Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PDF Drukuj Email

 

Raciborowice Górne: Remont korytarza na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych
Numer ogłoszenia: 141762 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych , Raciborowice Dolne 3, 59-253 Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie, tel. 075 7389374, faks 075 7389374.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.raciborowice.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont korytarza na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont posadzki - 192,61 m2 - zerwanie posadzki z płytek PCV i lastriko - zagruntowanie i wyrównanie powierzchni zaprawą klejową - ułożenie płytek Gres dwukolorowych na posadzkach wraz z wykonaniem cokolika z płytek posadzkowych - osadzenie listew progowych aluminiowych Remont ścian i sufitów 383,92 m2 - zeskrobanie i zmycie ścian i sufitów z wyługowaniem farby olejnej na lamperii - przygotowanie podłoża i wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach - zagruntowanie tynków i pomalowanie farbami akrylowymi (sufity w kolorze białym ściany w kolorach pastelowych) - wykonanie lamperii na wysokość 150 cm z tynku mozaikowego , żywicznego Wymiana stolarki okiennej na okna PCV - 30,33 m2 - rozebranie naświetli na klatce schodowej z luksferów - wykucie z muru okien drewnianych zespolonych - częściowe zamurowanie otworów na klatce schodowej i przesklepienie nadprożem żelbetowym - uzupełnienie tynków na zamurowanych otworach i ościeżach - osadzenie okien dwuszybowych z PCV w kolorze białym - wymiana podokienników lastrykowych wewnętrznych na korytarzu i podokienników z PCV na klatce schodowej Remont instalacji elektrycznej - zdemontowanie istniejących 14 opraw i osprzętu elektrycznego - demontaż rozdzielnic elektrycznych - 2 sztuki i dzwonka szkolnego - 1 szt. - wykucie bruzd pod przewody elektryczne - montaż 2 szt. rozdzielnic elektrycznych piętrowych wraz z wyposażeniem - montaż dzwonka szkolnego - 1 szt. - montaż przewodów elektrycznych podtynkowych YDYp - montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych , rastrowych 2x40W - montaż osprzętu elektrycznego (gniazda p/t - 4 szt., wyłącznik p/t - 3 szt.). - zaprawienie bruzd elektrycznych zaprawą gipsową - wykonanie pomiarów elektrycznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, oz. 1655 ze zm.), 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje)

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 1 zamówienie polegające na wewnętrznych robotach wykończeniowych o wartości minimum 80.000 PLN brutto.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi dla wykonania zamówienia, w tym: 1 kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności ogólnobudowlanej z min. 5 letnim doświadczeniem kierowniczym przy robotach ogólnobudowlanych

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

· Posiadają polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50.000 PLN 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raciborowice.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im.H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych Raciborowice Dolne 3; 59-720 Raciborowice Górne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im.H. Sienkiewicza w Raciborowicach Dolnych Raciborowice Dolne 3; 59-720 Raciborowice Górne,sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie