca Barbara Gancarek). Początkowo uczestniczyło w nim 14 uczniów. Od bieżącego roku szkolnego nawiązaliśmy współpracę z instruktorami i sędziami szachowym Zbigniewem Kaźmierskim oraz Tomaszem Spendowskim. Współpraca z instytucjami: Polski Związek Szachowy, Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka, Gminne Centrum Kultury i Sportu Nowogrodziec, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie,Koło Gospodyń Wiejskich w Raciborowicach, Sołectwo Raciborowic Górnych i Dolnych,  władze Gminy Warta Bolesławiecka, współpraca ze szkołami z terenu naszej gminy w Warcie Bolesławieckiej, Iwinach, środowiskiem lokalnym– dorośli (z terenu gminy) uczestnicy turnieju otwartego 16.12.2017, rodzice. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 13 turniejach, w tym trzy zorganizowane przez naszą placówkę. Indywidualne Szkolne Mistrzostwa Polski w Szachach do lat 7,9,11,13,15,17 odbyły się w dniach 8-14 stycznia 2018r. w Szklarskiej Porębie. Zawodnicy w poszczególnych grupach walczyli o tytuły Szkolnych Mistrzów Polski oraz awans do Szkolnych Mistrzostw Europy oraz Świata. W kategorii chłopców do lat 15, uczniowie naszej szkoły zajęli:IV miejsce Wiktor Głodek (uczeń kl.VII), V miejsce Mateusz Kaleta (uczeń kl.VII), VI miejsce Hubert Bondrów (ucz. kl.VII).Trójka naszych uczniów zdobyła w w/w Mistrzostwach IV kategorię szachową: Michał Marszałek (ucz. kl. VI), Dominik Kaleta (ucz. kl. VI), Wiktor Głodek (ucz. kl.VII).

Rambit - Gminny  Interdyscyplinarny Turniej Wiedzy i Sportu dla klas VI
z terenu Gminy Warta Bolesławiecka - podnoszenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych i polonistycznych w ramach zajęć rozwijających z języka polskiego, matematyki, przyrody, zajęć sportowych, artystycznych  oraz wskazywanie nierozerwalnej korelacji między różnymi przedmiotami (zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
15. 09.2017r. wszyscy uczniowie szkoły brali udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”. Poprzez zajęcia uczniowie mają możliwość rozwijania, kształtowania umiejętności i zainteresowań, lepszego poznania siebie i własnych zdolności interpersonalnych, wzmocnienia i poczucia własnej wartości.
Innowacja pedagogiczna „Wiem, potrafię rozumiem” – warsztaty interdyscyplinarne z udziałem rodziców – klasy I –VII.
Zajęcia innowacyjne  doskonalą umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z języka polskiego, niemieckiego, przyrody i matematyki w praktyce.  Pozwalają na przebywanie
i działanie w świecie przyrody. Rozszerzają wiedzę ekologiczną. Rozwijają aktywność twórczą, kreatywność i indywidualne zainteresowania. Systematyzują wiadomości
o charakterze interdyscyplinarnym. W ramach innowacji odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas IV: 4. 01.18 (klasa IVb), 5.01.18 (kl. IVa). W zajęciach z dziećmi wzięło udział 16 rodziców i opiekunów.


Innowacja pedagogiczna „Na TROPIE PRZYRODY”  klasa IVa,b
Głównym celem innowacji jest wdrażanie do samokształcenia, umiejętności samodzielnej odpowiedzi na pytanie metodą doświadczeń, badań i obserwacji świata przyrody. W ramach innowacji od września 2017 prowadzone są zajęcia koła przyrodniczego dla uczniów klas IVa,b (1h/tydz.). 15.09.2017r. we współpracy z nadleśnictwem Świeradów i Nadleśnictwem Bolesławiec odbył się konkurs „Wiedzy o lesie” skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły z klas III – VII.  Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 19 września 2017r. podczas imprezy edukacyjnej w dniu lasu pod hasłem „Zielony Rower”. Do szkoły na rowerach przyjechali edukatorzy leśni, którzy przeprowadzili zajęcia warsztatowe w klasach czwartych. Akcja pozwoliła dzieciom na poznanie ciekawych informacji o lesie i jego mieszkańcach aktywnymi metodami. Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Świeradów zaowocowało również powiększeniem księgozbioru szkoły z tematyki przyrodniczej. Szkoła otrzymała także zestawy gier o tematyce leśnej, które są wykorzystywane do urozmaicenia zajęć koła przyrodniczego i lekcji przyrody.
Innowacja pedagogiczna „Wędrówki śladami historii”:
W innowacji biorą udział uczniowie klas V i VI , nauczyciele języka polskiego, historii, plastyki, muzyki i rodzice. Czas trwania innowacji” listopad 2017r.- czerwiec 2018r.
Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem „małej Ojczyzny” oraz rozbudzenie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.
Założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań przez uczniów klas V i VI w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Efektem pracy uczniów będzie prezentacja w formie plastycznej, artystycznej, medialnej i multimedialnej faktów związanych z historią regionu.

W listopadzie określone zostały zasady działania, 4 grudnia uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii w Galerii Stowarzyszenia Miłośników Wsi Raciborowice, w grudniu przeprowadzone zostały wywiady z seniorami rodzin na temat tradycji i zwyczajów obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w domach rodzinnych, a także uczniowie przygotowali przedstawienie teatralno- muzyczne pt. „Bajkowe Jasełka” dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.