Przedmiotowy System Oceniania


Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego PDF Drukuj Email

1.    Różne sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

•    Recytacja prozy i poezji
•    Odpowiedzi ustne,
•    Prace klasowe,
•    Sprawdziany,
•    Kartkówki,
•    Testy,
•    Dyktanda,
•    Prace domowe,
•    Zadania wykonane w zeszycie,
•    Wypowiedzi pisemne na lekcji,
•    Prace długoterminowe, min. Projekty, gazetki,
•    Udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii szkolnej,
•    Różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia

2.    Informowanie o ocenach

1.    O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
2.    Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów
3.    Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być podpisane przez rodzica/ opiekuna
4.    Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny
5.    Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/ opiekunowie otrzymują do wglądu, co potwierdzają swoim podpisem ,a uczeń zobowiązany jest do zwrotu podpisanej pracy w ustalonym terminie.
6.    O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
7.    O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjna radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.
8.    Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach semestralnych /rocznych.
9.    Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen
10.    W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu – rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

3.    Poprawa oceny

1.    W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej , uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.
2.    Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 1 tygodnia od daty jej otrzymania
3.    Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek.

4. Kryteria ocen

Ocena końcowa (okresowa) jest wypadkową ocen cząstkowych , które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. Uwzględnia również rozwój ucznia. Wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne:

Ocena celująca
Uczeń:
•    Opanował umiejętności zapisane w postawie programowej,
•    Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
•    Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,
•    Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie jak i w piśmie,
•    Aktywnie uczestniczy w lekcjach ( np. pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych,
•    Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
•    Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności  wypowiedzi , językowym , ortograficznym i interpunkcyjnym,
•    Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,
•    Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,
•    Współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,
•    Wykorzystuje wiedzę , umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
•    Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,
•    Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je  samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,
•    Posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
•    Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
•    Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,
•    Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne  pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
•    Aktywnie uczestniczy w lekcjach,
•    Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.

Ocena dobra
Uczeń:
•    W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne,
•    Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje,
•    W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,
•    Bierze czynny udział w lekcji,
•    Wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

Ocena dostateczna
Uczeń:
•    Częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
•    Odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłownie znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
•    W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne, wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
•    Wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
•    Niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócając komunikację,
•    Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,
•    Wykonuje obowiązkowe prace  domowe, ale popełnia w nich błędy.

Ocena dopuszczająca
Uczeń:
•    Opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•    Większość zadań, nawet łatwych , wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,
•    Czyta niezbyt płynnie, niewłaściwe akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,
•    Ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,
•    Nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,
•    W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
•    Nie jest aktywny na lekcjach , ale wykazuje chęć do pracy , stara się wykonywać polecania nauczyciela,
•    Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,
•    często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

Ocena niedostateczna
Uczeń:
•    nie opanował nawet podstawowych wiadomości , ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,
•    ma klopoty z techniką czytania,
•    nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego ,
•    nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,
•    wykazuje się niechęcią do nauki,
•    zaniedbuje wykonywanie prac domowych,
•    nie angażuje się w pracę grupy.

Sposoby ewaluacji uczniów
Na lekcjach nagradza się aktywność i zaangażowanie ucznia. Planowane sytuacje dydaktyczne, umożliwiają każdemu osiągnięcie sukcesu. Dostrzega się nawet najmniejsze postępy ucznia, ponieważ każda pochwała mobilizuje do dalszej nauki. Docenianie osiągnięć jest bardzo ważne , zwłaszcza w wypadku osób z trudnościami w uczeniu się. Eksponuje się osiągnięcia indywidualne ucznia, porównując je ze stanem poprzednim, analizując postępy.
Bardzo ważnymi elementami oceniania są: ocena koleżeńska, samoocena , ocenianie działań zespołu. Samoocena, w której uczeń poddaje refleksji swoje działania na lekcji, wspiera jego rozwój i uczy podejmowania odpowiedzialności za proces uczenia się, rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron. Efekty uczniowskiej autorefleksji nauczyciel wykorzystuje podczas planowania kolejnych zajęć. Ustala się co było dla ucznia łatwe, a co sprawiało mu trudność i wymaga powtórnego wytłumaczenia. Sprawdza się w jakiej atmosferze przebiegała lekcja. Służą do tego ćwiczenia pomocne w ewaluacji zajęć.

Zakładane osiągnięcia uczniów

Zakładane osiągnięcia uczniów wynikają z celów kształcenia i wychowania.

Na zakończenie klasy VI

W zakresie kształcenia literackiego i kulturowego

Uczeń:
•    identyfikuje wypowiedź  jako tekst literacki, informacyjny, publicystyczny lub reklamowy,
•    określa główny temat utworu literackiego , działa sztuki, artykułu prasowego,
•    wskazuje główną myśl tekstu,
•    wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
•    odróżnia zawarte w tekście  informacje ważne od drugorzędnych,
•    odróżnia informacje o faktach od opinii,
•    nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst,
•    przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia,
•    wyraża sąd o postaciach i zdarzeniach,
•    wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera,
•    objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach,
•    odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze,
•    omawia elementy świata przedstawionego,
•    opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustal kolejność zdarzeń,
•    wskazuje wątek główny oraz watki poboczne,
•    charakteryzuje narratora, rozróżnia  narrację pierwszoosobową i trzecioosobową,
•    wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy,
•    rozpoznaje fikcję literacką , rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne,
•    rozpoznaje podstawowe gatunki literackie (baśń, legendę, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść)
•    rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania,
•    omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu,
•    wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji , charakteryzuje podmiot liryczny
•    rozpoznaje w tekście środki stylistyczne( epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie) określa ich funkcję,
•    rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie i rozumie ich funkcję,
•    dostrzega relacje między częściami wypowiedzi : wstępem, rozwinięciem i zakończeniem,
•    dostrzega swoistość tekstów kultury przynależnych do literatury , teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych oraz wskazuje ich cechy charakterystyczne,
•    rozpoznaje komiks jako tekst kultury i wskazuje jego cechy charakterystyczne,
•    wyodrębnia elementy spektaklu teatralnego oraz dzieła filmowego i telewizyjnego,
•    jest świadomym odbiorcą tekstów kultury adresowanych do dzieci i młodzieży,
•    rozumie istotę adaptacji utworu literackiego i potrafi porównać ją z oryginałem,
•    odczytuje tekst poprzez przykład intersemiotyczny ( np. rysunek, dramę, spektakl teatralny)  

