Nauczyciele i Rodzice współpracują ze sobą na rzecz rozwoju dzieci PDF Drukuj Email

Rodzice partnerami szkoły, pod takim tytułem dnia 6 lutego 2014 r. odbyło się szkolenie w formie warsztatowej. Obecni na nim byli nauczyciele oraz rodzice, którzy mieli okazję przedstawić swoje stanowisko w wielu kwestiach. Początkowa niepewność bardzo szybko zmieniło się w ciekawość, otwartość i ogromne zaangażowanie uczestników. Zagadnienia dotyczące współpracy nauczycieli i rodziców na rzecz rozwoju dzieci wzbudziły duże zainteresowanie. Pod dyskusję podjęto m.in. tematy:

Co ułatwia współpracę?

Co utrudnia współpracę?

Czy jest coś takiego co robimy dobrze i powinniśmy kontynuować?

Czy jest coś, co robimy i powinniśmy przestać?

Czego nie robimy, a powinniśmy?

Każda z grup miała za zadnie stworzyć piramidę priorytetów (wartości, które są dla nich ważne w odniesieniu do szkoły i jej uczniów).

Na zakończenie zarówno nauczyciele, jak i rodzice stwierdzili, że ta forma szkolenia daje możliwość nawiązania mniej formalnych spotkań rodziców i nauczycieli, co w efekcie przekłada się na wzajemne zaangażowanie i aktywne współdziałanie. Warsztaty były ciekawym doświadczeniem dla obu grup i na pewno przyniosą spodziewane efekty, a mianowicie szerszą współpracę na rzecz rozwoju dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zaangażowanie podczas szkolenia. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy poświęcili swój wolny czas i brali aktywny udział w warsztacie.

Dziękujemy: Pani Anecie Najdek, Pani Magdalenie Jaszczur, Pani J.Wolf, Pani M. Suchodolskiej, Pani E. Kanikowskiej, Pani  M. Trochimowicz, Pani E. Gądzik, Pani K. Zawada, Pani A. Kura.


 

 

Poniżej przedstawione zostały podjęte na szkoleniu tematy, stanowiska oraz decyzje nauczycieli i rodziców.

Co ułatwia współpracę?

Rodzice:

 • Możliwość częstych kontaktów z nauczycielami;
 • Zeszyty kontaktów
 • Możliwość telefonowania do nauczyciela
 • Zebrania rodziców
 • Warsztaty klasowe
 • Ankiety
 • Omawianie sytuacji problemowych na godzinach wychowawczych
 • Organizacja wykładów, prelekcji zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Nauczyciele:

 • Zaufanie rodziców
 • Szczerość (rozmowy o problemach)
 • Częste kontakty z rodzicami
 • Pomoc w organizacji imprez szkolnych, akcji charytatywnych
 • Własna inicjatywa rodziców (zabawy, wycieczki, wigilie, mikołajki)
 • Rodzice wyrażają pozytywne opinie o szkole
 • Dopilnowanie dziecka i motywowanie do nauki oraz poprawy zachowania
 • Zeszyty kontaktów z rodzicami
 • Diagnozowanie dziecka w poradni i współpraca z instytucjami (sąd, GOPS, policja)
 • Pozytywne nastawienie do szkoły.

Co utrudnia współpracę?

Rodzice:

 • Brak występowania z własnymi inicjatywami
 • Nie są spełniane oczekiwania rodziców
 • Brak wiedzy na temat procedur.

Nauczyciele:

Punkty odnoszą się do nielicznych rodziców.

 • Nieliczni rodzice nie mówią wprost o swoich oczekiwaniach
 • Sprawy szkolne omawiane są często poza nią – w miejscach publicznych
 • Nieliczni rodzice obarczają szkołę – nauczycieli całym wychowaniem dziecka i odpowiedzialnością za nie
 • Zanik wartości, kultury, szacunku do osób dorosłych oraz rówieśników
 • Roszczeniowy stosunek do nauczyciela – za bezradność wobec dziecka
 • Nadopiekuńczość lub brak odpowiedzialności
 • Opór przed badaniami specjalistycznymi dzieci
 • Negowanie metod i kompetencji nauczyciela
 • Niska frekwencja na zebraniach w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
 • Brak szacunku i kultury wobec nauczycieli przez nielicznych rodziców
 • Włączenie szerszej grupy rodziców do współpracy (podczas imprez i uroczystości).

Pytania:

 1. Czy jest coś takiego co robimy dobrze i powinniśmy kontynuować?

Wg rodziców:

- warsztaty szkolne, wycieczki, wyjazdy na baseny, lodowisko, lekcje przyrody i historii w terenie, projekt dotyczący zdrowej żywności, biegi na orientację, zawody sportowe, koncerty, teatrzyki, glinolepienie, gipsomalowanie, imprezy szkolne organizowane przez rodziców,

- bardzo dobre warunki w szkole, szkoła bezpieczna i czysta

- odpowiedzialne grono dydaktyczne, organizacja zajęć dodatkowych.

Wg nauczycieli:

- Dobrze opiekujemy się dziećmi z trudnościami, dziecko z sukcesem kończy klasę szóstą, organizujemy ciekawe zajęcia dodatkowe: Rambity, biegi na orientację, warsztaty interdyscyplinarne, pomagamy rodzicom w trudnej sytuacji, organizujemy lekcje poza szkołą, natychmiast rozwiązujemy problemy; jesteśmy konsekwentni w działaniu.

 1. Czy jest coś, co robimy i powinniśmy przestać?

Wg rodziców:

- niechęć rodziców do organizacji imprez szkolnych (brak chętnych do upieczenia ciasta, za duże wydatki, brak chęci do wyborów trójki klasowej).

Wg nauczycieli:

- Dzieci nie chcą wspólnej zabawy (maluchy – starszaki). Dajemy materiały do lekcji, stroje do występów, płacimy pieniądze za występy.

 1. Czego nie robimy, a powinniśmy?

Wg rodziców:

- specjalistyczne zajęcia lekcyjne (gimnastyka korekcyjna)

- ciężkie plecaki dzieci.

Wg nauczycieli:

- Włączenie rodziców do opieki w czasie zabawy karnawałowej i innych.