Regulamin Punktu Przedzkolnego "Bajka" PDF Drukuj Email

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „BAJKA”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA
W RACIBOROWICACH DOLNYCH


Dla usprawnienia pracy wychowawczej, dydaktycznej i organizacyjnej przedszkola oraz pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania i kształcenia dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie zawartych w nim zapisów.


Funkcje punktu przedszkolnego
1.    Społeczna – pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
2.    Opiekuńcza – szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka.
3.    Dydaktyczna – wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome, celowe i planowane kierowanie działalnością dziecka.

Organizacja przedszkola
1.    Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
2.    Przerwy w pracy przedszkola (na okres wakacji) zatwierdzone są przez organ prowadzący.
3.    Organizację w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dla poszczególnych grup ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
4.    Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00.
5.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym mogą uczęszczać do przedszkola do 10 roku życia.
6.    Dzieci łączone są w tzw. grupy o zbliżonym przedziale wiekowym.
7.    Grupą opiekują się nauczyciel i opiekun.
8.    Czas dziennego pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekroczyć 7 godzin.
9.    O planowanych wycieczkach poza teren przedszkola rodzice informowani są przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w każdej wycieczce.
10.    W miarę potrzeb rodziców mogą być organizowane w przedszkolu dodatkowe zajęcia /np. gimnastyka korekcyjna, j. angielski, rytmika/ w całości opłacane przez rodziców.
11.    Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice w miesiącu wrześniu.
12.     w poszczególnych grupach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego wynikającego z podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN dla dzieci w wieku 3-5 lat.
13.    Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych od 01.04. do 31.05. każdego roku.
14.    W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca.
15.    W oddziale przedszkolnym umożliwia się dzieciom korzystanie z zajęć z katechetą za zgodą rodziców.

Prawa i obowiązki rodziców względem przedszkola
1.    Rodzice zobowiązani są do czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych, w życiu przedszkola poprzez udzielanie informacji o dzieciach, ofiarowanie własnej pomocy oraz udział w uroczystościach przedszkolnych.
2.    Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać z nauczycielem lub dyrektorem szkoły.
3.    Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka nie później niż do godz. 8.30 (dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać). W przypadku choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są o tym fakcie powiadomić nauczyciela lub dyrektora szkoły.
4.    Ze względów bezpieczeństwa dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców.  W przypadkach losowych mogą być odbierane przez osoby upoważnione (pisemne oświadczenie rodzica) – zapewniając dzieciom pełne bezpieczeństwo.
5.    Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nietrzeźwe.
6.    rodzice mają prawo wybrać spośród siebie przedstawicieli Rady Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.
7.    Rada Rodziców jako jeden z organów przedszkola działa zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.
8.    Rodzice zobowiązani są zapoznawać się na bieżąco z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są umieszczane na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

Wychowankowie przedszkola
1.    Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców) po uprzednim porozumieniu                    z dyrektorem szkoły.
2.    Dziecko powinno przyjść do przedszkola ubrane, tak aby mogło się samodzielnie rozebrać i ubrać.
3.    Dzieci powinny przynieść ze sobą:
a)    Dzieci 5-6 letnie:
•    Papcie na zmianę
•    Chusteczki higieniczne
•    Strój gimnastyczny
b)    Dzieci 3-4 letnie:
•    Papcie na zmianę (niewiązane)
•    Chusteczki higieniczne
•    Ubranie awaryjne (2 bluzeczki, 2 pary majteczek, spodenki)
•    Mogą mieć ze sobą ulotną zabawkę (nie kosztowną, trudną do popsucia przez inne dzieci).
4.    Wszystkie rzeczy dziecka powinny być podpisane.
5.    Dyrektor szkoły upoważniony jest do skreślenia z listy dziecka w przypadku:
•    Dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia.
•    Dziecko jest przyprowadzane nieregularnie 1-2 razy w tygodniu bez stosownego usprawiedliwienia.
•    Rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez dwa okresy rozliczeniowe.
•    Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków punktu przedszkolnego.
•    Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami  w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
•    Zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiający prawidłowy proces wychowania i kształtowania w grupie.
6.    Za zabawki lub inne rzeczy przyniesione przez dzieci do przedszkola, a także biżuterię (ze złota lub srebra) przedszkole nie odpowiada.

Wyżywienie dzieci i odpłatność za przedszkole
1.    W przedszkolu dzieci mogą korzystać z dwóch posiłków
•    śniadanie godz. 9.30
•    obiad godz. 12.30
•    dodatek do obiadu 13.40
2.    Odpłatność za żywienie i koszty przygotowania posiłków są zgodne z Uchwałą  nr XIX/131/08 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 października 2008 r. W sprawie ustalenia opłat za dodatkowe świadczenia Punktu przedszkolnego „BAJKA” w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych.
3.    Termin wnoszenia opłaty do 5 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.
4.    Rodzice zobowiązani są do podpisania umowy dotyczącej korzystania przez dzieci z wyżywienia i opłat z tym związanych.
5.    W przypadku przewidywanej przerwy w uczęszczaniu dzieci do przedszkola lub całkowitej rezygnacji rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia o tym fakcie nauczyciela lub Dyrektora szkoły.

Nie stosowanie się do regulaminu powoduje skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przedszkola.


01 wrzesień 2010 r.