W zakresie kształcenia językowego
Uczeń:
•    rozumie pojęcia : głoska, litera, sylaba, akcent
•    wyróżnia samogłoski i spółgłoski
•    rozróżnia głoski dźwięczne i bezdźwięczne , twarde i miękkie, ustne i nosowe,
•    zna i stosuje reguły akcentowania wyrazów,
•    rozróżnia odmienne części mowy ,
•    rozpoznaje w wypowiedziach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, przysłówki, przyimki, spójniki, partykuły, wykrzykniki i określa ich funkcję,
•    odmienia czasowniki dokonane od niedokonanych,
•    rozpoznaje bezoosobowe formy czasownika,
•    rozumie konstrukcję strony biernej i czynnej czasownika , przekształca konstrukcję strony biernej na czynną i odwrotnie,
•    odmienia rzeczowniki przez przypadki i liczby oraz rozpoznaje rodzaj rzeczownika,
•    odmienia przymiotniki przez przypadki, liczby i rodzaje,
•    stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz używa poprawnych form stopnia równego, wyższego i najwyższego w tworzonych wypowiedziach,
•    wyróżnia typy liczebników i zaimków,
•    rozpoznaje formy przypadków, liczby osoby, czasu trybu i rodzaju gramatycznego czasowników, rzeczowników , przymiotników , liczebników i zaimków,
•    oddziela temat fleksyjny od końcówki,
•    stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych,
•    rozumie rolę nieodmiennych części mowy w wypowiedziach i poprawnie stosuje spójniki i przyimki
•    nazywa części zdania (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik) i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedziach,
•    określa funkcję wyrazów poza zadaniem, rozumie ich znaczenie i poprawnie stosuje w wypowiedziach,
•    rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu,
•    rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, rozumie ich funkcje,
•    wie, czym się rożni zdanie od równoważnika zdania, i rozumie funkcje tych wypowiedzeń,
•    rozróżnia zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania pojedyncze i złożone,
•    rozpoznaje typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,
•    przekształca konstrukcje składniowe, np. zdania w pojedyncze i odwrotnie, zdania w równoważniki zdań i odwrotnie,
•    poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne, pisze poprawnie pod względem ortograficznym, stosując wiedzę o wymianie głosek, pisowni wielką i małą literą, pisowni nie z różnymi częściami mowy,
•    wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego,
•    posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny,
•    identyfikuje tekst jako komunikat, rozróżnia typy komunikatów,
•    identyfikuje sposób wyróżnia się do zamierzonego celu wypowiedzi,
•    rozróżnia synonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, rozumie ich funkcje w tekście i stosuje w wypowiedziach,
•    rozpoznaje związki frazeologiczne, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach , rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościuje, rozumie ich funkcje w tekście,
•    zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu,
•    używa stylu stosowanego do sytuacji komunikacyjnej,
•    stosuje zasad etykiety językowej.

W zakresie tworzenia wypowiedzi
Uczeń:
•    uczestniczy w rozmowie na zadany temat,
•    rozróżnia typy argumentów,
•    wskazuje środki perswazji użyte w tekstach, rozumie ich funkcje,
•    rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji,
•    stosuje intonację poprawną ze względu na cel wypowiedzi,
•    tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie, opis, list, sprawozdanie, dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym,
•    tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź,
•    stosuje odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny,
•    rozumie rolę akapitów w budowaniu wypowiedzi, zna zasady budowy i je stosuje,
•    dokonuje selekcji informacji,
•    tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu,
•    redaguje notatki,
•    opowiada o przeczytanym tekście,
•    rozróżnia współczesne formy komunikatów i odpowiednio się nimi posługuje,
•    tworzy opowiadania związane z treścią utworu,
•    redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów,
•    wygłasza z pamięci tekst z odpowiednią intonacją, dykcją, właściwym akcentowaniem.

W  zakresie samokształcenia
Uczeń:
•    doskonali ciche i głośne czytanie,
•    zapisuje pozyskane informacje w różnej formie,
•    korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach,
•    gromadzi i selekcjonuje pozyskane informacje, poddaje je krytycznej analizie,
•    stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych,
•    korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego , także specjalnych oraz słownika terminów literackich,
•    efektywnie posługuje się technologiami informacyjno komunikacyjnymi w wykorzystuje je do prezentowania własnych zainteresowań.


Na  zakończenie klasy VIII

Uczeń powinien opanować treści wymagane w klasach IV-VI, a ponadto

W zakresie kształcenia  literackiego i kulturowego
Uczeń:
•    wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu, porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie,
•    dostrzega różnice między literaturą piękną a innymi rodzajami piśmiennictwa,
•    rozróżnia rodzaje i gatunki literackie ( w tym pamiętnik, komedię, fraszkę, sonet, pieśń, tren, balladę, epopeję, tragedię),
•    rozpoznaje w utworze środki stylistyczne ( neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokacja, symbol, alegoria) i określa ich funkcje,
•    rozpoznaje gatunki dziennikarskie ( reportaż, wywiad, artykuł, felieton) i określa ich podstawowe cechy,
•    rozpoznaje w utworach rodzaje komizmu i określa ich funkcje,
•    rozpoznaje w tekście ironię i określa jej funkcję,
•    określa problematykę egzystencjonalną w tekście i poddaje ją refleksji,
•    uwzględnia w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty,
•    wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze,
•    określa wartości etyczne i estetyczne w tekstach kultury,
•    recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem,
•    interpretuje dzieła sztuki ( obraz, grafika, rzeźba, fotografia)
•    znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych.

W zakresie kształcenia językowego
Uczeń:
•    zna mechanizm uproszczeń i upodobań fonetycznych, zaniku dźwięczności w wygłosie i rozumie ich znaczenie dla wymowy i pisowni,
•    w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaje formantów i wskazuje ich funkcje w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozróżnia realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu; rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń,
•    zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy,
•    rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcję; przekształca go na zadanie złożone i odwrotnie,
•    rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone,
•    odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie,
•    rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu,
•    dostrzega zróżnicowanie słownictwa, rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu, wyrazy rodzinne i zapożyczone,
•    zna typy skrótów i skrótowców- określa ich funkcje w tekście,
•    rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, używa poprawnie ich form gramatycznych,
•    rozumie znaczenie homonimów,
•    wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka,
•    rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu, rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje podstawowe style funkcjonalne,
•    zna zasady grzeczności językowej i stosuje ją w wypowiedziach,
•    rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich,
•    rozumie, na za czym polega błąd językowy,
•    wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,
•    poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne, wykorzystując wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,
•    zna i stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły ”nie” z różnymi częściami mowy.
.
W zakresie tworzenia wypowiedzi
Uczeń:
•    tworzy wypowiedź, zachowując zasady kompozycji, budowy akapitu jako spójnej całości myślowej oraz spójności językowej między akapitami,
•    redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi,
•    funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę
•    wykorzystuje znajomość tezy i hipotezy oraz argumentów przy redagowaniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych,
•    odróżnia przykład od argumentu,
•    przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego,
•    rzeczowo uzasadnia własne zdanie w dyskusji,
•    rozpoznaje w wypowiedziach  środki perswazji i manipulacji oraz określa ich funkcje,
•    zna i stosuje zasady etyki wypowiedzi,
•    tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych : recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad,
•    wykonuje przekształcenia na tekście cudzym: skraca , streszcza, rozbudowuje i parafrazuje, formułuje pytania do tekstu,
•    dokonuje interpretacji głoskowej tekstów,

W zakresie samokształcenia
Uczeń:
•    korzysta z informacji, respektując prawa autorskie,
•    rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
•    uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu,
•    realizuje projekty edukacyjne,
•    przygotowuje prezentacje, wykorzystując technologie multimedialne,
•    samodzielnie prezentuje wyniki swojej pracy,
•    systematycznie się uczy,
•    pogłębia wiedzę przedmiotową poprzez udział w wykładach , konkursach,
•    potrafi formułować opinie i rozwija umiejętność krytycznego myślenia.


