Koncepcja pracy punktu i oddziału przedszkolnego PDF Drukuj Email

"Dzieci są wiosną rodziny
I społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera."

J.P. IIKoncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych, Regulaminie Punktu Przedszkolnego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych.


Misja

 • Każde dziecko jest w czymś dobre! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy odpowiedniego  klucza. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji).

 

 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Robimy wszystko, aby czuło się kochane, bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Wychowujemy przyszłych optymistów.

 

 • Każde dziecko ma swoje prawa! Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka. Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne i na diecie. Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Przedszkole przeciwdziała nietolerancji społecznej i izolacji.Wizja

 • Przedszkole jest placówką, bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
 • Wychowankowie, potrzebujący pomocy, znajdują oparcie w nauczycielach i specjalistach. Znamy wrażliwość edukacyjną, zainteresowania, zdolności i trudności swoich wychowanków.
 • Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie, przyjemnie spędzić czas.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.
 • Współdziałamy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.

 

 • Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe. Mamy oraz więcej nowoczesnego sprzętu i mebli. Posiadamy ciekawe pomoce dydaktyczne  i zabawki. Dbamy o higienę, ruch na świeżym powietrzu i aktywnie spędzamy czas.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka. Wypracowujemy metody pracy z dziećmi zdolnymi i dziećmi mającymi trudności.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 

 • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności."Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż"


Janusz Korczak


Dziecko w naszym przedszkolu jest:

· Ciekawe świata.
· Ufne w stosunku do nauczycieli.
· Radosne, otwarte na świat i ludzi.
· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
· Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
· Uczciwe i prawdomówne.
· Odpowiedzialne i obowiązkowe.
· Kulturalne i tolerancyjne
· Świadome zagrożeń.

Dziecko ma prawo do:

· Życia i rozwoju
· Swobodnej myśli, sumienia i wyznania,
· Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
· Spokoju i samotności, gdy tego chce,
· Odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
· Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
· Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
· Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
· Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
· Wspólnoty i solidarności w grupie
· Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
· Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia
· Nauki, informacji , badania i eksperymentowania
· Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw
· Oświadczania konsekwencji swojego zachowania
· Zdrowego żywienia

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
Potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

"    Motywacje do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
"    Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
"    Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
"    Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
"    Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
"    Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
"    Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
"    Samodzielność
"    Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Posiada:

"    Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
"    Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
"    Podstawową wiedzę o świecie;

Umie:

"    Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
"    Posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne);

Rozumie, zna przestrzega:

"    Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
"    Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
"    Zasady kultury współżycia, postępowania,
"    Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
"    Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

Nie obawia się:

"    Występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
"    Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
"    Wykazać inicjatywy w działaniu,
"    Wyrażania swoich uczuć.

Cele i zadania główne:

"    Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
"    Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
"    Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
"    Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
"    Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
"    Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
"    Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

Praca wychowawczo-dydaktyczna

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:

"    Ustawa o systemie oświaty
"    Karta Nauczyciela
"    Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
"    Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
"    Regulamin Punktu Przedszkolnego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych
"    Program wychowawczo - dydaktyczny:
"    Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
"    Programy i metody wspomagające rozwój dziecka:

- "Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz - metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania.
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.
- "Burza mózgów" - metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.
- Pedagogika zabawy "Klanza" - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.
- Muzykoterapia, relaksacja, bajkoterapia.
- M. Montesorii - obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej.
- Metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr), opowieść ruchowa, zabawy paluszkowe, masażyki.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Priorytety na rok szkolny 2011/2012:

"    Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
"    Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju
dziecka, w tym obserwacje, badanie gotowości
do nauki w szkole.

"    Zajęcia wspomagające i korygujące dla dzieci
pięcioletnich, indywidualizacja oddziaływań.
"    Zajęcia indywidualne dla dzieci czteroletnich i trzyletnich wspomagające i korygujące rozwój.
"    Poszerzanie form współpracy z rodzicami (festyny rodzinne, zajęcia otwarte, konkursy).
"    Kontynuacja działań i wykorzystywanie projektów własnych w zakresie sprzyjania dziecięcej aktywności i realizacji programu "Nasze przedszkole"