Obszar 2 - Rambit Trzecioklasisty PDF Drukuj Email


SCENARIUSZ GMINNEGO TURNIEJU
„RAMBIT TRZECIOKLASISTY 2014”
MIEJSCE: Sala gimnastycznaCELE OGÓLNE:

> Integracja dzieci i nauczycielek, tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa.
> Nauka nawiązania kontaktu z duga osobą, grupą.
> Kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.
> Stwarzanie dzieciom sytuacji ułatwiających bliższemu poznaniu się.
> Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania wobec gości.
> Przeżywanie radości i zadowolenia podczas rozwiązywania zadań w grupie.
> Doskonalenie koncentracji i uwagi.
> Rozwijanie sprawności fizycznej: szybkości, zwinności, zręczności, wzmocnienie siły mięśni.
> Promowanie sportu jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
> Przestrzeganie zasad fair play.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:

> Bierze aktywny udział w zabawach sportowych respektując reguły.
> Potrafi zgodnie się bawić, czekając na swoją kolej.
> Posługuje się różnymi przyborami nietypowymi w grach i zabawach ruchowych.
>Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej , matematycznej i przyrodniczej podczas rozwiazywania zadań turniejowych.
>Podejmuje działalność plastyczną w kompozycji na płaszczyźnie.
>Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zawodów sportowych.
>Wie jak zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami.
> Przestrzega reguł obowiązujących w zabawach i danych zadaniach.

METODY: zadaniowa i zabawowa, praktyczne działanie, odtwórcza: naśladowczo - ścisła
FORMY: praca grupowa, indywidualna, frontalna w zespołach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: sprzęt sportowy: plastikowe butelki, gazety, kocyki, przybory plastyczne, zadania z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, opis konkurencji sportowych

PRZEBIEG TURNIEJU:
W turnieju biorą udział uczniowie klas trzecich. Wychowawcy poszczególnych klas są członkami komisji. Każda szkoła typuje 12 osobowa grupę. Turniej rozgrywany jest w trzech częściach: konkurs plastyczny- 3 osoby, konkurs wiedzy polonistyczno-matematyczno-przyrodniczej- 3 osoby, konkurencje sportowe- 6 osób.  W konkursie plastycznym grupa przygotowuje pracę plastyczną w formie plakatu pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” . Punktacja za tę konkurencję wynosi od 1 do 10 pkt. W konkursie wiedzy każda grupa otrzymuje na starcie 10 pkt. Drużyna sama losuje pytania i za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 3 pkt. Niepełna odpowiedź jest oceniana i punktowana przez jury. W przypadku braku odpowiedzi na wylosowane pytanie, ilość punktów zostaje odpisana od ogólnie zdobytej punktacji.(Każda szkoła przygotowuje po 7 zadań z poszczególnych edukacji oraz odpowiedzi do proponowanych zadań do pracy komisji).  Do zabaw sportowych każda szkoła przygotowuje opis 4 konkurencji sportowych. Kapitanowie drużyn sportowych losują kartki z opisami konkurencji i odbywają się wyścigi rzędów. Punktacja w konkurencjach sportowych wynosi od 1 do 4 pkt w zależności od zdobytego miejsca. O miejscu zajętym przez szkołę decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.
I.    WSTĘP:
1.    Przyjazd dzieci z 3 okolicznych szkół podstawowych wraz z wychowawcami.
2.    Powitanie gości przez Panią dyrektor i zaproszenie do wspólnej zabawy.
II.    CZĘŚĆ GŁÓWNA
1.    Przedstawienie wszystkim uczestnikom zasad i przebiegu turnieju.
2.    Podanie tematu pracy plastycznej i zaproszenie uczniów  do pracy.
3.    Turniej rozpoczyna się konkursem pytań, które w trakcie imprezy przeplatane są konkurencjami sportowymi.
4.    Zapisywanie punktacji na  dużej tablicy punktowej widocznej dla wszystkich uczestników.
5.    Prezentacja plakatów przez poszczególne zespoły.
III.    CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.    Podsumowanie wyników.
2.    Wręczenie nagrody głównej dla zwycięzców i nagród pocieszenia dla drużyn pozostałych
3.    Wspólny poczęstunek (zdrowe i kolorowe kanapki).
4.    Pożegnanie gości.
Propozycje zadań:
Edukacja przyrodnicza:
Zad.1  W miejsce kropek wpisz odpowiednie wyrazy:  orka, żniwa, bronowanie
……………………………..to zbieranie dojrzałego zboża za pomocą kombajnów.
………………………………polega na odwracaniu wierzchniej warstwy gleby.
………………………………polega na wyrównywaniu wierzchniej warstwy gleby.
Zad. 2  W każdym zdaniu wybierz spośród wyrazów zapisanych tłustym drukiem ten, który jest właściwy. Niewłaściwy wyraz przekreśl.
W lesie występuje  większa/mniejsza wilgotność niż na polu.
Na polu jest większe/mniejsze nasłonecznienie niż w lesie.
Latem w lesie jest chłodniej/cieplej niż na polu.
Zad. 3  Odpowiedz na pytania:
W jakiej temperaturze wrze woda?........................................
W jakiej temperaturze zamarza woda?..........................................
W jakiej temperaturze topi się lód?.................................................
Zad.4   Uzupełnij zdania nazwami miesięcy.
Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się w ……………………………………………..
Ostatni miesiąc roku kalendarzowego to …………………………………………………
Rok szkolny rozpoczyna się we …………………………………………………………..
Rok kalendarzowy rozpoczyna się w …………………………………………………..
Zad.5  Przekreśl nazwy tych elementów, które nie są charakterystyczne dla podanego krajobrazu.
KRAJOBRAZ GÓRSKI : kosodrzewina, wiatrak, góra, równina, wodospad, bacówka
KRAJOBRAZ NADMORSKI: plaża, kolejka linowa, molo, wybrzeże, mewa, źródło