Ocenianiu podlegają:
•    prace klasowe
•    testy kompetencji
•    sprawdziany
•    kartkówki
•    testy
•    projekty, prezentacje
•    zadania domowe
•    dyktanda
•    prace dodatkowe
•    własna twórczość (referaty)
•    praca w grupach
•    prace plastyczne
•    aktywność na lekcji


Kryteria oceny za przygotowanie inscenizacji:
•    zaangażowanie w grę aktorską (mimika, gest, ruch),
•     przygotowanie kostiumów (wymagające pracy własnej, pomysłowe, twórcze),
•    wyraziste wypowiadanie kwestii (stopień pamięciowego jej opanowania),
•     dobór i sposób wykonania rekwizytów i dekoracji (bogate/ubogie, odpowiednie, wskazujące na zrozumienie przedstawianych treści)
•     wyrażenie uczuć bohaterów, ogólne wrażenie artystyczne.

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej odtwórczej:
•    rzeczowość, zgodność z tematem,
•    uzasadnianie sądów (argumentacja),
•    barwność języka i stylu,
•     językowa i gramatyczna poprawność,
•    prawidłowa, trójdzielna kompozycja.
Dodatkowo:
•    po zakończeniu odpowiedzi inni uczniowie mogą ocenić wypowiedź kolegi, uzasadniając swoje opinie,
•     odpowiedź ocenia nauczyciel, uzasadniając ocenę powołując się na powyższe kryteria.

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej twórczej:
•    rzeczowość, zgodność z tematem,
•    oryginalność, pomysłowość w doborze treści,
•     barwność języka i stylu,
•     językowa i gramatyczna poprawność,
•     prawidłowa, trójdzielna kompozycja.

Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami.

Zakres wymagań jest każdorazowo dostosowany do możliwości ucznia:

1.    Ocenie podlegają postępy czynione przez ucznia w zakresie objętym dysfunkcją, nawet gdy są poniżej wymagań na daną ocenę
2.    Możliwe przedłużenie czasu pracy na sprawdzianie, teście, pracy klasowej
3.    Sprawdzian dostosowany do możliwości ucznia ( np. inne zadania)
4.    Możliwość korzystania na sprawdzianie , pracy klasowej z pomocy ( np. słowników)
5.    Uczniowie z dyslekcją nie są odpytywani czytania na głos w klasie.

Za nagłówek w liście uznaje się bezpośredni zwrot do adresata umieszczony na środku bądź
po lewej stronie pracy tuż przed wstępem. Praca, która nie spełnia wymaganego kryterium
długości jest oceniana na ocenę niedostateczną.

Dyktanda ortograficzne są oceniane za ilość popełnionych błędów.

Skala ocen jest następująca:
•    celujący – 0 błędów
•    bardzo dobry – 0-1 błąd
•    dobry – 2 błędy
•    dostateczny –3-4 błędy
•    dopuszczający – 5 błędów
•    niedostateczny – 6 błędów i powyżej
•    3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny

Błędy podlegające ocenie:
1.    Pisownia: ó, u, ż, rz, ch, h  wielkich i małych liter
2.    Pisownia „nie” z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami, liczebnikami, zaimkami
3.    Pisownia : ą, ę, on, om, en, em, i, j partykuły „by”

Błędem ortograficznym jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi zasadami ortograficznymi

Uczeń u którego stwierdzono dysortografię, dysgrafię lub dysleksję, oceniany jest
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej .

Testy, prace klasowe, sprawdziany oceniane są punktowo

Punkty przelicza się wg skali do konkretnego testu, sprawdzianu ( pomoc asystenta, nauczyciela, uczeń zdolny)

•    100% celujący
•    99-90% - bardzo dobry
•    89-75 % dobry   
•    74-50 % dostateczny
•    49-32 % dopuszczający
•    31-0% niedostateczny

Dla osób ze stwierdzoną dysfunkcją kryteria procentowe przy ocenianiu punktowym
wyglądają następująco:

•    100-85 % bardzo dobry
•    84-75 % dobry
•    74-50 % dostateczny
•    49-32 % dopuszczający
•    31-0 % niedostateczny

Klasyfikacja oznaczeń błędów w pracach pisemnych:
•    rzeczowe (rz)
•    logiczne (log)
•    ortograficzne ( o,ort)
•    interpunkcyjne (int)
literowe ( graf)
•    nie na temat (nt)
•    niezrozumiałość (sens?)
•    frazeologiczne (fraz)
•    fleksyjne ( jęz)
•    słowotwórcze (jęz)
•    składniowe ( jęz)
•    stylistyczne ( st, styl )

Zasady wystawiania ocen śródrocznej i końcowej:

1.    Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią ocen bieżących
2.    Tydzień przed  końcowym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidzianej ocenie z języka polskiego przez wpis do dziennika
3.    O przewidzianej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia przed końcowym (śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej)

Zasady końcowe
1.    Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, wg której oceniany był sprawdzian, prace klasowe , test.
2.    Dla potrzeb ucznia i rodziców nauczyciel gromadzi przez rok prace sprawdzające wiedzę i umiejętność ucznia.
3.    Uczeń ma prawo dwukrotnie w półroczu być nieprzygotowanym do zajęć ( brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji ( np. brak lektury).Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
4.    Ucznia obowiązuje oddawanie prac domowych pisemnych w wyznaczonym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Kolejny termin oddania pracy ustala nauczyciel.
5.    Uczeń ma obowiązek wpisywać do zeszytu ucznia, zeszytu kontaktów bieżące oceny z języka polskiego.
6.    Uczeń zawsze może się zwrócić do nauczyciela o pomoc i wsparcie.

 
Religia PDF Drukuj Email

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII -ROK SZKOLNY 2017 / 2018
Cele PSO:
-Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
-Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia.
-Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.
-Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.
-Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić do samokontroli, samooceny i samokształcenia.
-Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;
-Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia;
-Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;
-Kształtowanie sumienia;
-Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie;
-Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie własnych zdań w społeczności Kościoła, narodzie, rodzinie, grupie szkolnej i koleżeńskiej;
-Świadectwo życia.
Zasady PSO
1.Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z katechezy wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2.Sprawdzanie i ocenianie  osiągnięć ucznia występuje w całym procesie katechizacji.
3.Na katechezie oceniane będą: wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,  rozumienie znaczenia poznawanych zagadnień i stosowanie ich w sytuacjach praktycznych, aktywność, przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, praca domowa, aktywność pozalekcyjna, dodatkowa. Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi ustnej, prac praktycznych, testów wiadomości i umiejętności, sprawdzianów.
4.Uczeń ma prawo być  dwa  razy w półroczu  nieprzygotowany do zajęć, każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną.
5.O  nieprzygotowaniu do zajęć (brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, pracy domowej) uczeń informuje nauczyciela na początku katechezy.
6.Brak pracy domowej uczeń powinien uzupełnić w okresie najbliższych zajęć.
7.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.
8.Sprawdziany/ prace klasowe są obowiązkowe (przynajmniej raz w półroczu). Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł go napisać, może to zrobić w innym terminie za zgodą obydwu stron. Sprawdzian powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem.
9.Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu 2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny, przy czym bierze się pod uwagę ocenę wyższą.
10.W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia (w ciągu tygodnia).
11.Uczeń ma prawo do oceny za prace dodatkowe. Uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie, czy aktywne uczestnictwo w życiu parafii i stowarzyszeniu (przynależność do kółka zainteresowań) – podnosi ocenę ucznia.
12.Zeszyt ucznia sprawdzany jest systematycznie (systematyczność i estetyka, ortografia).
13.Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji są niezapowiedziane
14.O ocenie niedostatecznej semestralnej czy rocznej uczeń informowany jest ustnie, a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna) odpowiada wychowawca.
15.Na 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach półrocznych czy końcoworocznych.
16.Kryteria odpowiadające poszczególnym semestralnym i rocznym stopniom szkolnym zgodne są z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Informacja dla rodziców o zasadach oceniania z religii w klasach I – III.
Ocenianie jest jawne, podawane na bieżąco uczniowi / uczennicy/ rodzicom lub opiekunom.
Sposoby oceniania:
Wartościowaniem gestem, słowem, mimiką, stopniem (+, - )
Zakres oceny z religii;
- Ilość i jakość prezentowanych wypowiedzi
- Zainteresowanie przedmiotem
- Stosunek do przedmiotu
- Pilność , systematyczność ,staranność
- Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu
Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia;
- praca w  zeszytach i zeszytach ćwiczeń, kartach
- aktywność na lekcji (np. opowiadanie prezentowanych ilustracji, udział w rozmowie kierowanej, demonstrowanie właściwych postaw i zachowań, itp.)
- wypowiedzi w trakcie lekcji, dyskusji, utrwalenia wiadomości, itp.
- prace plastyczne, techniczne, udział w konkursach
- praca domowa kontrolowana na bieżąco
- prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń kontrolowane 1 raz w półroczu
- znajomość poznanych treści katechizmowych i piosenek/ pieśni religijnych.
- Rozwijanie postawy religijnej (modlitwa, skupienie, udział w konkursach religijnych, Jasełkach itp.)
- Promuje się systematyczne ocenianie przez obserwację pracy ucznia, jego aktywności i zaangażowania oraz informowanie uczniów na co będę zwracała uwagę (NACOBEZU).
Ocena śródroczna może być wystawiona jeśli uczeń uzyskał 3 oceny cząstkowe. 
Uczeń zawsze nosi zeszyt do religii, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Informacje o uczniu są przekazywane są ustnie podczas zebrań, spotkań indywidualnych, w zeszycie kontaktów.
Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I – III :
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny. Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.
W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia.
Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).
Metody kontroli i ocen:
Konwencjonalne( kontrola bieżąca, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy).
Techniczne (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).
Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem, (+, - ) .
Zakres oceny z religii:
Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
Zainteresowanie przedmiotem.
Stosunek do przedmiotu.
Pilność , systematyczność, staranność.
Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
Postawa.
Na ocenę z religii nie ma wpływu udział w praktykach religijnych.
Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw ,zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.
Ocenianie ma na celu:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
motywowanie ucznia do dalszej pracy
pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju
informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Ocenie podlegają:
● wiadomości i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej
● wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym
● aktywność ucznia na lekcji
● znajomość modlitw,
● śpiew poznanych pieśni,
● przygotowanie do katechezy (podręcznik, zeszyt, ćwiczenia i potrzebne przybory szkolne)
● zadania domowe
● zadania dodatkowe
● praca na katechezie
● Krótkie wypowiedzi ustne
● Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń
● Znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych
● Przygotowanie rozważań nabożeństw, przygotowanie liturgii, udział w konkursach, przedstawieniach itp.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne (oceny):
Celujący
uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej
wypowiada się poprawnie, logicznie i wyczerpująco na dany temat
twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba o własną formację religijną
angażuje się w prace pozalekcyjne np. apele, jasełka
uczestniczy w konkursach o tematyce religijnej
jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń
posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą
Bardzo dobry
uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej
opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii
rozumie poprawnie uogólnienia i potrafi wyjaśnić związki między prawdami bez pomocy nauczyciela
stara się być świadkiem wyznawanej wiary
posiada pełną znajomość modlitw katechizmowych
starannie prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe
aktywnie uczestniczy w lekcjach religii
jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem
wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą
Dobry
uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej
opanował wiedzę w zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym
rozumie poznane prawdy i potrafi je logicznie powiązać, uogólniać
wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości
potrafi posługiwać się terminami naukowymi
wykazuje się dobrą znajomością modlitw katechizmowych
w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe
podczas lekcji posiada zeszyt, karty pracy, podręcznik
jest aktywny na lekcjach religii
jest zainteresowany przedmiotem
posiada inne indywidualne osiągnięcia promujące ocenę dobrą.
Dostateczny
uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej
uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności
uczeń wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela i z jego pomocą potrafi rozwiązać problemy teoretyczne i praktyczne
poznane prawdy potrafi przekazać przy pomocy potocznego języka
wykazuje się dostateczną znajomością modlitw katechizmowych
w zeszycie ucznia i kartach pracy występują sporadyczne braki notatek i prac domowych
prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem
inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.
Dopuszczający
minimalna wiedza w zakresie materiału przewidzianego programem, uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne
niezrozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk
słaba umiejętność wykorzystania wiedzy i tylko z pomocą nauczyciela
ma trudności ze słownym przekazywaniem wiedzy
ma problemy ze znajomością modlitw katechizmowych
niechętny udział w procesie dydaktycznym
lekceważący stosunek do przedmiotu
słabe prowadzenie kart pracy i zeszytu
inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.
Niedostateczny
brak wiadomości i umiejętności programowych
uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
ma lekceważący stosunek do przedmiotu
nie angażuje się.