Edukacja polonistyczna:
Zad.1  Połącz w pary imię i nazwisko osoby z zawodem jaki wykonywała.
Mikołaj Kopernik                                                        kompozytor
Jan Matejko                                                                 pisarz
Fryderyk Chopin                                                          astronom
Adam Mickiewicz                                                        malarz
Zad.2 W podanych wyrazach wpisz brakujące litery: rz lub ż.
mę….ny                                  g….eczny                         ok….yk
piep….                                     powa….nie                     ka….dy

Zad.3  Po jakich spółgłoskach piszemy rz. Wymień je.
……………………………………………………………………………………………………..
Zad.4  Utwórz rodzinę wyrazu sól.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Zad.5  Rozwiń zdanie: Ola czyta.
………………………………………………………………………………………………………………….
Edukacja matematyczna
Zad.1 Oblicz ile dni minęło. W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby.
Od 14XI do 25XI minęło …..dni.
Od 7III do 16III minęło ……dni.
Od 30 V do 4 VI minęło…….dni.
Zad.2 Podkreśl wyniki mnożenia przez 8.
20, 8,  13,  24,  32,  16,  56,  72


Zad.3  W zapisanych liczbach podkreśl:
Cyfrę dziesiątek  528,  666,  204
Cyfrę setek         135,  708,  414
Cyfrę jedności     342,  270,  801
Zad.4 W pracowni jest 7 stolików. Przy każdym stoliku stoją 4 krzesła. Na zajęciach jest 20 uczniów. Ile wolnych krzeseł jest w pracowni.
Zad. 5  jest godzina 3.00 po południu. Która godzina będzie za 2 godziny? Zapisz tę godzinę tak, jak wyświetla zegar elektroniczny.
Konkurencje sportowe
Konkurencja 1. Wyścigi rzędów ze skakanką.
Bieg do chorągiewki i powrót na koniec swego rzędu.
Konkurencja 2. Zabawa „Kocyk”
Uczeń wykonuje leżenie przodem na kocyku, odpychając się rękoma jak najszybciej porusza się do chorągiewki. Kocyk zostawia przy chorągiewce, następna osoba wraca do rzędu na kocyku.
Konkurencja 3.  Zabawa bieżna „Sprinterzy”
Pierwsi zawodnicy zakładają gazetę na klatkę piersiową i na sygnał zaczynają jak najszybciej biec, aby opór powietrza utrzymał ją na klatce piersiowej. Obiegając chorągiewkę wracają do rzędu.
Konkurencja 4.  Zabawa rzutna „Kto celniej”
Z wyznaczonego miejsca pierwsi zawodnicy rzucają kulką wykonaną z gazety do obręczy, po wykonaniu rzutu przechodzą na koniec rzędu.
Konkurencja 5. Zabawa na czworakach „Tunele”.
Na sygnał pierwsi z rzędów dobiegają do ławeczki i pełzając przechodzą pod nią. Wstają, dobiegają do chorągiewki i wracają do rzędu.
Konkurencja 6. Zabawa skoczna „Kangury”
Butelka między udami i podskakując obunóż poruszają się w kierunku chorągiewki. Po ominięciu chwyta butelkę w dłonie i wraca do rzędu.