Przedmiotowy system oceniania      -    Religia   -   klasy  IV – VII:
Ocenianie jest jawne, podawane na bieżąco uczniowi / uczennicy/ rodzicom lub opiekunom na ich zapotrzebowanie.
Sposoby oceniania;
Wartościowaniem gestem, słowem, mimiką, stopniem (+, - )
Zakres oceny z religii;
Ilość i jakość prezentowanych wypowiedziane
Zainteresowanie przedmiotem
Stosunek do przedmiotu
Pilność , systematyczność ,staranność
Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu
Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia;
1.  Prace pisemne (sprawdziany/prace klasowe)- zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wypowiedzi ustne.
3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń.
4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole.
5. Umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.
6. Pilność, systematyczność, postawa, umiejętności.
7. Rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, przygotowanie adoracji, rekolekcji, nabożeństw, działalność w grupach parafialnych dla dzieci, młodzieży).
8. Praca domowa lub samodzielna na lekcji  kontrolowana na bieżąco.
9. Odpowiedzi ustne z 1-3 ostatnich lekcji, wypowiedzi w trakcie lekcji, dyskusji, utrwalenia wiadomości.
10. prace plastyczne, techniczne.
11. praca domowa dla chętnych – długoterminowa samodzielna lub w grupie, kontrolowana na bieżąco.
12.Prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń kontrolowane 1 raz w półroczu.
13.Znajomość Małego Katechizmu i piosenek/ pieśni religijnych (ustna lub pisemna).
14. Rozwijanie postawy religijnej (modlitwa, skupienie, udział w konkursach religijnych, Jasełkach itp.)
Promuje się systematyczne ocenianie przez obserwację pracy ucznia, jego aktywności i zaangażowania oraz informowanie uczniów na co będę zwracała uwagę (NACOBEZU).  Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu 2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny, przy czym bierze się pod uwagę ocenę wyższą.
W przypadku dłuższej nieobecności (choroba) uczeń ma obowiązek po przyjściu do szkoły nadrobić zaległości w ciągu 1 tygodnia.
Sprawdzian pisemny oceniany jest punktowo i przeliczany procentowo;
celujący-100%,
bardzo dobry- 90%-99%,
dobry-75%-89%,
dostateczny-50%-74%,
dopuszczający-32%-49%,
niedostateczny-0- 31%.
Ocena śródroczna może być wystawiona jeśli uczeń uzyskał 3 oceny cząstkowe.
Uczeń ma prawo być  dwa  razy w półroczu  nieprzygotowany do zajęć, każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną. O  nieprzygotowaniu do zajęć (brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, pracy domowej) uczeń informuje nauczyciela na początku katechezy.
Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i przejawów zastosowania ich w praktyce.
Celujący -Uczeń:
Opanował w sposób twórczy pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśniać i powiązać w całość
Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną
Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy rada innym
Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat
Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Bardzo dobry -Uczeń:
Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśniać i powiązać w całość
Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu
Chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie
Mając na uwadze swój pełen rozwój duchowy, posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w liturgii i sakramentach
przejawia postawę apostolską.
Dobry -Uczeń:
Posiada znajomość Małego Katechizmu, rozumie go i potrafi zastosować w sytuacjach życia codziennego
Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wielu relacji między elementami wiedzy religijnej oraz powodują stałe postępy w życiu religijnym
Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy
Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany
Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych
Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.
Dostateczny -Uczeń:
Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić, czym jest chrześcijaństwo w życiu codziennym
Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce
Wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji
Prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji i pracami domowymi
Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem .
Dopuszczający -Uczeń:
Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary
Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki – umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem
Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety
Prowadzi mniej lub bardziej rzetelnie zeszyt
Niechętnie bierze udział w katechezie, ale słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć
Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.
Niedostateczny -Uczeń:
Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
Odmawia wszelkiej współpracy
Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 
W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań, tzn. ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania przypisane ocenom niższym.
Praktyka religijna – udział w Liturgii i przyjmowanie sakramentów nie wpływa na ocenę.
Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych:
za zajęcie I , II , III miejsca w etapie szkolnym lub za udział w konkursie międzyszkolnym ocenę celującą i za udział lub wyróżnienie w konkursie na etapie szkolnym ocenę bardzo dobrą.
Kontakt z rodzicami:
Sytuacje standardowe – przez zeszyt kontaktów.
Sytuacje nagłe, poważne wykroczenia ucznia – telefon do rodziców /prawnych opiekunów
Zagrożenie oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem – List polecony.
Informacje dodatkowe:
Uczeń ma obowiązek:
Prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.
Zaliczyć wszystkie sprawdziany i testy.
W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście zaliczyć pracę w ciągu 1tygodnia
od dnia powrotu do szkoły.
Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od otrzymania wyników.
Nauczyciel ma obowiązek:
Powiadomić ucznia o pracy klasowej/sprawdzianie wiadomości i umiejętności na 1 tydzień przed terminem.
Sprawdzić prace pisemne w ciągu 2 tygodni, z wynikami testu zapoznać rodziców
w czasie konsultacji (sprawdziany są przechowywane u nauczyciela, do wglądu rodzica).
Udzielać informacji rodzicom i uczniom na temat prac pisemnych.
W klasach IV –VI sprawdzić umiejętność odczytywania parametrów biblijnych.
Uczeń za:
Dodatkowe prace typu: projekty, albumy, kartki świąteczne, samodzielnie wykonane różańce, stroiki świąteczne, lampiony, szopki może uzyskać dodatkowe oceny.
(od dobrej do celującej po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
Za zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursach religijnych otrzymuje ocenę celującą.
Za bardzo dobre wyniki nauczania, zajęcie najwyższych miejsc, wyróżnień
w konkursach biblijnych na etapie dekanalnym, diecezjalnym, ogólnopolskim otrzymuje ocenę celującą na koniec semestru (roku szkolnego).
Nauczyciel ma obowiązek  dostosowania  wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia- zgodnie z zaleceniami PPP.
W przypadku dysortografii:
Błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę pracy pisemnej
W przypadku dysgrafii:
Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń oraz na testach i kartkówkach.
Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem.
W przypadku dysleksji:
Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów.
Wydłużanie czasu pracy.
Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń.
Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia. Powiadamianie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami w WSO.
Oprac.J. Mielko

 
Muzyka PDF Drukuj Email

PRZEDMIOTOWY SYSYTEM OCENIANIA- MUZYKA

I. WSTĘP
Wymagania edukacyjne są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program  .
1.    Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oceniania z  muzyki.
2.    Nauczyciel, zgodnie ze specyfiką zajęć, stosuje odpowiednie kryteria, wybierając z wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uzna za adekwatne do sytuacji.
3.    Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.
4.    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.
5.    Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntowej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.
6.    Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

Ocena roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynika z ocen            cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.
Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych  oraz wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności muzyczne i wiedzę z tego zakresu.
Wystawiając ocenę należy brać pod uwagę aktywność dziecka na polu kultury, pracę w zespole muzycznym, udział w przeglądach, apelach, artystyczną działalność pozalekcyjną.
Ocena musi być jawna, zrozumiała i motywująca. Wyrażana jest w skali od 1 do 6. Uczeń ma prawo poprawienia oceny z muzyki, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
Przy wystawianiu oceny końcowej należy uwzględnić pewne specyficzne uwarunkowania przedmiotu artystycznego.

II. FORMY OCENIANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA I NAUCZANIA
1.    Śpiew piosenek- 3-4 razy w ciągu roku.
2.    Sprawdziany- 1-2 razy w ciągu roku.
3.    Prace pisemne- 4-5 razy w ciągu semestru.
4.    Analiza utworów muzycznych- w miarę potrzeb.
5.    Prowadzenie zeszytów przedmiotowych- 1 raz w ciągu półrocza.
6.    Aktywność na zajęciach- w miarę potrzeb.
7.    Artystyczna działalność pozalekcyjna-  w miarę potrzeb.

III. KRYTERIA OCENIANIA

1.    Kryteria oceniania śpiewu piosenek:

Oceniając śpiew, bierze się pod uwagę:
- poprawność intonacyjną,
- poprawność rytmiczną,
- dykcję,
- artykulację,
- poprawność oddechową,
- odpowiednią dynamikę,
- tempo wykonania utworu,
- interpretację wokalną,
- ogólny wyraz wykonywania piosenki,
-piosenkę z repertuaru uzupełniającego można śpiewać solo lub w grupach 2-4                                         osobowych, z akompaniamentem lub a cappella,
-pieśni z repertuaru obowiązkowego uczeń zalicza  indywidualnie i  z pamięci, gdy nie potrafi zaśpiewać z pamięci, śpiewa z zeszytu- własnego i otrzymuje ocenę dostateczną – przy poprawnej intonacji,
- kanony i utwory wielogłosowe uczniowie zaliczają jako śpiew grupowy,
-odmowa wykonania utworu jest równoznaczna ocenie niedostatecznej.

2. Sprawdzian z teorii i  historii muzyki :

Sprawdzanie wiedzy może odbywać się:
-    po uprzednim powtórzeniu materiału,
-    z tygodniowym poinformowaniem o sprawdzianie i jego formie,
-    może odbywać się w formie pisemnego sprawdzianu (w drodze wyjątku – ustnie),
-    uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go w czasie wyznaczonym przez nauczyciela,
-    sprawdzoną w ciągu tygodnia pracę uczeń otrzymuje do wglądu,
-    w ciągu semestru obowiązują 1 -2 sprawdziany umiejętności i wiadomości,
-    za prace pisane niesamodzielnie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

3. Prace pisemne:

- uczniowie zobowiązani są do wykonania  wszystkich prac pisemnych i prac domowych,
- naczelnym kryterium jest czytelność zapisu, odpowiedzi pisemne nieczytelne skutkują oceną niedostateczną,
- w przypadku braku pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
- na poprawę oceny niedostatecznej uczeń ma dwa tygodnie, po upływie terminu nie ma  możliwości poprawy oceny.

4.    Analiza utworów muzycznych:

Dokonując analizy dzieła muzycznego zwraca się uwagę na:
- zaangażowanie i skupienie w czasie słuchania muzyki,
- odróżnianie budowy formalnej słuchanych utworów,
- rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych,
-odróżnianie faktury i budowy strukturalnej utworu muzycznego;

5. Prowadzenia i estetyka zeszytów:

Uczniowie prowadzą zeszyty przedmiotowe, sprawdzane 1 raz w semestrze, przy jego ocenie zwracamy uwagę na:
-    estetykę ogólną zeszytu,
-    poprawność ortograficzną,
-    systematyczność.

6. Aktywność na zajęciach:

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może:
- otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą,
-otrzymać ocenę celującą za: umiejętności i wiadomości wykraczające poza poziom nauczania; przygotowanie pomocy dydaktycznych; udział w apelach i uroczystościach szkolnych;  udział w konkursach/przeglądach,
- dopuszcza się usprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu semestru), nie zwalnia to jednak z wykonania ćwiczeń  lub zaliczenia treści z teorii i historii muzyki
- w przypadku braku pracy na zajęciach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczne bez możliwości poprawy.

7. Artystyczna działalność pozalekcyjna:

Uczniowie mogą uczestniczyć w pracy zespołu wokalnego, brać udział we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę:
-    za systematyczną i bardzo dobrą pracę w zespole/kole, udział w występach uczeń może mieć podwyższoną o 1 stopień ocenę semestralną lub roczną z muzyki,
-    podwyższenie oceny o 1 stopień może spowodować inna, udokumentowana działalność artystyczna na terenie szkoły .

IV. KRYTERIA WYMAGAŃ DLA    SZEŚCIOSTOPNIOWEJ  SKALI  OCEN

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i co najmniej jedno z wymienionych zadań:
-    w sposób zauważalny jest zainteresowany muzyką– aktywnie współtworzy życie kulturalne szkoły ( udział w apelach, konkursach, przeglądach),
-    uzyskuje nagrody lub wyróżnienia w przeglądach piosenki,
-    swoje umiejętności uzupełnia informacjami z innych źródeł,
-    uczestniczy w różnorodnych konkursach dla dzieci i młodzieży.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń który:
-    w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania danej klasy,
-    aktywnie i z zaangażowaniem pracuje na zajęciach,
-    zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski,
-    potrafi porządkować własną wiedzę- kojarzy fakty, dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje zadania i ćwiczenia,
-    wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń który:
-    zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wymagane materiały (podręcznik,  zeszyty ),
-    posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy,
-    bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń który:
-    najczęściej jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały, podręcznik, zeszyty przedmiotowe,
-    wykazuje się średnim opanowaniem wiadomości objętych programem,
-    posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym,
-    poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne,
-    nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem,
-    rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
-    często nie posiada wymaganych materiałów( podręcznik, zeszyty przedmiotowe ),
-    posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
-    wykazuje minimalne zaangażowanie przedmiotem.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
-    najczęściej nie posiada wymaganych materiałów ( podręcznik, zeszyty przedmiotowe),
-    notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
-    wykazuje brak zainteresowania się przedmiotem,
-    nie wykonuje obligatoryjnych ćwiczeń,
-    nie posiada wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne z pisemnych form sprawdzania wiedzy,
-    nie wykazuje woli poprawy.
Ocena niedostateczna nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz braku pracy na lekcjach.

V.    ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ROCZNEJ:

Przy wystawianiu oceny semestralnej brane są pod uwagę wszystkie formy pracy ujęte w wymaganiach programowych przedmiotu
-    śpiew,
-    analiza utworów muzycznych,
-    aktywność na lekcjach,
-    gra na instrumentach muzycznych,
-    sprawdzian wiadomości z teorii i historii muzyki,
-    prace pisemne,
-    sposób prowadzenia i estetykę zeszytu,
-    artystyczną działalność pozalekcyjną.
Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

 
Plastyka PDF Drukuj Email

PLASTYKA- PSO:

WSTĘP
Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez  wybrany program.
1.    Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oceniania z plastyki
2.    Nauczyciel, zgodnie ze specyfiką zajęć, stosuje odpowiednie kryteria, wybierając z wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uzna za adekwatne do sytuacji.
3.    Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.
4.    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.
5.    Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntowej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania tych umiejętności w praktyce.
6.    Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
9. Ocena roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia,     wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Wystawiając ocenę z plastyki trzeba pamiętać, że podstawowym założeniem przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań plastycznych oraz wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności wiedzę z tego zakresu.
Ocena musi być jawna, zrozumiała i motywująca. Wyrażana jest w skali od 1 do 6. Uczeń ma prawo poprawienia oceny z plastyki, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
Przy wystawianiu oceny końcowej należy uwzględnić pewne specyficzne uwarunkowania przedmiotu artystycznego.

II. FORMY OCENIANIA TREŚCI KSZTAŁCENIA I NAUCZANIA:
1.    Działalność plastyczna ucznia- 5-8 razy w ciągu półrocza.
2.    Analiza dzieł plastycznych- w miarę potrzeb.
3.    Aktywność na zajęciach- w miarę potrzeb.
4.    Artystyczna działalność pozalekcyjna- w miarę potrzeb.

III. KRYTERIA OCENIANIA

1. Działalność plastyczna ucznia:

Oceniając działalność plastyczną zwraca się uwagę na:
- jakość przygotowanych prac plastycznych,
- aktywny udział w zajęciach,
- pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
- oryginalność rozwiązań i artyzm prac,
- prace powinny być oddane w ciągu tygodnia, wykonane odpowiednią techniką i na odpowiednim formacie (prace przynoszone po terminie lub nie dostosowane do zaleceń – inna technika lub format, będą oceniane o jedną ocenę niżej), brak pracy jest równoznaczny ocenie niedostatecznej,
-poprawa oceny niedostatecznej powinna nastąpić w ciągu dwóch tygodni, po upływie tego terminu uczeń traci możliwość poprawy oceny.

2.    Analiza utworów  dzieł plastycznych:

Dokonując analizy dzieła plastycznego zwraca się uwagę na:
- zaangażowanie i skupienie w czasie oglądania dzieła sztuki,
- interpretację i omówienie dzieła sztuki.

3 . Aktywność na zajęciach:

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może:
- otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą,
-otrzymać ocenę celującą za: umiejętności i wiadomości wykraczające poza poziom nauczania; przygotowanie pomocy dydaktycznych, udział w konkursach,
- dopuszcza się usprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji (1 raz w ciągu semestru), nie zwalnia to jednak z wykonania pracy praktycznej i pracy podczas zajęć.

4. Artystyczna działalność pozalekcyjna:

Uczniowie mogą brać udział we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę:
-     udział lub zajęcie czołowego miejsca w konkursach plastycznych - powoduje podwyższenie oceny o 1 stopień,
-    podwyższenie oceny o 1 stopień może spowodować inna, udokumentowana działalność plastyczna na terenie szkoły i poza nią.

IV.KRYTERIA WYMAGAŃ DLA SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI OCEN

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i co najmniej jedno z wymienionych zadań:
-    w sposób zauważalny jest zainteresowany  plastyką – aktywnie współtworzy życie kulturalne szkoły ( pomoc w apelach, przygotowywanie dekoracji, uczestniczy w różnorodnych konkursach dla dzieci i młodzieży),
-    uzyskuje nagrody lub wyróżnienia w konkursach,
-    swoje umiejętności uzupełnia informacjami z innych źródeł,
-    wykazuje żywe zainteresowanie twórczością swobodną, a wykonane przez niego prace wyróżniają się oryginalnością pod względem środków wyrazu plastycznego,
-    referuje na lekcji zjawiska zaobserwowane na sztuce,
-    prezentuje swoje prace na wystawach szkolnych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń który:
-    w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania danej klasy,
-    aktywnie i z zaangażowaniem pracuje na zajęciach,
-    zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski,
-    potrafi porządkować własną wiedzę- kojarzy fakty, dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,
-    efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z założeniami i tematem,
-    wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.

Ocenę dobrą uzyskuje uczeń który:
-    zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wymagane materiały (podręcznik, materiały plastyczne),
-    posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy,
-    bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie,
-    wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie wykonuje prace i ćwiczenia,
-    efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z założeniami i tematem.

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń który:
-    najczęściej jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały, podręcznik,
-    wykazuje się średnim opanowaniem wiadomości objętych programem,
-    posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym,
-    poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, nie zawsze dba o ich estetykę,
-    nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem,
-    rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
-    często nie posiada wymaganych materiałów( podręcznik, materiały plastyczne ),
-    posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
-    prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie z tematem,
-    wykazuje minimalne zaangażowanie przedmiotem.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
-    jest często nieobecny na lekcjach,
-    najczęściej nie posiada wymaganych materiałów ( podręcznik, materiały plastyczne ),
-    notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
-    wykazuje brak zainteresowania się przedmiotem,
-    nie wykonuje obligatoryjnych ćwiczeń,
-    nie posiada wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne z pisemnych form sprawdzania wiedzy,
-    nie wykazuje woli poprawy.

V.    ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ROCZNEJ:
Przy wystawianiu oceny semestralnej brane są pod uwagę wszystkie formy pracy ujęte w wymaganiach programowych przedmiotu
-    działalność plastyczna,
-    analiza dzieł sztuki,
-    aktywność na lekcjach
-    artystyczną działalność pozalekcyjną.
Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.


 
Język niemiecki klasy IV - VII PDF Drukuj Email

II etap edukacyjny (klasy IV-VII)
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA
1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego opracowano na podstawie:   Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
Programu nauczania języka niemieckiego dla klas IV – VII szkoły podstawowej, II etap edukacyjny – kurs podstawowy autorstwa Bożeny Niebrzydowskiej, podręcznika i książki ćwiczeń Wir smart. Język niemiecki dla klas IV – VII szkoły podstawowej.
Proponowany przedmiotowy system oceniania w zakresie nauczania języka niemieckiego należy stosować zgodnie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym System Oceniania.
2. Ocenianie ma na celu:  informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych,  pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  zapobiegać niepowodzeniom,  motywować uczniów do dalszej pracy,  informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
3. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.
4. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach edukacyjnych.
5. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe, kartkówki nauczyciel przedmiotu przetrzymuje do końca roku szkolnego. Udostępnia je zainteresowanym rodzicom w trakcie zebrań z rodzicami lub indywidualnych konsultacji. Nauczyciel nie oddaje ich uczniom ani rodzicom do domu. Uczeń może obejrzeć swoją pracę w szkole.
6. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.
7. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.
8. W przypadku gdy uczeń nie pracuje na miarę swoich możliwości, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę.
9. Przyjęto następującą skalę ocen: Niedostateczny,  dopuszczający, dostateczny, dobry , bardzo dobry,  celujący.    
10. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
11. W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń ma prawo być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania.
12. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
13. Terminy prac klasowych (testów) oraz niezapowiedzianych kartkówek nie będą ulegały zmianie.  
14. Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje  w dzienniku jego termin. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Trwają one 10-15 minut. Uczeń  może poprawiać oceny z kartkówki, na zasadach wyznaczonych przez nauczyciela.
15. Nauczyciel powinien poprawić testy, ocenić i oddać je uczniom w ciągu 2 tygodni od momentu ich napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu oddania prac pisemnych. Nauczyciel nie może przeprowadzić innych prac klasowych, dopóki nie zostanie oddana uczniom wcześniej napisana praca.
16. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku. 
17. Uczeń ma obowiązek oddać w terminie zadane do wykonania prace pisemne (inne niż w zeszycie przedmiotowym lub książce ćwiczeń). 
18. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę. 
19. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole
(1 tydzień i dłużej). 
20. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany. 
21. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest ją napisać w ciągu 10 dni od dnia powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
22. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy w sposób schludny i przejrzysty, systematycznie notując notatki z lekcji. Zadania domowe (inne niż w zeszycie przedmiotowym  lub książce ćwiczeń) mogą być oddawane na kartkach.  
23. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze. Są  one odnotowane w dzienniku.
Dodatkowo za każdy „brak” uczeń otrzymuje „minus”( brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćw.)
24. Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność w skali od 1 do 6 wystawianą raz w semestrze . Oceniana jest również „praca na lekcji”. Są to zadania samodzielne na miarę możliwości ucznia.
Suma 3 plusów to ocena bardzo dobra, suma 3 minusów ocena niedostateczna.
25. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia. Nauczyciel, ustalając ocenę semestralną lub roczną, bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. Oceny z prac pisemnych (testy, kartkówki), odpowiedzi ustnych i aktywności są ocenami decydującymi.
27. Nauczyciel systematycznie dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów. Fakt ten odnotowuje na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszytach przedmiotowych uczniów.
FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU                  NIEMIECKIM ORAZ SPOSÓB ICH OCENIANIA
1. Odpowiedź ustna – na każdej lekcji nauczyciel odpytuje wybranego ucznia z materiału obejmującego trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Na materiał składają się zazwyczaj: krótkie rozmówki, dialogi, opisy obrazków, słownictwo i pojęcia gramatyczne. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wymowę. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z odpowiedzi.   
2. Praca klasowa (test sprawdzający) - po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie materiału przez ucznia za pomocą pracy klasowej lub  w formie powtórzenia ustnego. Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i trwa całą lekcję. Jej data zaznaczona jest w dzienniku. Ocena z pracy klasowej podlega poprawie w ustalonym przez nauczyciela terminie i formie. W ciągu semestru przewidziane są co najmniej 2 testy sprawdzające. 
3. Kartkówki – nauczyciel nie zapowiada kartkówek. Obejmują one materiał z trzech ostatnich lekcji (głównie nowe zagadnienia leksykalne i gramatyczne). Kartkówka trwa 10-15 minut  
4. Aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe – wymienione aspekty oceniane są w skali od
1 do 6. Brak aktywności również jest oceniany.
5. Zadania domowe (zadania w książce ćwiczeń, w zeszycie przedmiotowym) – uczeń jest zobowiązany do ich wykonywania. 
6. Czytanie – nauczyciel sprawdza umiejętność czytania tekstów w języku niemieckim. Są to zazwyczaj teksty obecne w podręczniku, książce ćwiczeń, czasami – teksty dodatkowe realizowane przez nauczyciela. Ocenę z czytania uczeń otrzymuje raz w semestrze.   
7. Prace projektowe – w celu zoptymalizowania obiektywności oceny pracy projektowej nauczyciel może zastosować następujące kryteria punktowe: 
Strona graficzna – maks. 3 punkty 
3 punkty – praca wykonana bardzo starannie 2 punkty – praca wykonana starannie,  1 punkt – praca niestaranna 0 punktów – niewykonanie pracy 
Prezentacja – maks. 3 punkty
3 punkty – efektowna technika prezentacji, 2 punkt – prezentacja  poprawna 1 punk – prezentacja  zadawalająca 0 punktów – prezentacja niezadawalająca
Proponowana skala oceny projektów: 6 punktów – celujący  5 punktów – bardzo dobry 4 punkty – dobry  3 punkty – dostateczny 2 punkty – dopuszczający
PROCENTOWA SKALA OCEN        
100% i więcej- cel     99% - 90% - bdb             89 % - 75% - db                   74% - 50% - dst    
49% - 30% - dop     29% - 0 % - ndst   
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA            POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Stopień celujący  
Uczeń:  operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,  wykracza wiadomościami poza program,  rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę, ogląda programy TV w języku niemieckim i korzysta z niemieckojęzycznych źródeł internetowych),  jest laureatem szkolnego lub regionalnego konkursu języka niemieckiego,  w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu.
Stopień bardzo dobry  
Uczeń:   opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,  bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,  czyta płynnie, w szybkim tempie, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,  potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy. 
Stopień dobry 
Uczeń:   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania zadań,  dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,  dobrze rozumie treść czytanego tekstu,  samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając nieliczne błędy. 
Stopień dostateczny 
Uczeń:   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (niekiedy z pomocą nauczyciela),  rozumie proste polecenia nauczyciela,  rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),  w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,  czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,  w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  
Stopień dopuszczający 
Uczeń:   ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,  odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,  w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,  w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,  czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie jak w języku polskim,  odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 
Stopień niedostateczny
Uczeń:   nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,  nie potrafi przekazywać informacji,  nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,  nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,  nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,   nie umie poprawnie budować prostych zdań,  operuje bardzo ubogim słownictwem, nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy zdobytych z przedmiotu ocen. 
Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i   rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego 
Stopień celujący 
Uczeń:   operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej klasie,  wykracza wiadomościami poza program,  rozwija samodzielnie swoje umiejętności językowe (wykonuje nadprogramowe zadania, czyta prasę i ogląda programy TV w języku niemieckim, korzysta z niemieckojęzycznych  źródeł internetowych),  w semestrze nie otrzymuje ocen niedostatecznych z przedmiotu. 
Stopień bardzo dobry  
Uczeń:   bardzo dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  bardzo dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej prezentuje bardzo dobre opanowanie struktur leksykalnogramatycznych,  czyta w szybkim tempie, popełniając błędy, rozumie treść czytanego tekstu, zwraca uwagę na akcent zdaniowy i wyrazowy,  potrafi samodzielnie napisać krótki tekst użytkowy, popełniając nieliczne błędy ortograficzne.  
Stopień dobry 
Uczeń:  dobrze rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów,  dobrze rozumie treść tekstu słuchanego,  w wypowiedzi ustnej popełnia nieliczne błędy,  dobrze rozumie treść czytanego tekstu,  samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź pisemną, popełniając błędy ortograficzne. 
Stopień dostateczny
Uczeń:   rozumie proste polecenia nauczyciela,  rozumie wybiórczo treść tekstu słuchanego (po kilkukrotnym wysłuchaniu),  w wypowiedzi ustnej stosuje proste zdania, często z pomocą nauczyciela,  czyta wolno, popełnia liczne błędy, często nie rozumie treści tekstu,  w wypowiedzi pisemnej popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, najczęściej posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi.  
Stopień dopuszczający 
Uczeń:   odbiera tylko wcześniej poznane komunikaty,  w tekście słuchanym rozumie tylko pojedyncze słowa,  w wypowiedzi ustnej popełnia liczne błędy, które znacznie zakłócają komunikację, jego wypowiedź jest tylko częściowo zrozumiała,  czyta bardzo wolno, artykułuje i akcentuje podobnie do języka polskiego,  odwzorowuje napisany tekst , w większości używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji,  wymaga stałej stymulacji i instruowania przez nauczyciela przy pracy z tekstem pisanym i czytanym.

Stopień niedostateczny
Uczeń:  nie potrafi przekazywać informacji,  nie rozumie poleceń i pytań nauczyciela,  nie opanował podstawowych struktur gramatycznych i podstawowego słownictwa,  nie potrafi skonstruować wypowiedzi pisemnej,  nie umie poprawnie budować prostych zdań,  operuje bardzo ubogim słownictwem,  pisząc, popełnia liczne błędy ortograficzne, które całkowicie uniemożliwiają komunikację. 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4